Jak na věc


lesy mírného pásma

MZe vypsalo výběrové řízení na ředitele Lesů ČR

    Kraje mají dostat od ministerstva zemědělství peníze na pracovníky, kteří budou vyřizovat žádosti soukromých vlastníků lesů o státní pomoc při obnově lesů po kůrovcové kalamitě...
    Severní část lesa patřila od 15. století Univerzitě Karlově. Na město Prahu byla převedena až v roce 1963. Jen část lesa, která se nachází u Chodova, byla zalesněna až po 2. světové válce na původně zemědělských půdách, jinak se jedná o historicky zalesněné území. Z počátku 20. století  pochází rozsáhlé smrkové monokultury, které vypovídají o tzv. „smrkové mánii“ v tomto období.  
    "Naše lesy jsme zdědili od předků. Oni je sázeli a pěstovali, jak nejlépe uměli. Netušili, jaké změny klimatu přijdou za 100 let. Vlastníci lesů se dnes snaží toto dědictví zachránit a založit lesy odolnější proti klimatickým změnám. Lesy nepřinášejí užitek jen svému majiteli, ale i celé společnosti," píše SVOL ve své tiskové zprávě. 
    Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.


Výběrové řízení na šéfa lesů trvá dlouho, zdůvodnilo ministerstvo

    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.


Lesům ČR za leden až duben klesl zisk o 22 pct na 1,5 mld. Kč

    Všechny lesy v majetku hl. m. Prahy, tedy i Kunratický les, jsou obhospodařovány podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hl. m. Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů, to vše s přihlédnutím k výrazně mimoprodukčnímu poslání pražských lesů. V rámci certifikace FSC® byly též vymezeny tzv. referenční plochy, což jsou území, která jsou vyjmuta z intenzivního lesnického využívání. Části referenčních ploch, jejichž druhová skladba a struktura je podobná předpokládanému přirozenému stavu, jsou v bezzásahovém režimu (s výjimkou opatření proti hmyzím škůdcům a zásahům nutným z hlediska bezpečnosti návštěvníků lesa). V těchto porostech je proto možné setkat se např. s odumřelými stromy (označeny modrou barvou na kmeni), které se ponechávají k přirozenému rozpadu a z lesa se neodstraňují. Více o FSC >&g
    © 2018 Bursík & Grafnetter, advokátní kancelář sdružení pod IČ: 69181560, č. ČAK 09822. Využíváme zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. Jakékoliv užití, reprodukce, kopírování, další zpracování nebo úprava jakéhokoliv obsahu uveřejněného na internetových stránkách vz24.cz, včetně převzetí článků je bez našeho souhlasu zakázáno.
    Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) vyzývá občany České republiky, aby se připojili k petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity a proto se obrací s peticí na vládu a Parlament České republiky.


Z náhradního tendru chybí Lesům ČR uzavřít tři smlouvy

    Kunratický les se nachází na území čtyř katastrů a je „ostrůvkem“ uprostřed husté městské zástavby a panelových sídlišť. Lesem prochází několik značených turistických tras i cyklotras. Nachází se zde dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou.  
    Šestnáct zástupců z řad správců církevních majetků z celé České republiky se 24. 1. sešlo na půdě ústředí společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc (ALSOL)...
    Ředitele čtyř krajských ředitelství odvolal z funkcí 28. ledna s účinností od 15. února generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. Jako důvod uvedl nutnost důrazné...
    "Lesní hospodářství stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a ekologickém. Zrušení ekonomického pilíře znamená likvidaci funkčnosti obou dalších pilířů. Nedostatek prostředků na zalesnění kalamitních holin ohrožuje vodohospodářskou a půdoochrannou funkci lesů, vyvolá další vylidňování venkova," uvádí SVOL ve výzvě k podpisu petice.


HN: Lesy ČR mají s Uniles z Agrofertu nejvíce smluv ze všech

    1. přijmout taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,2. vyčlenit dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomoci vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,3. posílit pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,4. vyjmout činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnout platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů
    Zajímavostí je hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského, a dokonce metasekvoje čínské. Velkým problémem lesa je vysoká návštěvnost – každý rok navštíví les přes 2 miliony lidí. S vysokou návštěvností bohužel souvisí také vandalismus, velké množství odhozených odpadků a volně pobíhající psi, kteří ruší lesní zvěř a znemožňují zahnízdění ptáků. Prosíme návštěvníky, aby se k lesu chovali ohleduplně. 
    V národních parcích vrcholí po 18 měsících proces přípravy a schvalování nové zonace, vyplývající z novely zákona o ochraně přírody a krajiny schválené našimi zákonodárci...


Prezident KLDS: Vojáček přichází do Lesů ČR v nejtěžší možné době

    Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby, včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin, jako např. modřín a douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje vpravo. Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve druhé fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích >>). Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje třetí graf. Na území Kunratického lesa převládají kyselá stanoviště. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu zimnímu a buku lesnímu.
    V Kunratickém lese převažují porosty dubu a smrku. Smrkové monokultury se však postupně přeměňují na smíšené porosty, blížící se původnímu přirozenému složení porostů v dané lokalitě. V lese jsou prováděny prořezávky v mladých porostech do výšky sedmi metrů. Probírky středně starých porostů slouží zejména k úpravě dřevinné skladby a odstranění poškozených nebo nekvalitních jedinců. V případě starých smrkových porostů je prováděna obnova maloplošnými zásahy. Na uvolněné plochy jsou následně vysázeny směsi vhodných dřevin včetně některých nepůvodních druhů – douglaska, modřín. Na vhodná stanoviště je už 15 let také vysazována jedle. Velký důraz je kladen na obnovu lesa přirozeným zmlazením (především dubu). Tyto zásahy směřující k vyšší přirozenosti lesních porostů jsou prováděny i v chráněném území Údolí Kunratického potoka.


Národní parky projednávají nové zonace

    Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa. V pražských lesích obecně, a v Kunratickém zejména, je problémem vysoká výměra přestárlých porostů (stáří nad 140 let) – viz čtvrtý graf. Starší porosty jsou v podmínkách velkoměsta méně odolné vůči suchu či znečištění. V Kunratickém lese se z toho důvodu objevuje stále větší počet suchých a nemocných stromů, které je nutné i z bezpečnostního důvodu z lesa odstraňovat.
    Rozloha: 284 haKatastrální území: Krč, Michle, Kunratice a ChodovNejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní, smrk ztepilý, borovice lesníPřevládající stanoviště: kyselá stanoviště nižších polohVěk porostů: nejvíce je zastoupena 5. věková třída (věk 81–100 let), výrazné je i zastoupení porostů nad 140 letRozloha lesních porostů: 278 haRozloha nelesních ploch (louky, cesty): 6 haVlastník lesa: hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPÚdržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy


Generálním ředitelem Lesů ČR se od září stane Vojáček

    Téměř celý les se nachází na historickém území, které je spojeno s králem Václavem IV. Ten byl nejznámějším majitelem kunratického panství, které i s rozsáhlými lesy koupil roku 1407 od zadlužených Olbramoviců, aby zde pobýval v přírodě a vyjížděl na lovy. Za tímto účelem si zde také nechal vybudovat hrad. Kunratický les procházel ve 20. století složitým majetkoprávním vývojem. Střední část lesa koupilo hlavní město Praha v roce 1923. V této části lesa se u asfaltové cesty nachází starý kamenný pomník, jehož původ se zatím nepodařilo objasnit. V roce 1928 byl městu darován kus lesa okolo Nového hradu. V roce 1947 byla zkonfiskována Korbům z Weidenheimu celá jižní část Kunratického lesa. 
    V současné době je podle SVOL v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity ohroženo statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. "Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity. Stát by však neměl v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, podléhat nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti," uvádí vedení SVOL.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
19263
cache: 0024:00:00