Jak na věc


magistrátu města hradec kralove občanský prukaz

odbor Kancelář ředitele Magistrátu

    Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu je odborem Magistrátu zřízeným pro zabezpečení výkonu funkce ředitele Magistrátu. Zabezpečuje organizaci a koordinaci činností Magistrátu v oblastech výkonu samostatné a přenesené působnosti včetně oblasti reformy veřejné správy. Spolupracuje s ústředními správními úřady v oblasti editace základního registru osob, koordinuje a metodicky usměrňuje věcně příslušné odbory Magistrátu v této oblasti při připojování dalších agendových informačních systémů k systému základních registrů.


Odbor informačních technologií

    V odboru je organizačně začleněn bezpečnostní ředitel Magistrátu, který zabezpečuje ochranu utajovaných informací, oblast výkonu citlivých činností a oblast nakládání se zvláštními skutečnostmi. Dále je v odboru začleněno oddělení interního auditu, které je zřízeno k nezávislému a objektivnímu přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému Magistrátu pro zabezpečování úkolů interního auditu stanovených zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.Odbor „Kancelář ředitele Magistrátu, oddělení krizového managementu zabezpečuje činnosti týkající se krizového a havarijního plánování, hospodářských opatření pro krizové stavy, obranného plánování, ochrany obyvatelstva, p
    Magistrát města tvoří primátor a jeho náměstci, tajemník, úředníci a ostatní zaměstnanci zařazení do magistrátu. V oblasti samostatné působnosti plní magistrát úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada a zároveň pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává činnosti podle zvláštních zákonů s výjimkou věcí svěřených do působnosti jiného orgánu města.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00