Jak na věc


materiály pro stavbu silnic

Výstavba rychlostní silnice R52 nebo R55 z Brna do Vídně je podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) riskantním investičním krokem. Podle analýzy úřadu není hustota dopravy na této trase tak vysoká, jak se dříve předpokládalo. NKÚ také došel k závěru, že odsouvání termínů oprav a údržby dálnic a silnic I. třídy vedlo v minulých třech letech k nárůstu nákladů na pozdější opravy. Materiály projedná na svém pondělním zasedání vláda.

    Dnes proběhl na stavbě další z pravidelných kontrolních dnů, na nichž jsou starostové obcí z okolí stavby seznamováni s průběhem prací na stavbě: provizorní komunikace u rozcestí je před dokončením (tato komunikace souběžná se stávající silnicí II/432 Hulín - Holešov převede dopravu do doby provedení nové trasy silnice do Hulína), rovněž tak se dokončuje podchod pod mosty přes řeku Rusavu (jakmile bude podchod řádně osvětlen, bude zpřístupněn veřejnosti - jde o dočasné řešení přechodu přes staveniště, které má být v příštím roce nahrazeno úpravou trvalou). Jak je vidět, rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR se měsíc od měsíce mění, neboť 21. května 2009 byl plán na úpravu průchodu pod mostem přes řeku Rusavu jiný.
    Chodník pod mosty se stal díky dlouhotrvajícím dešťům plovoucím. Jediná možnost, jak tudy projít, je po nově dlážděném svahu – jde však o prostor nevyznačený, pro pěší zcela nevhodný, nezajištěný a nepovolený.
    V současné době jsou práce na stavbě vzhledem ke klimatickým podmínkám, které zapříčiňují nezpůsobilý terén, značně omezené - pracuje se převážně pouze na mostních objektech, což pro naši obec znamená, že se pracuje na mostě přes řeku Rusavu a na staré cestě do Hulína.
    Začátkem léta dojde k odstranění části cesty vedoucí od lávky přes řeku Rusavu k silnici II/432 Hulín - Holešov. Jelikož nebude možné již tuto část k cestě na kole či pěšky v době špatného počasí do Hulínav užívat, bude do doby, než bude cesta zrušena, upraven povrch chodníčku do Hulína v rámci možností tak, aby byl sjízdný i pro kola za jakéhokoliv počasí.


Stavba silnic R52 či R55 na Vídeň je dle NKÚ riskantní investicí

    Deštivé počasí minulých dnů způsobilo zvednutí hladiny vody v řece Rusavě a tím i k mírnému zaplavení průchodu pod mosty přes Rusavu. Dnešního rána byl chodník pro pěší v korytě řeky upraven štěrkem, takže průchod je opět funkční, i když je třeba stále počítat při cestě do Hulína chodníčkem s občasnými loužemi a tomuto stavu přizpůsobit své oblečení a především obuv.
    V srpnu se mají sejít představitelé obce s náměstkem hejtmana Zlínského kraje pro oblast dopravy a projednat záležitost ohledně možnosti zprovoznění nově postaveného mostu na staré cestě do Hulína přes silnici R55. Tento most není v současné době zřejmě stále ještě zkolaudován, a tak zůstává veřejnosti uzavřen.
    Na naše stránky byla vložena nová fotogalerie, zachycující průběh rozestavěné trasy R 55 ve směru od Otrokovic až po mimoúrovňovou křižovatku severně od Hulína, tj. po nultý kilometr rychlostní silnice R 55.
    Další práce, které se stavbou souvisí, tj. některé terénní úpravy a opravy stavbou poškozených komunikací, budou prováděny až za provozu na dálnici i rychlostní komunikaci.


Materiál pro stavbu silnic - Katalog

    Článek obsahuje ve svém závěru rozhovor s panem Ing. Víchem z divize 4 firmy Metrostav a.s., který k věci uvedl: "Do konce roku bychom chtěli mít hotové náspy. Je tu totiž neúnosné sprašové podloží a část náspů musí být konsolidační. Sedat si budou půl roku, a abychom dodrželi termín průjezdnosti v listopadu 2010, je to možné jedině přes zimu. Teď proto provádíme penetrační zkoušky. Prokáží, zda pro odvedení vody zpod náspů budou stačit vpichované štěrkopískové piloty. Součástí našeho úseku budou samozřejmě i různé další stavební objekty jako přeložky Kosteleckého potoka, plynovodu a produktovodu, a nakonec i úpravy stávajících a stavbou poškozených komunikací, aby na nás v okolí vzpomínali v dobrém.“
    Dnešního dne proběhl na stavbě další z pravidelných konrrolních dnů, při němž projektant stavby navrhl zvážit dokončení provizorního podchodu pro pěší pod mosty přes řeku Rusavu. Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR po zvážení celé situace rozhodl, že namísto provizorního průchodu bude provedena konečná úprava levého pole mostu (při pohledu od Pravčic k Hulínu) a na podchod naváže stávající chodníček do Hulína. Termín povrchové úpravy chodníčku byl při kontrolním dnu stanoven do konce měsíce června.
    Bylo zřejmé, že stavba není občanům Pravčic lhostejná, jelikož se jednání zúčastnili v hojném počtu. Měli možnost seznámit se se zástupcem vedoucího projektu z firmy Metrostav a.s., která bude stavbu provádět, s panem Ing. Víchem, a dozvědět se od něj některé z detailů plánovaného postupu a rozsahu prací. Že stavba nebude provedena ze dne na den a že si vyžádá i značnou dávku trpělivosti a tolerance od všech dotčených osob, je zřejmé již teď.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00