Jak na věc


matriky opava

Archiv Univerzity Karlovy v Praze

    Naskenovány jsou již i živé matriky uložené na matričních úřadech k roku 1949, i když přístupnost záznamů bude pouze do roku 1910 dle zákonné lhůty. V badatelně jsou nové PC k prohlížení těchto matrik. Najdete zde i archivní vademecum – vyhledávač fondů.
    V části „Digitální univerzitní repozitář“ si můžete vybrat například historické dokumenty archivu UK jako rukopisy, listiny a nejstarší matriky (1572-1615), nebo sbírku knihovny významných osobností, mapovou sbírku Přírodovědecké fakulty a další. Z hlavní nabídky si vyberete sbírku, vyberete si její část a červeným obrázkem fulltext si otevřete obrázek.
    Dlouhodobé projekty digitalizace většinou iniciovala americká genealogická společnost (Family Search, což je organizace zřízená církví The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, známé také jako Mormoni), která nabídla archivům techniku, pracovníky i zpracování dat. Navázané projekty zpřístupnění matrik byly prováděny samostatně po oblastních archivech a v různém rozsahu podle možností a záměru jednotlivých archivů. Matriky jsou také paralelně uloženy na stránkách beta.familysearch.org (prozatímní beta verze), kde můžete nalézt i další země.


SOA Třeboň - www.ceskearchivy.cz nebo přímo digi.ceskearchivy.cz

    Ještě v roce 2005 bylo nepředstavitelné, že během takové – z pohledu archivní historie – velice krátké doby, dojde ke zpřístupnění velké části matrik na internetu. Za tuto usilovnou práci patří všem pracovníkům podílející se na digitalizaci velké poděkování. I když de fakto existují 3 různé hlavní systémy pro prohlížení a prezentaci matrik na různých adresách. Jak archiváři přiznávají, pomohly jim digitalizace matrik snížit o cca 60-70% návštěvnost badatelny. Jak rychle badatel zapomene na půlroční objednací lhůty do badatelen, které jsou minulostí! Ale především digitalizace ochrání archiválie pro budoucí generace. Digitalizace českých a moravských matrik je jedinečné dílo, které zajistí archivářům čestné místo mezi státními archivy v celé Evropě.
    Probíhá digitalizace matrik opět Mormony s publikací na familysearch stránkách. Digitalizace je z větší části hotova. Není mi známo, zda to jsou pouze webové digitalizace starých mikrofiší, které Mormoni vlastní již delší dobu, nebo o nové skeny. Jde pravděpodobně o skeny mikrofiší.


SOA Litoměřice - www.soalitomerice.cz

    V archivu evidují cca 10 tisíc svazků matrik. Z mikrofilmů bylo skenováno 3500 matrik. Nyní je na internetu přes 920 matrik a cílem je do dvou let vše zpřístupnit. Poté budou opět digitalizovány matriky, které byly pořízeny přes mikrofilmy a to kvůli kvalitě. Vstup do aplikace je přes portál Acta Publica (podobně jako MZA Brno a SOA v Plzni), kde je nutná registrace. Přínosem je jednoduchý přestup do dalšího archivu a prohlížení v programu Adobe Flash. Matriky se skenují v různém pořadí, jsou skenovány z filmů i z originálů. Nově bylo rozhodnuto o skenování jen z originálů pro špatnou kvalitu filmů. V badatelně jsou k dispozici nové PC k prohlížení těchto matrik. Vyhledávač funguje dle lokalit nebo dle původce (farní úřad), program má funkce poznámka-záložka-nástěnka. Při kliknutí na signaturu u vybrané matriky se zobrazí popis farnosti a matriky, při kliknutí na modré číslo u obce se zobrazí seznam lokalit s původním názvem nebo česko-německým názvem. Přidán je seznam již hotových mat
    Tato stránka obsahuje informace o postupu a výsledku digitalizace archivních materiálů v archivech. Pokud máte další informace o postupu nebo výsledcích digitalizace nejen v České republice, neváhejte nás kontaktovat, informace rádi doplníme.
     Společný projekt Státního oblastního archivu v Plzni a Generálního ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově si klade za cíl digitalizaci archiválií a její společné prezentaci. V českých archivech je uloženo mnoho archivních fondů, jež se vztahují k sudetoněmeckým dějinám a dějinám bavorského příhraničí. Na druhé straně Bavorský archiv převzal do úschovy fondy z našeho území jako například obecní archivy, obecní a školní kroniky, šlechtické archivy, sbírky fotografií a další. Na těchto stránkách najdete matriky, kroniky, listiny a fotografie. V záložce vyhledání upřesníte Váš cíl a prohlédnete si třeba sčítání lidu nebo knihy lázeňských hostů.


Archiv hl.m.Prahy - www.ahmp.cz

    V archivu je již naskenováno 8 tisíc svazků matrik. Prohlížení je v programu Zoomify, funguje vyhledávač matrik dle lokalit, je uveden podrobný popis matriky s přímým odkazem na index k matrice. V roce 2011 bude dokončeno přidání všech matrik do systému, nyní od letošního srpna je přidán seznam již hotových matrik v PDF pro lepší orientaci. Matriky jsou zpřístupněny do roku 1910. Po matrikách pak v roce 2011 začne digitalizace urbářů a pozemkových knih.
     Digitalizovaná sbírka listin UK je rovněž zařazena do evropského projektu Monasterium, kam se připojili archivy České republiky jako Národní archiv, Moravský zemský archiv, Státní oblastní archiv v Plzni a Třeboni a klášter ve Vyšším Brodě. Jde o mezinárodní projekt ze 124 archivů, z kterých je zveřejněno 399 420 listin.
    Digitalizace matrik začala v ČR cca v roce 2007, ale reálné výsledky přinesla až během roku 2008 - jako první v SOA v Třeboni. Dokončení digitalizace matrik pro celou ČR je plánováno v roce 2011. Po digitalizaci matrik je plánována digitalizace dalších archivních pramenů jako jsou obecní a školní kroniky nebo gruntovní knihy.


SOA Zámrsk - www.vychodoceskearchivy.cz

    Již naskenováno všech 10 tisíc svazků matrik. Webový portál si archiv vyvíjí vlastními silami a mezi ostatními archivy je tento portál jedinečný svými možnostmi a záběrem. Samotné prohlížení je programem Zoomify. Jsou zpřístupněny matriky všech církví a úřadů, dvoujazyčný zeměpisný rejstřík s přímým odkazem, německý a latinský slovník, podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad, nově navíc fotografie a zajímavosti k farnímu úřadu, v hledání je k dispozici našeptávač nebo diskuzní fórum. Program umožňuje uložení obrázku, má funkce poznámek, záložky. Novinkou je přepis indexů matrik do databáze s hledáním podle jména.
    Za zmínku stojí projekt ICARUS, který sdružuje a podporuje mezinárodní projekty spolupráce archivů. Na stránkách icar-us.eu v části Projects najdete seznam projektů. Pro české genealogy je využitelný projekt Matricula (matricula-online.eu), kde můžete nalézt rakouské matriky diecéze St.Pölten (podobně jako v MZA, ale v jiném prohlížecím programu) nebo třeba bavorské matriky z SRN. Další projekt Manuscriptorium (www.manuscriptorium.com ) shromažďuje rukopisy Evropy včetně rukopisů Národního archivu ČR.
    Výše je uvedena mapa ČR s vyznačenými archivy a příslušnými okresy s odkazy na jednotlivé stránky matrik na internetu. Mapa je publikována s laskavým svolením MZA v Brně.
    Po ukončení digitalizace sbírky matrik byly nově zveřejněny Soupisy poddaných z velkostatků. Jsou skenovány dále další archiválie jako obecní či školní kroniky.


ZA Opava s pobočkou v Olomouci - www.archives.cz

    1.5.2011 V dubnu 2011 byly upraveny webové stránky. Přístup ke stahování matrik byl upraven přímo do inventárního seznamu matrik http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/inventar.pdf V odkazu digitalizované matriky najdete seznam již zdigitalizovaných farností http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/digimatriky.pdf V odkazu plán digitalizace matrik najdete termíny plánované digitalizace http://www.archivzamrsk.cz/sbirkamatrik/plandigitalizace.pdf Pokud budete postupovat z hlavní strany webové stránky www.vychodoceskearchivy.cz, vyberete nadpis Státní oblastní archiv v Zámrsku, vlajku ČR, Sbírka matrik, inventární seznam, pod popisem matriky řádek s koncovkou zip.
    Na naskenování čeká v archivu 11 500 svazků matrik. Archiv využíval nejprve systém Acta Publica, ale v roce 2014 se přemístil na nový portá Porta Fontium. Matriky se skenují z originálů a farnosti jsou přidávány dle abecedy. V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik. K dispozici je i vyhledávač archivních fondů a pomůcek.
    V archivu je evidováno 10 tisíc svazků matrik. Archiv organizuje projekt digitalizace společně s rakouským diecézním archivem St. Pöltenu, SOA Plzeň a SOA Praha. Je spolufinancován EU.


Archiv města Ostravy - earchiv.ostrava.cz nebo amo.ostrava.cz

    Z pohledu Národního archivu již dlouho pokračuje projekt konskripcí (policejní přihlášky k trvalému pobytu 1850-1914) s jmenným vyhledávačem. Nově je přidán popis archivních fondů a sbírek přes portál Badatelna.cz. Ve fondu NA jsou z matrik především ty židovské. Digitalizace této sbírky židovských matrik se připravuje. V budoucnu se budou digitalizovat např. i Soupisy poddaných podle víry z r.1651. Dále je zdigitalizována sbírka indikačních skic, které jsou k zapůjčení na CD v Národním archivu v I. oddělení.


SOA Plzeň - www.soaplzen.cz nebo www.portafontium.cz

    Hledané matriky najdete nejrychleji na adrese www.badatelna .cz, kde vpravo v zeleném políčku uvidíte nejhledanější fondy – Matriky židovských náboženských obcí a zde zvolíte šedivě zabarvený obdélník s názvem otevřít fond. Druhá cesta vede přes www.nacr.cz, záložka Fondy a pomůcky, záložka Digitalizované fondy a sbírky. Zde uvidíte nadpis Matriky židovských náboženských obcí z let 1784-1949 a pod ním aktivní odkaz Archivní pomůcky a digitalizované archiválie, který vás pošle na již zmiňovanou adresu www. badatelna.cz. Před námi je nová nabídka záložek a mezi nimi vybereme záložku Inventář. Nyní si zvolíme rozbalovací nadpis Úřední knihy přes znaménko plus. Dále vybíráme hledanou obec nebo město dle abecedního pořadí nebo použijeme okénko filtr a vyhledat. Po otevření hledané obce uvidíme přehled jednotlivých matrik, které si otevřeme přes obrázek pod nadpisem. Po té již prohlížíme pomocí šipek a zvětšování v programu Zoomify. Pro posun na další stránku můžeme také napsat číslo stránky
    1.1.2012 Velkou změnou prošla aplikace na stránkách www.actapublica.eu pro SOA Praha, SOA Plzeň a MZA Brno (např. vstup bez nutnosti přihlášení, zjednodušení orientace a práce s aplikací). Zdá se, že jsou digitalizovány všechny lepší mikrofilmy, místo horších mikrofilmů se budou digitalizovat přímo originály. Bohužel od začátku SOA Praha nedigitalizovala samostatné indexy, které by výrazně urychlily a usnadnily vyhledávání v naskenovaných dokumentech. Ačkoliv psali, že nyní budou digitalizovat vybraný vzorek originálů, snad se do toho výběru i indexy dostanou.


MZA Brno - www.mza.cz nebo www.actapublica.eu

    Jsou k dispozici kvalitní skeny z originálních matrik, je uveden podrobný popis matrik s odkazem na kmenovou faru a matriční úřad. V seznamu matrik je odkaz ke stažení celé matriky najednou – jde o komprimované obrázky v JPG komprimované v ZIPu. Listy matrik si pak prohlížíte na vlastním počítači pomocí programů pro zobrazení obrázků, např. XnView (zdarma pro domácí použití). V badatelně jsou nová PC k prohlížení těchto matrik a samostatné PC s přístupem na internet.
    1.1.2012 Na stránkách Národního archivu najdete například seznam archivních pomůcek. Na závěr roku byl dokončen mnoholetý projekt digitalizace sbírky Konskripce – pobytové přihlášky PPŘ 1850-1914. Sbírka židovských matrik byla již naskenována a nyní se bude připravovat do aplikace k zveřejnění na internetových stránkách.
    A abychom byli úplně přesní, digitalizací je míněno zpřístupnění archiválií v digitální podobě přes internet. Neznamená to přepsání údajů z archiválií do databázové podoby pro běžné hledání - to je stále hudba budoucnosti (představa kde si mám zadat svoje příjmení, aby mi to našlo celý rodokmen je mylná).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
20363
cache: 0024:00:00