Jak na věc


místní koeficient

2014_02_12_proces_MA21_MC_Pha21.mp4

    Vážení členové a příznivci MAS Pošumaví, jak jsme před nedávnem avizovali, tak ve dnech 15.5. - 16.5.2019 se bude v Klatovech v budově bývalého dominikánského kláštera konat závěrečný seminář k ukončení projektu Spolupráce Venkov 21. století.
    Podnikatelům, kteří se s úřední osobou správce daně setkávají prvně, právě v rámci místního šetření, poskytneme podporu a pomoc jednak radou ale i nabídkou na zastupování před správcem daně, čímž zamezíme nebezpečí vzniku sankcí, které mohou plynout z neznalosti příslušných ustanovení daňového řádu. O případnou pomoc je třeba zažádat co možná nejdříve, aby bylo možné připravit se na jednání a seznámit se s problematikou ještě před zahájením místního šetření.
    Projekt MAP II jede. Připravili jsme pro školy, děti i rodiče ze Sušicka a Horažďovicka celou řadu aktivit, jako jsou vzdělávací semináře pro pedagogy, exkurze pro děti nebo informační setkání rodičů. Jednotlivé akce naleznete v příloze tohoto článku.
    Správce daně může provádět místní šetření, a to ve kterékoliv fázi daňového řízení. Místní šetření se nejčastěji provádějí za účelem vyhledání důkazních prostředků. Průběh místního šetření upravuje § 80 – 84 daňového řádu.


Do procesu místní Agendy 21 mohou spadat například následující činnosti:

    Městská část Praha 21 se přihlásila k programu MA21 na 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 21. 3. 2011 přijetím Deklarace a ustanovením politika místní Agendy 21.  Na 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného 19.3.2012 byl schválen vstup do asociace Národní síť Zdravých měst ČR.
    K datu 26. dubna 2019 byly Řídícím výborem území ORP Horažďovice a ORP Sušice schváleny úpravy a doplnění seznamů investičních priorit, které jsou potřebné k rozvoji vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Aktuální verze Strategických rámců MAP najdete v přílohách.


1_správa věcí veřejných a územní rozvoj.pdf

    Pokud správci daně vzniknou pochybnosti o správnosti daňového tvrzení, má správce daně možnost ověřit schopnost daňového subjektu své tvrzení prokázat pomoci institutu místního šetření.Úřední osoba správce daně obvykle oznámí svůj záměr provést místní šetření a daňový subjekt je povinen to umožnit. Při vstupu do prostor podnikatelského subjektu se prokazuje průkazkou s fotografií a současně i svým občanským průkazem. Povinnost prokázat svou totožnost tímto způsobem ukládá zákon. Pokud se návštěvník odmítne prokázat, je třeba informovat místně příslušný finanční úřad a místní šetření neumožnit. Předmětem místního šetření je obhlídka na místě v rámci které probíhá zjišťování či ověřování otázek při správě daní. K provedení místního šetření si může úřední osoba přizvat osobu, jejíž přítomnost je podle povahy věci potřebná. Lze pořizovat i obrazový, nebo zvukový záznam přičemž o provedení takového záznamu předem uvědomí osoby, které se tohoto úkonu účastní.
    Úřední osoba provádějící místní šetření má v době přiměřené předmětu místního šetření, zejména v provozní době, právo přístupu na pozemky, do každé provozní budovy, místnosti a místa, včetně dopravních prostředků a přepravních obalů. Pokud podnikatel užívá své obydlí současně i pro podnikání, má správce daně právo přístupu i do tohoto obydlí. Ovšem pouze v případě, je-li to nezbytné a nelze-li rozhodné skutečnosti zjistit jinak.
    Dále má správce daně právo přístupu k účetním záznamům a k účetním a jiným dokladům. Zároveň si může vyžádat z účetních záznamů nebo z jiných informací výpis nebo kopii, a to i na technických nosičích dat. Dokonce má správce daně právo na použití programového vybavení, např. programu na vedení účetnictví.


3_Udržitelná výroba a spotřeba.pdf

    Místní šetření bude čím dál častěji využívaným nástrojem a je třeba, aby i podnikatelé věděli, co je jejich právem a povinností. Paragraf 80 až 83 Daňového řádu popisuje průběh místního šetření a daňový řád i na jiném místě určuje práva a povinnosti zůčastněných stran. Před zahájením místního šetření se doporučuje pročíst si předmětné paragrafy a předejít tím nesprávnému pochopení, které by mohlo v krajních případech vyvolat i sankce za porušení tohoto předpisu.
    Dne 29.11. 2018 se konal seminář pro potenciální žadatele ve Výzvě č. 3 - č. 15/000/00000/232/000110/V003 - k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. plánujeme vyhlásit v březnu 2019. Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v dubnu 2019. Seminář byl zaměřen na článek 17 - Lesnickou infrastrukturu.
    dopravu, ekonomickou úroveň a rozvoj, výrobu a spotřebu, zaměstnanost, nakládání s energií, počet obyvatel, stupeň kriminality, bezpečnost, těžbu hornin a surovin, znečištění prostředí, produkci odpadů, nakládání s odpady, kvalitu ovzduší, kvalitu potravin, kvalitu a spotřebu vody, infrastrukturu, kvalitu bydlení, turistiku, zdraví, komunikaci mezi lidmi, výchovu a vzdělávání, místní tradice, sociální péči, spokojenost obyvatel a návštěvníků, diverzitu (rozmanitost) přírody, kultury, názorů ad., krajinu, přírodu a zeleň, rekreaci, společenský život, stav historických budov, výstavbu, plánování, a další oblasti.


Místopis MAS Pošumaví - interaktivní mapa

    Místní akční skupina Pošumaví, zájmové sdružení právnických osob (zkráceně: MAS Pošumaví) bylo založeno jako právnický subjekt dne 18.3.2004. Bližší informace o historii MAS Pošumaví z.s. najdete zde.
    Jste malá nebo střední provozovna v Plzeňském kraji? Vyrábíte kvalitní potraviny? Neváhejte a přihlaste se do 10. ročníku soutěže Regionální potravina Plzeňského kraje. Soutěží se opět v 9 různých kategoriích.
    Dělat správné věci správným způsobem! K tomu využíváme mezinárodní program místní Agendy 21 uznaný Ministerstvem vnitra jako proces zvyšující kvalitu veřejné správy.
    V roce 2006 místní Agendu 21 zařadilo Ministerstvo vnitra mezi oficiální metodu zvyšování kvality ve veřejné správě.  Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která byla v roce 2018 schválena Radou vlády pro udržitelný rozvoj.


Poptávka po službě: Místní šetření

    Místní šetření je velmi operativní prostředek. Používá se v rámci vyhledávací činnosti. Lze ho charakterizovat jako obhlídku na místě u daňového subjektu či u třetí osoby v prostorách výkonu podnikatelské činnosti. Jde tedy o pouhé zjišťování či ověřování dílčích otázek při správě daní. Místní šetření není určeno ke komplexnímu zjišťování či prověřování daňových povinností daňových subjektů. K tomu slouží daňová kontrola.
    Ve středu 8. května byla slavnostně otevřena naučná stezka Vycházka hajného Nasse soběšickým hájem, která byla podpořena ve 2. výzvě v rámci Programu rozvoje venkova MAS Pošumaví.
    O průběhu místního šetření se sepisuje protokol, pokud se jej kromě správce daně zúčastní i jiné osoby, nebo úřední záznam. Pořízen může být rovněž zvukový či obrazový záznam.
    Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí. MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování a konání osvětových a vzdělávacích aktivit.


6_místní ekonomika a podnikání.pdf

    Přes Portál farmáře bylo na Místní akční skupinu Pošumaví, z.s. k 30. 4. 2019 podáno celkem 6 Žádostí o dotaci. Nyní MAS provede základní administrativní kontrolu, kontrolu přijatelnosti a hodnocení projektů.
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    Zveme vás na další zemědělskou besedu od úspěšného žadatele Programu rozvoje venkova, která se bude konat dne 10. dubna od 14:00 hod. v Týnci u Horažďovic. Více informací naleznete v přiloženém souboru.
    Místní šetření není ani předběžnou daňovou kontrolou v rámci které by úřední osoba zjišťovala procházením všech dokladů, zda lze nalézt případné pochybení, které by bylo možno doměřit prostřednictvím následné kontroly. Pracovník provádějící místní šetření si může vyžádat nahlédnutí do některých dokladů, požádat o jejich zapůjčení, či kopii, případně může předmětné důkazní prostředky zajistit. Nesmí však při tom nedměrně zatěžovat daňový subjekt a nutit ho k činnostem, zvyšujícím jeho náklady. O místním šetření se sepíše zápis, či úřední záznam.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00