Jak na věc


mš závodu míru pardubice

Seznam registračních čísel přijatých dětí na školní rok 2018/2019

    Škaredá středa před velikonočními svátky vůbec nebyla škaredá. Všichni, kdo přišli do obecního domu Družba se výborně bavily na našem, již tradičním, karnevale s Hopsalínem. Všichni měli výbornou náladu a tanec jsme si užívali plnými doušky. Děti a paní učitelky se opět pochlubily svým vystoupením pro rodiče a poté se všichni oddávali zábavě a tanci. Děkujeme všem rodičům, kteří poskytli věcné ceny do losování a občerstvení do bufetu. Bez Vaší ochoty nám pomoci by žádná akce, kterou pořádáme pro děti neměla tu správnou tečku úspěchu.
    Do třídy krtečků chodí nejmladší děti z Mateřské školy Dubné. Protože všechny děti jdou do školky poprvé, naším hlavním cílem je adaptace na nové prostředí a zvládnutí odloučení od rodičů. Děti se postupně s pomocí pedagogů učí základním hygienickým návykům a základům sebeobsluhy.
    Zároveň zveme zákonné zástupce těchto přijatých dětí na úvodní schůzku s vedením školy, která se bude konat 12. 06. 2019 v 15.30 hod. v budově mateřské školy.
    Máte-li doma věci, které již sami nepotřebujete a jste ochotni je darovat, pak je přineste a my je předáme charitě. Ze zisku z jejich prodeje finančně pak charita podporuje vybrané veřejně prospěšné projekty.Nepotřebné věci - oblečení, klobouky, kabelky, ložní prádlo, ručníky, talíře, hrnky múžete nosit od úterý 23. 4. do pátku 26. 4. 2019 na sekretariát k p. Škulavíkové ( to je do budovy základní školy od 7:00 - 15:30 hod.). Více o MOMENT charity shop na www.moment-ops.cz/kontakty.html


MŠ FR. Ondříčka - Piknik na rozloučenou u Žabiček

    Mateřská škola Dlouhá a její součást Františka Ondříčka je pětitřídní školou ležící ve středu sídliště Vltava s dostupností šesti linek MHD. Školy jsou od sebe vzdáleny cca 250 metrů. Budovy školek jsou obklopeny členitými zahradami. Zejména u MŠ Fr. Ondříčka je zahrada plná vzrostlých stromů a zajímavých zákoutí. Její součástí je i koutek pro pěstování a pokusy s rostlinami. Obě zahrady nabízí dětem velké množství dřevěných prolézaček. Od roku 1996 je MŠ Dlouhá právním subjektem a v roce 2001 se stala její součástí škola Františka Ondříčka.
    Součástí našeho výchovně-vzdělávacího programu je seznamování dětí s pojmem odpadů. V rámci této naší snahy se zabýváme tříděním odpadů a sběrem hliníku. Hliník od nás vykupuje firma CAVAKO. Prosíme tímto všechny o pomoc s jeho sběrem.
    Třídu Včelek navštěvují děti ve věku 5 - 7 let. Tomuto věku je přizpůsobeno jak vybavení třídy, tak didaktický materiál i třídí vzdělávací plán. Ten je primárně zaměřen na získávání co největší úrovně kompetencí pro bezproblémový přechod do základní školy a rozvíjení předškolních dovedností. Náročnost programu upravujeme dle individuálních potřeb a možností dětí. Vedeme děti k samostatnosti a to nejen v sebebsluze, ale i při hrách, pracovních i pohybových činnostech. Z důvodu ulehčení adaptace předškolních dětí spolupracujeme se základní školou.


MŠ Dlouhá - Terezka slaví 5.narozeniny

    V pátek 8. března jsme se vydali za babičkami do Nového domova v Karviné 6. Děti babičkám popřály k jejich svátku - MDŽ, zahrály pohádku O budce, zatančily a předaly přání s kresleným obrázkem. Všichni jsme měli trochu trému, protože to bylo poprvé, ale čtyřicet babiček dětem tleskalo a děti byly spokojené. Určitě se do domova vrátíme a připravíme si něco i pro dědečky.
    Cíle práce jsou v této třídě zaměřeny především na prohlubování a upevňování již získaných dovedností a návyků, důraz je kladen na rozvoj jemné motoriky, praktických dovedností a komunikačních schopností.
    Naše školka přijala pozvání na vystoupení k 70. výročí založení česko-slovensko-polského přátelství. V sobotu, 27.4. 2019, děti z tanečního kroužku přišly do Obecního domu Družba, aby svým vystoupením potěšily přítomné hosty na této Jejich vystoupení se velice líbilo, děti si užily velkého potlesku a odešly se sladkou odměnou. Děkujeme nejen p. uč. Třaskalíkové za nácvik programu, rodičům dětí A. Pokutové, N. Gavlovské, A. Jančové, M. Longauerové, N. Polákové, T. Sasyna, R. Dlouhého za to, že své děti na vystoupení přivedli.
    Prohlubují se hygienické návyky, sebeobsluha a společenské chování a jednání. Dostatečným pohybem podporujeme tělesný vývoj a hrubou a jemnou motoriku.


Omezení provozu Mateřské školy Klatovy o vánočních prázdninách

    Zveme všechny děti a jejich rodiče na zábavné odpoledne, které se uskuteční v pátek 7.června 2019 od 15.30 hod. na nádvoří základní školy. V programu vystoupí profesionální cvičitelé psů, na děti čekají nafukovací hrady a různorodé soutěže.
    Vzhledem k umístění mateřské školy v areálu základní školy a školní družiny je uskutečňována vzájemná pravidelná spolupráce mezi mateřskou školou, školní družinou a základní školou.
    Mateřská škola Lidická ul. je sedmitřídní a je umístěna v klidném prostředí na okraji sídliště Vyhlídka. Mateřská škola je zařazena do celoevropské sítě škol podporujících zdraví.
     K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte. S sebou si vezme rodný list dítěte a občanský průkaz, evidenční list vyplněný registrujícím lékařem - dětským lékařem. O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Výsledky budou v zákonné lhůtě oznámeny zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem a to na přístupném místě ve škole: na vstupních dveřích do MŠ a na internetových stránkách MŠ. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená.


Zápis do ZŠ, školní rok 2018/19

    Filosofii naší mateřské školy vystihuje název ŠVP, „Barevná školka.“ Pod tímto názvem se neskrývá pouze materiální vybavení, ale především nejrozmanitější formy a metody práce s dětmi. Mateřská škola se nachází na okraji obce, v klidném, zelení obklopeném prostředí, k budově mateřské školy patří také prostorná zahrada, která je vybavena dřevěným programem pro sportovní vyžití dětí, pískovišti a kopcem k zimnímu bobování. 
    Třídu sluníček navštěvují děti ve věku 4 - 5 let, které již převážně navštěvovaly MŠ a znají se z předešlého roku. Cíle práce jsou zaměřeny především na všestranný rozvoj dětské osobnosti a na získávání potřebných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot pro uplatnění ve společnosti.
    Třídy mateřské školy jsou vybaveny moderní interaktivní výukovou technikou - interaktivní tabulí, interaktivní podlahou a polohovatelným interaktivním displejem.
    Denní režim je flexibilní, reagující na individuální potřeby dětí, jsou využívány formy záměrného i spontánního učení s aktivní činností dětí s prvky tvořivosti. Cílů výchovy je dosahováno hravou a zábavnou formou.
    Věk dětí ve třídě Berušek se pohybuje v rozmezí 3 - 4 roky. Podle věku dětí je sestavován třídní vzdělávací plán, ve kterém jsou zohledněny věkové zvláštnosti a potřeby dětí.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00