Jak na věc


náležitosti danového dokladu do eu

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    V případě, že budete uzavírat smlouvu s podnikatelem, který má stejnou pozici jako vy, budete již schopni ovlivňovat i obsah smlouvy a z něho vyplývající práva a povinnosti.
    V pondělí jsme Vás upozorňovali na skutečnost, že pro nárok na odpočet daně z přidané hodnoty je nutné, aby: Odpovídal „Den uskutečnění zdanitelného plnění“ zdaňovacímu období, za které plánujeme nárok uplatnit, a současně musíme již v daném období mít daňový doklad k dispozici. Aktuální dotaz Navazuje na problematiku daňové dokladu: Jak se má postupovat, když se na něm vyskytují… Zobrazit více »
    Máme-li živnost, na fakturu připíšeme Podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku., přitom není třeba uvádět konkrétní příslušnost, jednací čísla ani ID RŽP z výpisu z živnostenského oprávnění.
    S ohledem na specifické postavení univerzit, kdy v řadě případů dochází z jejich strany k výplatě mezd souhrnnou částkou, která je až v bance rozúčtována na jednotlivé položky a ve výpisu z BÚ je zobrazena právě jen tato celková částka, je možnost tuto výjimku aplikovat nejen pro organizační složek státu atd. ale i vysokých škol/univerzit.


Centrum pro regionální rozvoj České republiky

    Průběžné účetní a daňové poradenství je v dnešní době nutné, proto si Vám dovolíme doporučit, vzhledem k více než dvacetileté dobré spolupráci, firmy ŠACH s.r.o. a DÉMONIA s.r.o.
    Na přednáškách se často diskutuje o náležitostech daňových dokladů. Faktura Opakují se stále dotazy, jestli je faktura daňovým dokladem („DD“). ANO i NE… Správná odpověď záleží na každém jednotlivém účetním dokladu: Ano, pokud faktura má náležitosti daňového dokladu (viz § 26 a násl. zákona o DPH). Ne, nemá-li správné náležitosti, nedají se identifikovat základní údaje… Zobrazit více »
    Vždy si můžete vybrat, zda vůbec smlouvu uzavřete, případně s kým ji uzavřete. Zbytek už záleží na tom, jakého smluvního partnera si vyberete. Pokud budete uzavírat smlouvu například s bankou, bude se ve většině případů jednat o tzv. formulářové smlouvy, jejichž obsah určuje banka jednostranně, a vy se můžete pouze rozhodnout, zda ji podepíšete takovou, jaká je, či ji nepodepíšete vůbec. Chybou potom bývá, že si takovou smlouvu ani nepřečtete. Pokud smlouvu nemůžete změnit, vždy se můžete alespoň rozhodnout ji vůbec nepodepisovat, pokud by pro vás byla zcela nevýhodná.


Kde hledat právní úpravy jednotlivých smluv

    Někteří dodavatelé uvádějí nesprávné údaje na DD – máme nárok na odpočet? Daňový doklad Jistě si všichni vzpomínáme na nedávnou minulost, když chyby na daňových dokladech (‚DD“) měly za následek zákaz nároku na odpočet daně na vstupu. Jednalo se přitom často jen o formální prohřešky. Nyní máme jiný problém, a to spojený s existencí daňového dokladu… Zobrazit více »
    Jaký je rozdíl u DD pro přenos daňové povinnosti? Faktura a DD Jak jsme krátce popsali v posledním článku, většina faktur je daňovým dokladem. Některé jemnosti mají DD u reverse charge.
    Uzavírání smluv je složitou disciplínou a neuděláte chybu, když vyhledáte právní služby odborníka. Ten bude schopen vás upozornit na nepřiměřené sankce, nevhodné doložky (ať již rozhodčí či jiné), příp. skryté povinnosti.
    Při nákupu za hotové potřebujeme originál dokladu. Když je doklad nejednoznačný, je lepší k němu přidat upřesnění. Když hrozí vyblednutí, je dobré jej okopírovat.
    Pokud chcete uzavírat kvalitní smlouvy, musíte si uvědomit, že smlouva je taková, jaké jsou smluvní strany. Pokud jsou si obě smluvní strany rovnocennými partnery, potom i smlouva je vyvážená. V případě, že jedna ze smluvních stran má dominantnější postavení, často se to projeví i na samotné smlouvě, která je koncipována ve prospěch „silnějšího“ na úkor „slabšího“. I v tomto případě ale existuje smluvní svoboda.


Výdaje v hotovosti, převodem z účtu, dobírka

    Děkujeme Vám za nabídky přátelství na FACEBOOKu! Odborné dotazy prosím zadejte formou Komentáře přímo k vybranému článku. Z časových důvodů reagujeme jen na BLOGu.
    Zdaleka ne každá smlouva musí být uzavřena písemně, většinou postačí pouze ústní forma. Proto i ranní nákup novin je uzavření kupní smlouvy ústní formou, neboť vy převezmete noviny jako zboží a zároveň zaplatíte kupní cenu. Tyto dva úkony stačí, aby byla platně uzavřena kupní smlouva.
    Pokud nepodléháme EET, při prodeji zboží nebo služeb v hotovosti jsme povinni vystavit a vydat doklad jen na žádost zákazníka, nerozhoduje při tom výše částky. Můžeme vydávat paragony a nebo příjmové pokladní doklady, do kterých napíšeme jméno zákazníka. Originál dáme zákazníkovi, kopii si necháme a zaevidujeme. doklady číslujeme.
    Pro doložení našich výdajů nepotřebujeme fakturu s razítkem ani podpisem, stačí nám vytisknout fakturu obdrženou emailem. Pro přehlednost si přijaté faktury většinou číslujeme. Pokud fakturu přikládáme k úhradě v hotovosti, není třeba ji ani číslovat.


Doklady, pokud nejsme plátci DPH

    Výklad MMR ke způsobilosti výdajů nárokovaných na základě vnitropodnikovýchfakturresp. výdajů podložených interní kalkulací, které představujíoceněníslužeb poskytovaných příjemcem v rámci projektu v podoběvěcnéhopříspěvku
    Centrum pro regionální rozvoj České republiky je na základě Osvědčení o provedení registrace zpracování osobních údajů registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Znění Osvědčení naleznete pod tímto odkazem.
    Pořekadlo „co je psáno, to je dáno“ platí při uzavírání smluv dvojnásob. Zákon stanovuje povinnou písemnou formu pouze u některých smluvních typů – nejčastěji smlouvy o převodu nemovitostí nebo smlouvy o nájmu nemovitostí, případně smlouvy licenční. Většinou ale stačí forma ústní. Vždy ale raději volte písemné uzavírání smluv, závazky se potom dají, v případě sporu, u soudu lépe prokazovat.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.


Upozornění a doporučení k Náležitostem dokladování

    Dotaz se týká zdaňovacího období, ve kterém lze doklad pro DPH uplatnit. Zdaňovací období Finišují práce na daňových přiznáních k DPH, které podávají měsíční plátci za kalendářní měsíc srpen. Čtvrtletní plátci jsou v klidu, daňové přiznání budou podávat za měsíce červenec až zářín do čtvrtka 25. 10. 2012. Nárok na odpočet a DD Chceme-li uplatnit nárok na… Zobrazit více »
    V dnešní době se již nemusíte trápit tím, jaké náležitosti faktury jsou důležité. Ne, že by to nebylo důležité, ale volně dostupné aplikace Vám umožní mít o starost méně.
    Abyste se mohli seznámit s příslušnou právní úpravou jednotlivých smluvních typů, musíte vědět, kde ji najdete. Závazkové (smluvní) vztahy jsou upraveny primárně v obchodním a občanském zákoníku. Velice obecně se dá říci, že pokud smlouvu uzavírají dva podnikatelé, použije se právní úprava obchodního zákoníku. Jinak se smlouva bude řídit občanským zákoníkem. Blíže je tato problematika popsána v článku Vztah obchodního a občanského zákoníku ve smluvních vztazích.


Cíl 2 Evropská územní spolupráce 2014-2020

    Zákon v některých případech stanovuje tzv. podstatné náležitosti, které smlouva musí mít. Může se jednat o formální náležitosti, kterými je především písemná forma, a obsahové náležitosti. Například ujednání o ceně, řádná specifikace předmětu smlouvy (smlouva musí být určitá), identifikace smluvních stran nebo jiné specifické náležitosti. Vždy je tedy nutné se seznámit s právní úpravou daného smluvního typu, aby smlouva splňovala všechny zákonné požadavky a byla platná. Předejdete tak řadě sporů.
    Máme nárok na odpočet DPH? ANO, skoro vždy – jak potvrzuje náš TIP!
    Uzavírání smluv patří k dennímu životu nejen podnikatele, ale i běžného občana. Každý den uzavíráte smlouvy, aniž byste si to uvědomovali, proto je důležité znát obecné náležistosti uzavírání smluv.
    Náležitosti dokladování stanovují, jak mají být jednotlivé typy výdajů doloženy pro účely kontroly jejich způsobilosti. Vzhledem k tomu, že příprava všech podkladů pro kontrolu výdajů je poměrně náročná, je zapotřebí poskytnout příjemcům dostatek času se adaptovat na případné změny, které se v náležitostech dokladování vyskytnou. Z toho důvodu se stanovuje, že příjemci budou výdaje dokládat vždy dle té verze náležitostí dokladování, která byla platná poslední pracovní den měsíce předcházejícího tomu, ve kterém finalizují/předloží soupisku výdajů/finanční zprávu.


Integrovaný regionální operační program

    Běžný daňový doklad (faktura)–NÁLEŽITOSTI FAKTURY OD 10 000 Kč , musí navíc obsahovat oproti zjednodušenému daňovému dokladu (faktuře) tyto  náležitosti:
    Nejsme-li plátci DPH ani nevedeme podvojné účetnictví, žádný předpis nám nepřikazuje, jak mají naše doklady vypadat. Pro nás i pro případnou kontrolu finančním úřadem je však dobré, aby určité údaje obsahovaly. Navíc pro platby v hotovosti platí pro některé činnosti pravidla EET - elektronické evidence tržeb, která je třeba respektovat.
    Pokud něco koupíme na dobírku, požádáme při úhradě dobírky přepravce, aby nám vystavil potvrzení o převzetí peněz, jinak by nám mohl chybět doklad o úhradě (pokud by v balíčku nebyl takový doklad).
    Vydané faktury bychom měli číslovat, nejen kvůli přehlednosti pro nás a případnému pozdějšímu dohledání kvůli reklamaci zákazníka, ale i proto, abychom před správcem daně předešli podezření, že jsme nějakou zatajili. Vydané faktury můžeme vystavovat i posílat online pomocí některé aplikace, například Fakturoid.cz.


Operační program Technická pomoc

    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00