Jak na věc


námitky ve stavebním řízení

Latest posts by Dáša Anhelo (see all)

    Nebylo by lepší ty námitky přijmout a dát najevo pochopení? Ukázat, že chápete jeho nedůvěru, podpořit jej v tom, že je opatrný? Uklidnit jeho obavy například tím, že máme důkaz o funkčnosti onoho produktu či služby?
    Veřejnost má několik možností, jak do procesu pořizování ÚP zasáhnout. Podat připomínku, zmocnittzv. zástupce veřejnosti nebo kontaktovat dotčeného vlastníka, který může, stejně jako zástupceveřejnosti, podávat námitky.Podobně jako u zásad územního rozvoje (ZÚR), je i zde veřejnosti předložen již hotový (upravenýa posouzený) návrh ÚP a hotové (upravené) vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Naopak narozdíl od ZÚR má veřejnost v případě ÚP možnost připomínkovat již jeho zadání.Stavební zákon určuje, že při pořizování územních plánů lze podávat námitky a připomínky. Ale pozor!Nejedná se o synonyma! Námitky jsou daleko lepší (a právně silnější) než připomínky, a proto je můžepodávat jen určitá „privilegovaná“ skupina subjektů. Námitky mají větší právní váhu, a proto pokud Vysami zrovna můžete podávat jen připomínky, zkuste kontaktovat někoho spřízněného, kdo by mohl podatnámitky.


Vyzkoušené tipy, triky a návody, jak prodat více s menší námahou a menšími náklady. Dokážete správně zacílit na lidi, kteří Váš produkt potřebují. Nevyhánějte platící zákazníky ke konkurenci zbytečnými chybami!

    Obecní úřad musí zajistit, aby po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (ta je doručena 15dnem po vyvěšení), byl návrh ÚP vystaven k veřejnému nahlédnutí. Veřejnost má tedy dohromady 45 dníod zveřejnění vyhlášky na to, aby začala o ÚP zajímat, zjistila jeho obsah, sepsala připomínky a zmocnilazástupce veřejnosti.
    (co je cílem, jaká je jeho motivace, na čem mu doopravdy záleží) a teprve pak mluvíme o přínosech a hodnotě.  Následně pak probíráme parametry. Budujme důvěru a nastartujme u zákazníka pozitivní emoce. Získejme ho na svoji stranu.
    Tím, že začne házet jednu námitku či výmluvu za druhou a dává najevo nedůvěru k vám i k produktu, chtě nechtě, začnete si to brát osobně, protože se vás dotýká, že jste pro něj nedůvěryhodní, že chcete tak moc peněz a za co, když je to přece jinde levnější. Jenže vy víte, že přece musíte platit nájem, závazky a uživit se… To vás naštve a boj v podstatě pokračuje.
    Ano? Tak asi víte, že tohle všechno je slabý čajíček oproti tomu, co vás čeká u tohoto typu prodeje. Není ale potřeba panikařit, i na tohle existují fígle a vychytávky.


Pokládejte velmi konkrétní otázky:

    K veřejnému projednání obecní úřad přizve jednotlivě dotčené orgány (další úřady) a sousední obce,a to nejméně 30 dnů předem. Nejpozději při veřejném projednání může každý uplatnit své připomínkya dotčené obce a zástupce veřejnosti námitky s jejich odůvodněním a současně musí vymezit územídotčené námitkou. Všechny námitky i připomínky musí být přitom uplatněny písemně (nestačí ústně),musí na nich být Vaše identifi kační údaje a je nutné je také vlastnoručně podepsat.Dotčené orgány uplatní na závěr veřejného projednání svá stanoviska k připomínkám a námitkám.K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží, to znamená, že se jimi krajskýúřad zabývat nebude. O průběhu veřejného projednání se pořizuje písemný záznam, nikoli však protokol,19což znamená, že ne vše bude zaznamenáno, námitky a připomínky se stejně musí podat písemně, a nejspíšnebude zapotřebí tento záznam podepisovat.
    Nyní si dovolím trochu odbočit z mého tématu a připomenout vám: nezapomeňte na Gerrardovo pravidlo „250“. Tedy to, že se drby a ošklivé zkušenosti lidí se šíří celkem rychle, v průměru mezi cca 250 lidí, které onen zákazník buďto zná, cestou potká, nebo je znají jeho přátelé a spousta dalších cizích lidí. O tomto pravidle bude povídat jeden z dalších připravovaných článků.
    Tím nechci naznačovat, že by mozek byl u vás a vašich zákazníků neaktivní, jen jde o to, že některé části začnou být, v tu konkrétní chvíli, aktivnější oproti jiným. Zjednodušeně tomu říkáme spouštěče nějakého chování či okamžitých reakcí. A o nich bude nyní řeč:
    CategoriesNÁMITKY - jak s nimi pracovat, Věděli jste, že..TagsJak získat zákazníka, Jak zvládnout námitky, Námitky, Návody, Peníze, seriál o námitkách, tipy a triky


Jistěže existuje. Vy přece potřebujete mít zákazníka na své straně, je to tak?

    Být spokojený, protože se mu konečně může vyřešit problém, o kterém možná ani nevěděl. Může dosáhnout svého cíle, cítit se výjimečný, být in, odlišit se nebo naopak patřit do komunity lidí, kteří jezdí takovým parádním autem, nosí tenhle typ oblečení. Dávat okolí najevo svůj status ve společnosti, ušetřit či dokonce zhodnotit peníze, atd… záleží na tom, co mu „nabízíte“.
    Udělejte mu férovou nabídku – ano, chce nějaký ústupek, tak taky musí splnit nějakou podmínku. Nevěří produktu – dejte mu vyzkoušet, pokud můžete. Mimochodem, když víte najisto, že neudržíte původní cenu (například u nemovitosti), vypočítejte si,  jestli se vám vyplatí dát nějakou konkrétní příznivější nabídku, ale pouze za těchto a těchto okolností (doplňte si, co tam potřebujete mít)
    Postupně zjistíte, jestli chce být výjimečný originál nebo chce naopak někam patřit a používáním toho výrobku či služby vyjadřovat svůj názor vůči něčemu.
    Změnou přístupu k námitkám můžete ovlivnit to, jaké pochody běží nejen ve vaší hlavě, ale také v hlavě zákazníka – tím se také omezí počet nepříjemných věcí, které bychom si jinak vyslechli a celkově se tak změní atmosféra na příjemný rozhovor.


Jak naloží obecní úřad s námitkami a připomínkami?

    Má pocit, jako byste mu snad nevěřili, že má z něčeho obavy, na které má ale právo, jelikož s vámi ani s produktem nemá osobní zkušenost. Možná si to vezme osobně, je mu to nepříjemné, raději by už zmizel a tak začne klást buďto námitky (možná by i koupil, ale nevěří tomu…)  anebo výmluvy (rychle odtud pryč, nechce koupit)
    Vy potřebujete mít více aktivní analytickou část mozku, čili tzv.“Neokortex“ , kde vznikají strategie, nadhled, kontrola nad situací, klid a otevřenost při jednání. Právě to od osobnění je potřeba, jinak nebudete mít nadhled a budete spíše aktivně využívat svůj „emoční mozek“. Tak vás mohou ovlivnit pocity, jako například deprese, smutek, nejistota, strach, co když… , anebo již zmíněné rozhořčení nad „stlačováním ceny“, které pak opět zapojí plazí mozek a opět začíná boj (zpravidla je to cenový boj) .


A co se děje, když překonáváme a vyvracíme námitky zákazníka?

    Připomínku může podat každý, občan (i jiné obce), občanská sdružení i cizinec. Připomínky se mohoupodávat před veřejným projednáním a potom nejpozději do konce veřejného projednání. Veřejné projednánívede obecní úřad a musí na něm být přítomen projektant, který má zajistit laický výklad a vysvětlit základnípojmy a souvislosti.Pozor! Při veřejném projednání i před ním se připomínky i námitky musí uplatňovat písemně a musí býtpodepsány a navíc musí obsahovat Vaše identifi kační údaje!Dávejte také pozor na to, aby krajský úřad nemohl vyřadit vaši připomínku (stejně tak námitku) kvůliformálnímu pochybení – vůbec se nepřihlíží k připomínkám, o kterých už bylo rozhodnuto při pořizovánízásad územního rozvoje.Jak obecní úřad s připomínkami naloží? Připomínky pro něj nejsou závazné, takže má možnost nezabývatse jimi důkladně. Ve vyhodnocení připomínek pak obecní úřad volí jednu ze tří frází, a sice „akceptováno“,„akceptováno částečně“ a „neakceptováno“. Z uvedeného je patrné, že úřad nemusí nea
    Všichni totiž máme své spouštěče podvědomých automatických reakcí. Některým je dobré se při rozhovoru vyhnout a pomocí jiných naopak chceme vyvolat pozitivní reakce na naše produkty či služby.
    Nespokojená zákaznice si postěžuje např. v kadeřnictví, kam si jde nechat udělat účes, tam to slyší nejen kadeřnice, ale i okolo sedící a čekající klienti. Málokdo si takovou ošklivou zkušenost nechá pro sebe. A co teprve její kamarádky kafíčkářky? A manžel, který si o tom postěžuje v hospůdce u pivka svým kamarádům? Uslyší to nejen jeho kamarádi, ale i další okolo sedící lidé – věřte mi, tohle se šíří rychle… Přidejte k tomu další místa a lidi, se kterými bude zákaznice v kontaktu. Kdybychom šli do detailu, myslím, že se postupně dostaneme na číslo 250 lidí.
    Protože emoce prodávají, ten příjemný dobrý pocit, když se mu produkt či služba zalíbí. Pocit, že mu někdo rozumí a ví, co potřebuje. Pocit, který mu nedá spát, dokud si to nekoupí.  Ta touha mít to, či vlastnit.


Podvědomé reakce mozku při „zdolávání“ námitek, víte o nich?

    Dotčení vlastníci a zástupce veřejnosti mohou proti návrhu územního plánu podávat námitky, které musíobsahovat odůvodnění a současně údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezeníúzemí dotčeného námitkou. Důležitá je rovněž skutečnost, že kdo je jednou oprávněn podat k určitémuzáměru v ÚP námitku, může podávat námitky i k dalším záměrům, které se ho přímo nedotýkají. Čili každédalší podání osoby, která může podávat námitky, je nutné brát v úvahu jako další námitky (a nikoli jen jakopřipomínky).Rozdíl mezi námitkami a připomínkami je zásadní, protože o námitkách se musí rozhodnout (tj.vypracovat písemné rozhodnutí). Návrh takového rozhodnutí připravuje obecní úřad, o němž pak rozhodujezastupitelstvo obce. Rozhodnutí o námitce musí obsahovat vlastní odůvodnění a je součástí odůvodněnícelého ÚP. Proti tomuto rozhodnutí nelze podat ani odvolání ani rozklad.Přesto mají zástupci veřejnosti a dotčení vlastníci možnost domoci se nápravy špatně vypořádanýchnámitek. V úvah
    Podívejte se na malou ukázku. Namalovala jsem mozek a jeho části, které silně ovlivňují to, jestli obchod nakonec uzavřete nebo ne. Která část mozku se řídí jakými vzorci a spouštěči.
    Víte o tom, co se odehrává v mozku zákazníka poté, co vyvracíte a překonáváte jeho námitky? A co se děje v tom vašem, když začnete sázet argumenty? Má to velký vliv na to, jak námitku vyřešíte a zda-li se s vámi bude chtít zákazník dále bavit, či dokonce dychtivě koupit.
    Ten jede automaticky podle myšlenkových vzorců a zažitých zkušeností, které tam byly postupem času uloženy. Rozhoduje v podstatě za nás, pár vteřin před tím, než si uvědomíme danou situaci –  Ano, je to ten okamžik, když uslyšíme znenadání hlasitý zvuk a cukneme, nebo jedete autem, něco vám vběhne do cesty a vy strhnete volant, aniž byste předtím přemýšleli, jestli máte nebo ne.. prostě to uděláte, v mžiku! Instinktivně.


Pamatujte, nejdříve zjistíme, co doopravdy potřebuje

    Také by bylo dobré rozlišit mezi námitkou a výmluvou: to druhé většinou znamená, že jej buďto nezajímáte a chce zmizet anebo něco jen tak plácne (jen aby se něco řeklo). Obojí přijměte, dejte najevo, že jej vnímáte a dále pokračujte k tématu. Po očku sledujte jeho řeč těla, zjišťujte si, co vlastně potřebuje, jaká je jeho motivace. Teprve pokud znovu připomene svou námitku, zabývejte se jí a zpracujte ji. Komunikujte s ním, vyptejte se na to, co konkrétně mu vadí a jak by si to představoval on. Vtáhněte jej do toho. On nemá být jen posluchač, ba naopak – má se podílet na tom, aby dostal to, co je pro něj nejlepší. Má být součástí toho řešení.


Co myslíte, je lepší zdolávat a vyvracet námitky zákazníka anebo raději přijmout a zpracovat?

    Po skončení veřejného projednání obecní úřad ve spolupráci s určeným zastupitelem obce (který máúzemní plánování na starosti) vyhodnotí výsledky a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách uplatněnýchke konceptu i návrhu územního plánu. Pokud je to nezbytné, úřad pořizující ÚP zajistí úpravu návrhuÚP. Pokud dojde k podstatné změně návrhu ÚP, koná se opakované veřejné projednání. Nejpozději naněm opět mohou být znovu uplatněny námitky a připomínky a stanoviska stejně jako v případě prvníhoveřejného projednání.Poté obecní úřad musí přezkoumat soulad návrhu ÚP s politikou územního rozvoje, zásadami územníhorozvoje, cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistickýchhodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území a s požadavky podle jiných zákonů.Návrh ÚP musí být řádně odůvodněn, zejména z hlediska vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,z hlediska stanoviska krajského úřadu k vyhodnocení vlivů na životní prostředí se sdělením, jak
    Pozor – emoční část mozku aby se více aktivovala spíše u zákazníka, ne u vás, jinak do toho spadnete, je potřeba se trochu „odosobnit“ od produktu, který prodáváte.
    Nechte zákazníka, ať má emotivní části mozku aktivní on. Zaměřte se na ty emoce, musí být pozitivní. Mluvte s ním otevřeně, o tom, že víte, jaké má obavy, ale že to máte ošetřeno takto a takto… (doplňte si).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00