Jak na věc


mořící pasta

NádržeHranaté nádrže, mořící vany

    Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Antox NP dobře promíchat. Před ukončením procesu moření nanést na místa opatřená mořící pastou Antox 3d, Antox 71 E nebo Antox 71 E Extra a dobře promíchat se zbytky těchto past. Proces neutralizace je ukončen, jakmile již nedochází ke vzniku puchýřů. Následuje oplach vodou o tlaku min. 12 Mpa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.
    Společnost Galvanovna s.r.o. zahajuje projekt "Bonus za doporučení" a my se vám odměníme. Jedná se o marketingovou akci, která je zaměřena na podporu rozšíření zákaznické základny za pomoci našich spokojených partnerů.
    je zjednodušený název pro nádoby, ve kterých jsou mořeny, fosfatizovány, vápněny, eloxovány či jinak povrchově upravovány kovové povrchy ponorem nebo ostřikem.
    Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.
    Při zasažení pokožky Okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem a následně důkladně opláchněte.Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachujte min. 15 minut vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo tento štítek.


Výběr z referencí dodaných mořících linek a zařízení:

    Mořící gel pro legované antikorozní oceli. V jedné pracovní operaci odstraňuje náběhové barvy a zokujení v oblasti svarů a zároveň cizí oxidy, stopy po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch Ujednotí vzhled povrchu Aplikace – nanést postřikovou lahví nebo stříkacím zařízením na plochy a svary, případně pouze na svary – štětcem. Doporučená [...]
    Pro výrobu hranatých nádob disponuje ZOMAplast technikou svařování bez přídavného materiálu. Jedná se o kolmé svařování „na tupo". Tato technologie vytváří tuhý roh nádoby, který má vlastnosti homogenního materiálu – není „kloubem" jako u svaru extruzního.
    Neutralizuje mořící pasty obsahující kyselinu fluorovodíkovou, používané pro moření legovaných antikorozních ocelí, jako např. Antox 3d, Antox 71 E a Antox 71 E Extra.
    Vybavením van bývá míchací systém, aerační systém, topný nebo chladící registr, vibrační či ultrazvukové příslušenství pro zrychlení a zrovnoměrnění chemismu operace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00