Jak na věc


nadace podané ruce brno, dvořákova

Cílem grantového programu Oranžový přechod je  zvyšování bezpečnosti chodců formou instalace osvětlení přechodů pro chodce. Nadační příspěvek je určen na instalaci osvětlení dosud neosvětlených nebezpečných přechodů v intravilánu i extravilánu.

    Projekt Plníme přání je charitativním projektem Skupiny ČEZ, jejích zaměstnanců a Nadace ČEZ. Oblast podpory vybírají sami zaměstnanci Skupiny ČEZ, sami také doporučují organizace a jednotlivce, ke kterým by měla pomoc směřovat. Vždy v předvánočním čase pak probíhá samotná akce. Zaměstnanci mají možnost darovat peníze, Nadace ČEZ přidá další část ze svých zdrojů.
    K pátému výročí založení Výboru dobré vůle se paní Olga rozhodla, že Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové bude každoročně udělovat Cenu Olgy Havlové osobnosti se zdravotním postižením, která se velmi zasloužila o zlepšení podmínek života lidí s postižením. Podobně jako jiné aktivity VDV, i tato cena má působit na lepší poznání života lidí s postižením, na vnímání jejich zvláštních potřeb a na integraci do společnosti.


Nadace Jistota má nového předsedu správní rady

    V tradici Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Olga Havlová založila s přáteli z Charty 77 počátkem roku 1990 Výbor dobré vůle. V roce 1992 založila Nadaci Olgy Havlové a členové Výboru dobré vůle se stali členy její správní rady, jíž paní Olga předsedala. Hlavním cílem Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) je pomáhat lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným v jejich začlenění do společnosti. Činnost Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové začala být brzy známá i v zahraničí. V některých zemích Evropy i v zámoří vznikly pobočky k podpoře hlavních cílů nadace.
    V roce 1991 Olze Havlové norská nadace Stiftelsen Arets Budeie udělila prestižní cenu Žena roku 1991. V roce 1995 byla oceněna medailí Přemysla Pittra a stala se Ženou roku 1995 České republiky.
    Ať už s mobilní aplikací EPP- Pomáhej pohybem běháte, jezdíte na kole nebo chodíte na procházky, svou aktivitou a energií vždy generujete body pro vámi vybraný projekt, který Nadace ČEZ finančně podpoří.
    Paní Olga Havlová se celý život neúnavně věnovala vytváření podmínek pro vznik občanské společnosti. Tento odkaz zanechala i nadaci, kterou založila.
    Zejména se jedná o podporu projektů, jejichž cílem je předcházení vzniku sociálního hendikepu u zdravotně hendikepovaných osob anebo jeho prohlubování s důrazem na podporu zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem, které podporuje integraci do společnosti a na trh práce.


Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

    Další ročník Srdečních záležitostí se koná již toto léto, program vyhlašujeme k 11. 6. 2019 a sběr žádostí bude probíhat až do 9. 9. 2019. Začátkem října se tak všichni předkladatelé projektu dozvědí o své případné úspěšnosti.
    O Zaměstnanecký grant může Nadaci ČEZ požádat  veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci Skupiny ČEZ - ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v zájmových, sportovních a dalších organizacích.
    Oranžové kolo je putovní interaktivní projekt, který nabízí příležitost aktivně pomáhat potřebným i široké veřejnosti. Pravidelně od jara do podzimu navštěvuje nadace se svými speciálně upravenými koly různé kulturní, společenské a sportovní akce a umožňuje návštěvníkům, aby minutou šlapání na oranžových kolech podpořili neziskové organizace.
    Grantové řízení zaměřené na podporu výstavbu nových nebo rekonstrukci stávajících hřišť – dětských, sportovních i multifunkčních. Celkem již slouží dětem a dospělým v celé České republice více než 500 Oranžových hřišť.


Pomoc při pohromách a podpora v tíživé situaci

    Cílem grantového programu Stromy je podpora liniové výsadby. Obce mohou vysazovat nové aleje, stromořadí, protihlučné nebo protihlukové stěny a obnovovat původní liniovou výsadbu.
    K žádnému kroku se paní Olga nenechala přinutit. Její instinkt správně rozhodoval, co je podstatné, a co nepodstatné, bez ohledu na protokol a jiné závazky. Hodně studovala dokumenty, vzorem jí byla Hlávkova nadace a příkladem dobré základní školy církevní škola v Ostravě, kde se na počátku devadesátých let objevili první romští asistenti. Navštěvovala nově vznikající centra pro děti s kombinovanými vadami a zjišťovala, co by jim mohlo ulehčit život. Často ji bylo vidět mezi seniory. Zajímala ji transformace nemocnic na nestátní neziskové organizace a nabádala ministry k podpoře občanských sdružení působících v sociální oblasti. Poznala se s vynikajícími ženami Evropy i jiných kontinentů, s manželkou spolkového prezidenta paní Christiane Herzogovou začaly organizovat pomoc pro děti trpící cystickou fibrózou.


Poslední kolo Otevřeného fondu je zaměřené na zdravotně hendikepované

    Grantový program zaměřený na podporu aktivit, které přispívají ke zkvalitnění života obyvatel ve všech regionech České republiky, zejména v oblasti zdravotnictví, dětí a mládeže, sociální oblasti, vědy a vzdělávání, ochrany lidského zdraví a lidských práv, kultury, životního prostředí, atd. Toto grantové řízení je nejrozsáhlejší co do počtu žádostí, tak do různorodosti podpořených projektů.


Sedmý ročník Srdečních záležitostí začíná!

    Měnit myšlení lidí v době politického zlomu je těžké. Všichni jsme si to představovali jinak a snazší. Nejprve se lidé přizpůsobují. Pak se vracejí o krok zpátky. Mění se normy a hodnoty. Nakonec je v kontextu společenské kultury třeba změnit modely. Tato změna je jako skok z jedné oběžné dráhy do druhé. Lidé jako byla Olga se však umanutě vrhají do změny obecného pořádku a ostatní spolu s sebou strhávají. Olga nechtěla žít v komunistickém režimu, a proto se podílela na práci Charty 77. Po listopadu 1989 chtěla přispět k šíření demokratických principů myšlení. Hledala v poskytování sociálních služeb odpověď na podporu a ochranu lidských práv těch, kdo byli vyloučeni ze společnosti. Výbor dobré vůle a později nadaci vnímala jako hybatele moderních principů pomoci lidem odsunutým na okraj. Neptala se na zásluhy, neptala se na to, jak se kdo k svému handicapu dostal – ať už pro zdravotní postižení, věk, chudobu nebo nemoc. Člověk žijící v nepříznivých podmínkách, v zajetí drog nebo
    Paní Olga po sobě nezanechala žádné spisy, nenapsala knihu vzpomínek. I v tom byla volná a svobodná, nechala na druhých, aby sami posoudili její život. Někteří to již učinili. Pavel Kosatík, Helena Marková, Karel Velan a další. Žádná z těchto knih však není úplným svědectvím o životě velké osobnosti. Ale to se snad ani nestává.
    Oranžové schody mají za cíl odstraňování architektonických bariér na základních a středních školách. Školy mohou z nadačního příspěvku pořídit například mobilní plošiny či výtahy, které pomohou žákům a studentům se zdravotním znevýhodněním zpřístupnit školní budovy a začlenit se do běžného vyučování.
    S Václavem Havlem se seznámila v roce 1953 a v roce 1964 se za něj provdala. Pak pracovala jako uvaděčka v Divadle Na zábradlí, kde Václav Havel působil. Oba z divadla v roce 1968 odešli.


Vzpomínka MUDr. Mileny Černé

    Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporujeme řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým bezpečný prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost, osvětlené Oranžové přechody zvyšují bezpečnost chodců a Stromy přinášejí do měst a obcí novou zeleň.
    Deset let uplynulo od smrti paní Olgy. Byl tehdy krutě mrazivý leden a mnozí pamatují nekonečnou frontu lidí s květinami, které chtěli položit v kapli jižního křídla Pražského hradu k Olžiným pozůstatkům a podepsat se do kondolenčních archů. Ještě měsíc před tím těžce nemocná Olga hovořila s lidmi z nadace o zásadních změnách, které je třeba učinit.
    V době věznění Václava Havla pokračovala místo něj v práci na samizdatové edici Expedice a byla proto obviněna z podvracení republiky. Z dopisů, které jí Václav Havel adresoval z vězení, vznikla později kniha Dopisy Olze. Spolupracovala též na vydávání Originálního videojournalu, který dokumentoval činnost disentu v Československu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00