Jak na věc


měření odběru proudu z autobaterie

KDY A PROČ JE DŮLEŽITÉ PROVÁDĚT MĚŘENÍ VE STÁVAJÍCÍM OBJEKTU?

        Cílem měření radonu ve stavbách a budovách je získat objektivní a pravdivou informaci o koncentracích radonu v pobytovém prostoru novostavby nebo stávajícího objektu jako podkladu pro kontrolu kvality vnitřního ovzduší s akceptovatelnou a přijatelnou hladinou radonu v novostavbě resp. přístavbě, kterou budou uživatelé obývat nebo provozovat další desítky let. Dalším neméně důležitým cílem měření je získání podkladů pro rozhodování, zda u stávajícího objektu dotčeného např. změnou stavby je potřeba navrhnout a zrealizovat “optimalizovaná” protiradonová opatření.
        Měření radonu by se nemělo provádět jenom proto, že je v souladu se zákonnou povinností, kterou z nějakého důvodu nařídil stavební úřad jako splnění jednoho z požadavků pro vydání úředního rozhodnutí.


Rychlosti mobilního internetu na DSL.cz v únoru 2019

       RADONOVÉ RIZIKO konkrétního stavebního pozemku lze zjistit pouze přímým měřením. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je místo od místa na vzdálenost do jednoho metru značně variabilní. Z tohoto důvodu je potřeba zjistit skutečnou koncentraci radonu, která bude působit na základovou konstrukci a na tuto konkrétní radonovou zátěž navrhnout a spočítat dostatečnou ochranu dle ČSN. Detailní, znamená, že pro stavbu typu rodinného domu se musí provést měření minimálně v 15 bodech předmětné plochy. Bohužel za 25 let praxe máme nezpochybnitelné a průkazné informace z trhu „měřících subjektů, tzn. držitelů povolení SÚJB“, že se provádí např. pro zmiňovaný rodinný dům namísto 15 bodů maximálně 4 až 5 bodů. V tomto případě se jedná o neobjektivní a nekorektní měření se zjištěnými nepravdivými hodnotami koncentrací radonu pod navrhovaným objektem. V případě větších souvisle zastavovaných ploch novostaveb nad 800 m2 (plošné stavby) se radonový průzkum musí provádět v síti 10 x 10
    V případě zájmu nás kontaktujte přes zákaznickou linku 800 220 022 alt. 602 703 543 nebo nám zašlete na mail radontest@iradontest.cz níže uvedené podklady, resp. vyplňte a odešlete níže uvedený formulář
    Měření radonu na stavebním pozemku nesmí být stavebníkem nebo projektantem požadováno pouze jako úřední formalita pro stavební úřad v rámci řízení o povolení nebo ohlášení stavby, ale musí být realizované za účelem zjištění konkrétní koncentrace radonu vyjádřené v číselné podobě (se kterou se přímo počítá v rámci PC výpočtu ČSN) a geologické „in situ” plynopropustnosti základových zemin pod navrhovanou novostavbou resp. přístavbou. Tyto konkrétní a důležité údaje společně se stavebně-technickými parametry navrhované novostavby nám umožní optimalizovat dle ČSN konkrétní návrh preventivní protiradonové ochrany pro konkrétní stavbu. Protiradonová ochrana se tak současně stane dokonalou a trvale funkční ochranou novostavby proti zemní vlhkosti a spodní vodě.


Rychlosti Wi-Fi internetu na DSL.cz v březnu 2019

       V oblasti občanské a bytové výstavby se při nedostatečné kontrolní a dohledové funkci úřadu a státu stalo zvyklostí, že po změření radonu si stavební úřad tzv. „odškrtne“ splněnou povinnost investora-stavebníka. Stavební projektant ve stavebním projektu bez použití DIMENZOVÁNÍ OCHRANY A VÝPOČET PROTIRADONOVÉ (HYDRORADONOVÉ) IZOLACE V MATERIÁLU A JEHO TLOUŠŤCE podle ČSN 73 0601 ponechá tzv. odhadnutou „nějakou takovou“ verzi protiradonové a protivlhkostní ochrany (např. v textu projektu pouze uvede, že „izolace proti vlhkosti a radonu bude provedena 1x asfaltovou penetrací a 1x vrstvou asfaltové izolace typu XY) nebo dokonce zcela neekonomicky a současně dle ČSN nesprávně jednu vrstvu hydroizolace doplní o další vrstvu protiradonové izolace. Nebo při tzv. vysokém radonovém riziku bez výpočtu dle ČSN doplní protiradonovou izolaci o tzv. odvětrání podloží, jehož možné varianty neumí odborně technicky a systémově funkčně zapracovat do stavebních konstrukcí! V mnoha případech s
    Cílem diagnostických měření a podrobného šetření je identifikovat, lokalizovat a kvantifikovat zdroje, přísunové cesty radonu do objektu a způsob jeho šíření v objektu.
    Jedná se o základní měření poskytující prvotní údaje o průměrné koncentraci radonu v objektu. V daném případě však nemáme žádnou informaci o rychlosti přísunu radonu do místnosti a součiniteli ventilace (intenzita větrání, výměna vzduchu) v místnosti, za kterých bylo měření dosaženo.
       Smyslem kontrolního měření radonu v dokončené novostavbě je zjistit, zda navržená a kvalitně provedená preventivní opatření jsou dostatečně účinná a jakým koncentracím radonu budou vystaveni jeho budoucí uživatelé nebo provozovatelé.
    Jedná se o speciální měření, jehož výsledkem je nejen časový záznam koncentrace radonu za celou dobu expozice, který ukazuje změny koncentrace radonu v čase, ale z nárůstové křivky tzv. ventilačního experimentu lze stanovit rychlost přísunu radonu do místností a součinitele ventilace v místnosti.


PRO NOVOSTAVBY/PŘÍSTAVBY OBJEKTŮPŘED REKONSTRUKCÍ OBJEKTŮPRO OBLAST NOVOSTAVEB A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ

    Kontinuálním monitorem radonu zjišťujeme časový průběh koncentrace radonu v předmětné místnosti. Na počátku měření se provede tzv. ventilační experiment, kdy se měřená místnost intenzivně vyvětrá přes otevřená okna či dveře, poté se místnost uzavře a kontinuální monitor zaznamenává v průběhu několika dalších hodin tzv. nárůstovou křivku do okamžiku, kdy se v měřeném prostoru ustálí tzv. stacionární objemová aktivita radonu (maximální dynamická hodnota koncentrace radonu v místnosti). Z nárůstové křivky odbornou metodou stanovíme dva základní parametry, rychlost přísunu radonu do místnosti a tzv. součinitel ventilace.
    Zajistíte-li ve vaší novostavbě nebo stávajícím objektu reálnou ochranu proti radonu, vlhkosti a vodě, ochráníte jeho uživatele před škodlivým účinkem ionizujícího záření z radonu, tedy možnou rakovinou plic a současně proti negativnímu působení zemní vlhkosti a vody na spodní stavbu.
       Měření radonu ve stávajícím objektu přináší informaci o výši hladin radonu a je rozhodujícím kritériem, zda a v jakém rozsahu a jakými metodami provádět optimalizovaná protiradonová opatření.


Výstup radonové diagnostiky a podrobného šetření |

       Protiradonová opatření, a to vždy při každé projektované novostavbě se navrhují s cílem zajistit budoucímu uživateli nového objektu co možná nejnižší koncentraci radonu. Očekává se, že stále častěji budou tyto vztahy mezi projektantem a investorem navrhované novostavby předmětem smluvních ujednání. K naplnění výše uvedeného je potřeba opatřit si řadu vstupních podkladů, mezi které patří i měření radonu na pozemku. Ušetřit investorovi částku 3 až 5 tis. Kč za měření radonu a v případě naší firmy i za autorizované zpracování optimalizovaného návrhu protiradonových opatření dle ČSN se projektantovi a následně investorovi nemusí vůbec vyplatit. V případě tzv. „jen odhadnutého“ opatření bez použití ČSN, které bude nedostatečné a v novostavbě budou kontrolním měřením zjištěné zvýšené hladiny radonu, se dodatečné náklady na snížení radonu v dokončené stavbě pak pohybují v řádu desetitisíců až statisíců korun. Navržené „odhadem“ protiradonové opatření bude vždy v rozporu s normou.
    Způsob ochrany novostavby závisí nejen na velikosti radonového potenciálu (číselná hodnota koncentrace radonu v jednotkách kBq/m3 a odborně stanovená geologická plynopropustnost základových a podložních zemin), ale současně na níže uvedených parametrech navrhované novostavby, mezi které primárně patří |
    Pro zobrazení co nejpřesněsnějších výsledků důrazně doporučujeme nezatěžovat počítač. Při měření rychlosti vypněte včechny programy, které využívají internetové připojení. V internetovém prohlížeči zavřete všechny záložky a mějte otevřené pouze okno s měřením rychlosti DSL.cz. Z měření rychlosti internetu sestavujeme pravidelně statistiky měření rychlosti internetu. Použitím testu rychlosti DSL.cz souhlasíte se statistikým zpracováním výsledku.


Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v březnu 2019

       Kromě zjišťované koncentrace radonu v pobytových místnostech objektu a ověření účinnosti preventivních protiradonových opatření kontrolujeme v podstatě kvalitu stavebních prací. V případě, že jsou v novostavbě zjištěné hladiny radonu, tak vše ukazuje na nekvalitu stavebních prací, kdy spodní stavba vykazuje na kontaktu se základovými zeminami a geologickým podložím netěsnosti nebo poškození v hydroizolační bariéře. Jinými slovy spodní stavba a základové konstrukce mohou mít v budoucnu problém s přísunem zemní vlhkosti nebo dokonce spodní vody. Proč? Protože vstupní cesty atomů radonu a molekul vody v kapalném i plynném skupenství jsou podobné ne-li totožné. Zvýšené hladiny radonu v objektu indikují netěsnou hydroizolaci na spojích, na prostupech, v místech poškozených nebo dokonce mohou odhalit skutečnost, že byla použita zcela nevhodná hydroizolace.
    Elektretovou dozimetrií se měří průměrná hodnota objemové aktivity radonu. Součástí našeho měření jsou radiometrickou sondou zjištěné okamžité dávkové příkony záření gama (okamžitým skenováním zdiva a podlahové konstrukce zjišťujeme radioaktivitu stavebního materiálu).


Měření rychlosti internetu DSL.cz

       Nejdůležitější je nepodlehnout panice, a to i když měřičská firma v protokolu o základním měření (většinou týdenní integrální měření elektretovou dozimetrií) neprofesionálně konstatovala, že je překročená referenční hodnota objemové aktivity radonu 300 Bq/m3. Při hodnotách výměny vzduchu (součinitele ventilace) pod 0.1 1/h, které nejsou v měřených uzavřených novostavbách ničím neobvyklým, ani koncentrace radonu 600 až 800 Bq/m3 nemusí znamenat reálné překročení referenčních hodnot, protože pro splnění podmínek stavební fyziky a hygieny je zapotřebí, aby v pobytových a obytných místnostech intenzita výměny vzduchu pohybovala v době užívání a pobytu osob alespoň na hodnotě 0.2 1/h při pasivním větracím uživatelském režimu nebo až na hodnotách 0.4 až 0.6 1/h při aktivním s VZT větracím uživatelském režimu. Speciálním měřením kontinuálním monitorem radonu zjistíme rychlosti přísunu radonu a součinitel výměny vzduchu v uzavřené nejrizikovější místnosti objektu. Z uvedené rychlo
    Měřícími místy jsou většinou pobytové/nepobytové prostory osazené „dvojicí elektretových dozimetrů“ jako stanoveného měřidla v rozsahu a počtu dle platné metodiky SÚJB.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
19174
cache: 0024:00:00