Jak na věc


mořící pasta

NádržeHranaté nádrže, mořící vany

    Neutralizuje mořící pasty obsahující kyselinu fluorovodíkovou, používané pro moření legovaných antikorozních ocelí, jako např. Antox 3d, Antox 71 E a Antox 71 E Extra.
    Pro výrobu hranatých nádob disponuje ZOMAplast technikou svařování bez přídavného materiálu. Jedná se o kolmé svařování „na tupo". Tato technologie vytváří tuhý roh nádoby, který má vlastnosti homogenního materiálu – není „kloubem" jako u svaru extruzního.
    Mořící gel pro legované antikorozní oceli. V jedné pracovní operaci odstraňuje náběhové barvy a zokujení v oblasti svarů a zároveň cizí oxidy, stopy po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch Ujednotí vzhled povrchu Aplikace – nanést postřikovou lahví nebo stříkacím zařízením na plochy a svary, případně pouze na svary – štětcem. Doporučená [...]
    Vybavením van bývá míchací systém, aerační systém, topný nebo chladící registr, vibrační či ultrazvukové příslušenství pro zrychlení a zrovnoměrnění chemismu operace.
    je zjednodušený název pro nádoby, ve kterých jsou mořeny, fosfatizovány, vápněny, eloxovány či jinak povrchově upravovány kovové povrchy ponorem nebo ostřikem.


Odstraňovače oxidů a mořící přísady

    Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Antox NP dobře promíchat. Před ukončením procesu moření nanést na místa opatřená mořící pastou Antox 3d, Antox 71 E nebo Antox 71 E Extra a dobře promíchat se zbytky těchto past. Proces neutralizace je ukončen, jakmile již nedochází ke vzniku puchýřů. Následuje oplach vodou o tlaku min. 12 Mpa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.
    Společnost Galvanovna s.r.o. zahajuje projekt "Bonus za doporučení" a my se vám odměníme. Jedná se o marketingovou akci, která je zaměřena na podporu rozšíření zákaznické základny za pomoci našich spokojených partnerů.
    Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.
    Při zasažení pokožky Okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem a následně důkladně opláchněte.Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachujte min. 15 minut vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo tento štítek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00