Jak na věc


marketingový informační systém

Poznejte své zákazníky a rozhodněte o podobě marketingového mixu

    Musíte být také o jeho kvalitách být schopni přesvědčit zákazníky, a to bývá většinou mnohem větší oříšek než samotný vývoj a výroba produktu. To se týká zejména produktů zcela nových, jaké zákazníci doposud neznali. Neméně důležité je to ale i u běžných výrobků nebo služeb, které se od konkurenčních liší jen v drobnostech (takových produktů je na trhu většina).
    Žádný učený v nebe nespadl. Proto je vhodné, když se při tvorbě marketingového plánu obklopíte lidmi, se kterými se budete vzájemně doplňovat. Získaná kolektivní inteligence vám umožní objevit nápady, na které byste sami nepřišli, případně nastavit zrcadlo kritiky. Nezapomeňte, že svoje nápady nemusíte konzultovat pouze uvnitř firmy. Konzultujte s rodinou, přáteli, ale i s profesionály.
    Stanovte si marketingové cíle, kterých chcete dosáhnout a napište si je. Nezapomeňte, že cíle, které si stanovujete, by měly být především reálné – tj. dostatečně ambiciózní, ale dosažitelné. Nemá smysl stanovit takový cíl, o němž již nyní s určitostí víte, že jej nelze dosáhnout (je příliš nadsazený), ale ani takový cíl, o němž víte, že ho dosáhnete s minimem úsilí (příliš snadný cíl).


Marketingový plán jako nástroj komunikace se zákazníky

    Abychom vytčeného cíle dosáhli, určíme si marketingovou strategii a rozpracujeme ji do tzv. marketingovém mixu. Navrhneme konkrétní marketingové úkony v časovém harmonogramu. Vyhodnocovat by se měly veškeré měřitelné aktivity v průběhu realizace celého marketingového plánu. Vzhledem k tomu, že některé marketingové aktivity nejsou měřitelné, je vhodné provádět vyhodnocení plnění marketingového plánu po předem určených časových obdobích – např. kvartálně.
    Těmi je především skupina zákazníků, pro které je váš produkt určen, a které tedy plánujete oslovit. Dalším výchozím předpokladem pro vytvoření marketingového plánu je marketingový mix, tedy specifikace produktu a jeho přidané hodnoty pro zákazníky a prodejní ceny. Dále sem patří určení distribučních kanálů, pomocí kterých svůj produkt doručíte k zákazníkům a v neposlední řadě také musíte rozhodnout o způsobu, jakým svůj produkt dostanete do povědomí zákazníků.
    Cena a rozpočet za tvorbu a realizaci marketingového plánu by měla vycházet z finančního rozpočtu firmy určené na marketing a z cílů, kterých chce firma dosáhnout. V rozpočtu marketingového plánu nesmíme zapomenout na žádné marketingové aktivity – včetně marketingových výzkumů, analýz a vyhodnocování.


Kde získat potřebné informace k sestavení marketingového plánu?

    Outsourcingem k efektivitě i úsporámOutsourcing služeb, které přímo souvisejí s hlavním předmětem podnikání, a mohou se proto „delegovat“ na externí odborníkyNepodcenit marketingV období ekonomické recese je třeba se na tyto procesy zaměřitAnketa s podnikateliS outsourcingem máme pozitivní zkušenosti, aktivně tuto službu využíváme v oblasti marketingu a komunikace
    Podrobné informace o problematice sestavení a realizace marketingového plánu se dozvíte například u marketingové společnosti ANERI s.r.o. z Liberce (firma uvádí řadu informací na svém webu a nabízí konzultace zdarma).


K výběru správné formy propagace vám pomohou tyto články:

    Časy se mění. Období růstu střídá období poklesu. Ekonomika poznamenaná krizí si stále více žádá "chytrá" řešení. Marketingové aktivity a akce, které v minulých letech "stačily" již dnes nestačí. Zákazníci, ovlivnění nejistotou ohledně své budoucnosti, utrácí méně než dříve. Ne vždy je to však otázka nedostatku peněz na marketingové a PR aktivity. Jako konzultant se setkávám s majiteli firem, jejichž problém není, že nemají na marketing a PR peníze, ale stále více si uvědomují, že to, co postrádají, jsou klíčové informace o efektivitě jejich marketingových aktivit. Hlavní obava je spojená s tím, kam v oblasti marketingu a PR peníze investovat tak, aby přinesly očekávané navýšení prodejních výsledků a tržeb. Takové odpovědi Marketingový audit firmy přináši.
    Abyste byli schopni svůj produkt úspěšně prodávat, musíte si připravit bojový plán. Tomu se v odborných kruzích říká marketingový. Při přípravě marketingového plánu je dobré držet se prověřených kroků, které vám nyní přiblížíme.
    Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Jana Eckhardtová, se sídlem Souběžná 27, 636 00 Brno, Česká republika, IČ: 01092715 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.


Marketingový audit - odrazový...

     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Jedna z nejdůležitějších otázek závěrem: Myslíte si, že sestavení, realizace i vyhodnocení marketingového plánu je pro běžnou výrobní či obchodní firmu výhodnější provádět svépomocí, i když s marketingem firma nemáte velké zkušenosti, nebo je pro takovouto firmu efektivnější využít služeb zkušené profesionální marketingové agentury?
    U nefunkčních marketingových aktivit se zamyslete nad důvodem, proč nefungovaly: nevedly k cíli, byly zpracovány špatně nebo byly nevhodně načasovány? Poučte se z nich, stejné chyby neopakujte.
    Zhodnoťte kriticky vaše finanční možnosti a stavovte si rozpočet. Je rozdíl, zda ročně můžete do marketingu investovat tisíce, desetitisíce či miliony. Podle toho volte marketingová opatření především v oblasti propagace, protože ta jsou většinou největší nákladovou položkou. Vyberte jen ta opatření, která si můžete dovolit a která pro vás budou prospěšná.


Marketingový audit přispěl...

    Poohlédněte se na okamžik zpět a zhodnoťte kriticky činnosti, kterým jste se v minulosti v oblasti marketingu věnovali. Určete si, který aktivity pro vás měly pozitivní dopad a které naopak byly pouze marnou investicí.
    V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, popř. pro normování výsledku psychologického testu a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.


Velvyslanci Spojených států amerických v Liberci

    Dobrý marketingový plán je základním předpokladem pro úspěch produktu na trhu a tak se stává klíčovým také pro celkový úspěch podnikatele. Sepsání marketingového plánu ale pro laika v oboru není zrovna jednoduchou záležitostí. Proto jsme oslovili odborníka v oblasti marketingu, který vytvořil seznam několika rad, které vám pomohou napsat kvalitní marketingový plán i pro vaše podnikání bez toho, aniž byste museli studovat odborné marketingové knihy.
    V mnoha případech může být prospěšné poohlédnout se po tom, co dělali jiní nejen v Česku, ale i v zahraničí a nechat se inspirovat. Často tak můžete obohatit svoje nápady o myšlenky, na které byste sami nepřišli a které vás mohou posunout mílovými kroky kupředu. Zdržte se ale kopírování nápadů, to vám úspěch nepřinese.
    V průběhu Marketingového auditu hledáme všechno, co ovlivňuje příjmy vaší organizace. Hledáme především uspěšné akce a postupy, které se již dříve osvědčily. Naši klienti jsou často překvapeni souvislostmi, které dříve neviděli, nevnímali nebo jim nepřikládali větší význam. Marketingový audit objeví nové možnosti jak zvýšit prodej. Po auditu, budete svou firmu a její marketingové a prodejní aktivity rozhodně vnímat, řídit a kontrolovat jinak, než jste byli zvyklí předtím.


25 LET praxe a referencí v oboru firemního poradenství.

    Marketingový plán je jednoduchý dokument, který dává marketingovým aktivitám systematickou podobu. Pomáhá firmě dojít k vytčenému cíli, zvyšuje obrat a zisk, šetří peníze za marketing, motivuje podnikatele a informuje zaměstnance.Při tvorbě marketingového plánu vycházíme ze současného stavu – čím se firma zbývá, jaké je její poslání a jaké má vize. Důležité je také znát aktuální stav firmy a její postavení na trhu. Neméně důležitá je nutnost znát konkurenci a potřeby potenciálních zákazníků. Odpovědi na tyto a řadu dalších otázek nám přináší SWOT analýza.
    Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
    Pokud znáte příčinu, dokážete předpokládat efekt. Marketing, reklama a PR již pro Vás nebudou mystickou loterií, ale stanou se aktivitou s pravidly a zákonitostmi, stejně jako další firemní aktivity. Chceme, aby Vám marketing ve vaší firmě dělal radost, ne vrásky na vašem čele. Dobrá zpráva je, že se s tím dá něco dělat.
    Když známe současný stav, vytyčíme si cíl, kterého bychom chtěli dosáhnout. Cíl určujeme tak, abychom mohli po stanovené době jasně vyhodnotit, zda jsme požadovaného cíle dosáhli či ne. Cíl musí být jasně měřitelný.


Uvědomte si, co jste v oblasti marketingu dělali dříve a s jakým výsledkem

    Většina podnikatelů je přesvědčena o jedinečnosti nebo užitečnosti svých produktů. To je dobrý základ – abyste svůj produkt dokázali úspěšně prodávat, musíte mu věřit. Ale jen vaše víra nestačí.
    Snažte se, aby vámi formulovaný cíl byl měřitelný (např. nárůst prodejů o 10% apod.) a abyste jeho dosažení termínovali. V budoucnu tak budete moci zkontrolovat a jednoznačně zhodnotit, zda jste dosáhli toho, čeho jste chtěli.
    ČMS (Česká marketingová společnost) udělila u příležitosti dvaceti let od svého založení vybraným zakládajícím a aktivním členům Pamětní list jako uznání a poděkování za podporu rozvoje marketingu v ČR a dlouholetou spolupráci. Mezi firmami, které se podílely svojí úrovní poskytovaných odborných služeb na rozvoji marketingového oboru v ČR, byla i liberecká firma ANERI s.r.o., která působí po celé ČR.
    Častou chybou malých firem je např. snaha o budování značky s nízkým rozpočtem. S několika billboardy malá firma povědomí o značce nezvýší – naopak pouze zbytečně utratí peníze, které by mohla investovat efektivněji.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00