Jak na věc


nájemní smlouva na dobu určitou

Doporučujeme Vám k prostudování další právní rady:

    V nájemní smlouvě je možné ujednat každoroční zvyšování nájemného nebo naopak zvyšovaní nájemného zcela vyloučit. Pokud nájemní smlouva takové ujednání neobsahuje, může pronajímatel v písemné formě navrhnout nájemci zvýšení nájemného až do výše srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě, pokud navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, nebude vyšší než dvacet procent. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu. Výše
    Jedná-li se nájem na dobu neurčitou, můžete nájemní vztah ukončit kdykoliv, musíte však dodržet výpovědní dobu, pokud se s pronajímatelem nedohodnete na jiném okamžiku ukončení. Pokud dohoda nepřichází v úvahu, oznamte úmysl skončit nájemní vztah pronajímateli v písemné výpovědi, kterou mu musíte prokazatelně doručit. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž pronajímatel výpověď obdržel. Pakliže je však sjednán nájem na dobu určitou, můžete nájem vypovědět pouze tehdy, změní-li se okolnosti, z nichž jste při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po Vás nelze rozumně požadovat, abyste v nájmu pokračoval. I zde však platí výše uvedené ohledně náležitosti a výpovědní doby.


Pronajímatel Vám může vypovědět nájem pouze ze zákonem stanovených důvodů

    Občanský zákoník stanoví, že nájemné se má stanovit pevnou částkou, přičemž se má za to, že nájemné se sjednává za jeden měsíc. Není-li pak v nájemní smlouvě uvedena výše nájemného, vznikne pronajímateli právo na nájemné v takové výši, jaká je v den uzavření smlouvy v místě obvyklá pro nový nájem obdobného bytu za obdobných smluvních podmínek. V rámci právní jistoty však trvejte na tom, aby ve smlouvě byla skutečně uvedena konkrétní výše nájemného, způsob výpočtu úhrad spojených s užíváním bytu, interval jejich fakturace a datum jejich splatnosti. Samozřejmostí je podrobný rozpis služeb, které je povinen Vám zajišťovat pronajímatel, a těch, které si budete zajišťovat sami.
    Pronajímatel není oprávněn s Vámi ukončit nájemní vztah dle své volné úvahy nebo bez uvedení důvodu, ale vždy musí dojít k naplnění jednoho či více ze zákonem požadovaných důvodů.
    Co se týče nájmu na dobu určitou, tak ten zaniká rovněž uplynutím stanovené doby, jestliže ve smlouvě není doložka o automatické prolongaci po uplynutí této doby. Na následném prodloužení se můžete s pronajímatelem domluvit také formou písemného dodatku k nájemní smlouvě.
    Vlastnictví k pronajímanému bytu si nechte pronajímatelem doložit výpisem z katastru nemovitostí, nebo si tyto informace v něm ověřte sami, zejména pro zjištění, jestli je pronajímatel výlučným vlastníkem nebo má byt ve společném jmění manželů či v podílovém spoluvlastnictví. Pokud není jediným vlastníkem, potřebuje k uzavření smlouvy souhlas dalšího spoluvlastníka. Dále nezapomeňte, že do katastru nemovitostí lze zapsat i právo nájmu, a to na žádost pronajímatele nebo nájemce se souhlasem pronajímatele.


Ujistěte se, zda má nájemní smlouva všechny požadované náležitosti a v případě pochyb oslovte raději advokáta

    Pronajímatel Vám rovněž musí písemnou výpověď prokazatelně doručit a uvést v ní důvod výpovědi a poučení o možnosti vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
    Dále je pronajímatel oprávněn při sjednání nájemní smlouvy od Vás požadovat, abyste složili peněžitou jistotu, že zaplatíte nájemné a splníte jiné povinnosti vyplývající z nájmu (kauci), tato jistota však nesmí vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného. Při skončení nájmu vrátí pronajímatel složenou jistotu nájemci a započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má ovšem právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby.
    Pokud nevlastníte svůj vlastní dům nebo byt, je další z možností bydlení v pronájmu. Mezi výhody pronájmu patří především to, že nájemci je jako slabší straně nájemního vztahu v mnohém poskytována zvýšená právní ochrana, byť nový občanský zákoník dbá i na zájmy pronajímatele. V každém případě je však vhodné být při uzavírání nájemní smlouvy opatrným a předejít tak případným sporům.


Na co si dávat pozor při uzavírání nájemní smlouvy k bytu z pohledu nájemce

    V případě, že uzavíráte nájemní smlouvu pouze s nájemcem předmětného bytu, vzniká mezi vámi podnájemní vztah, který nepožívá tak silnou právní ochranu jako vztah nájemní. Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Za této situace si vždy tento souhlas nechte předložit. Podnájem končí společně s nájmem. Končí-li nájem, sdělí to nájemce podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
    U družstevního bytu lze nájemní smlouvu mezi bytovým družstvem a členem bytového družstva uzavřít pouze za podmínek stanovených v zákoně o obchodních korporacích, či popřípadě za podmínek upravených ve stanovách bytového družstva.
    Mimoto si pohlídejte, zda si pronajímatel nestanoví vlastní smluvní pokuty za Vaše závazky či jiné porušení povinností, neboť na základě občanského zákoníku se nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.


Pozor na uzavření nájemní smlouvy s osobou, která není vlastníkem bytu, ale je pouze jeho nájemcem – pro podnájem platí jiná pravidla

    Stránka www.najemnismlouvaa.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - nájemní smlouvy (o pronájmu) podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování vzoru zaručuje úplné a správné vyplnění samotné nájemní smlouvy (o pronájmu) tak, aby byla v souladu se zákonem. Neméně důležitá je vymahatelnost práva z nájemní smlouvy (o pronájmu), proto je smlouva formulována tak, aby práva pronajímatele byla chráněna.
    Obvyklými náležitostmi každé nájemní smlouvy je označení smluvních stran, přesné určení pronajímaného bytu včetně jeho veškerého příslušenství a rozsahu jeho užívání a určení výše nájemného a úhrad za plnění poskytována v souvislosti s užíváním bytu. Absence některých těchto údajů však nezpůsobuje neplatnost smlouvy, důležité je, aby existovala mezi stranami shoda na předmětu nájmu a na tom, že za jeho užívání náleží pronajímateli sjednané nájemné. Smlouva vyžaduje písemnou formu, pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. V této souvislosti pak dále platí, že užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16011
cache: 0024:00:00