Jak na věc


levitronix ecmo

HODNOCENÍ BIOSIGNÁLŮ A KVALITY PŘÍSTROJŮ PRO PODPORU SRDCE

    Závěr: Předpokládáné přežívání pacientů z výše uvedeného souboru by bylo bez implantace mechanické srdeční podpory maximálně několik hodin. Zavedením systému Levitronix Centrimag na našem pracovišti tak došlo k výraznému zlepšení jinak infaustní prognózy těchto kriticky nemocných.
    31 8. Teorie ke statistickým metodám U zaznamenaných klinických dat se bude práce zabývat těmito operacemi: 8.1. Průměr Průměr z hodnot vypočítáme tak, že sečteme všechny hodnoty a podělíme je rozsahem výběru (n). 1 x n n x i i 1 (4) Kde x je průměr, n je rozsah výběru a x i jsou jednotlivá čísla. Průměr je velmi citlivý na odlehlé hodnoty [15] Medián Nejprve se data musejí vzestupně nebo sestupně uspořádat. Jestliže máme lichý počet hodnot, pak je medián prostřední z nich. Pokud však máme sudý počet hodnot, musíme prostřední dvě hodnoty podělit dvěma. Medián se značí ~ x [15]. Pokud máme více hodnot, je vhodné použít tento vzorec: ~ x n 1 2 (5) Kde x ~ je medián a n je počet hodnot. Výhoda mediánu je ta, že medián je konkrétní číslo, které není ovlivněno velikostí ostatních hodnot a tím není ovlivněno ani extrémními hodnotami [16]. 23


KRÁTKODOBÁ MECHANICKÁ PODPORA SRDEČNÍ LEVITRONIX CENTRIMAG -PRVNÍ ZKUŠENOSTI V CKTCH BRNO

    5 Prohlášení Prohlašuji, že svoji bakalářskou práci na téma Hodnocení biosignálů a kvality přístrojů pro podporu srdce jsem vypracovala samostatně pod vedením vedoucího bakalářské práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. Jako autor uvedené bakalářské práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této bakalářské práce jsem neporušila autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhla nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a jsem si plně vědoma následků porušení ustanovení 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení 152 trestního zákona č. 140/1961 Sb. V Brně dne 20. května podpis autora Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Mgr. Vladanu Bernardovi, Ph.D. za účinnou metodickou, pedagogickou a odbornou pomoc a další cenné rady při zpracování mé bakalářské práce. Také b


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00