Jak na věc


lesy jirkov

SVOL vyzývá veřejnost k podpoře soukromých vlastníků lesů formou petice

    Milíčovský les byl založen jako obora s bažantnicí a byl součástí Milíčovského dvora založeného na počátku 18. století. V 19. století proslul Milíčovský les jako lovecký revír, o jehož věhlas se postaral zeť hraběte Nostice, portugalský hrabě Arnošt Sylva Tarrouca (zakladatel Průhonického parku). Ten zde každý rok pořádal okázalé hony, kterých se účastnilo panstvo z nejvyšších kruhů, například i následník trůnu Ferdinand d‘Este. Milíčovský les odkoupilo hlavní město Praha od soukromého vlastníka v roce 2007.
    Snahou vlastníka lesa je, aby se zastoupení dřevin co nejvíce blížilo původnímu přirozenému složení porostů v daném území. Rovněž se zohledňuje převážně mimoprodukční – rekreační – poslání pražských lesů (tj. používání pestré dřevinné skladby), včetně menšího zastoupení nepůvodních jehličnatých dřevin (např. modřín, douglaska). Současné procentuální zastoupení dřevin znázorňuje graf vpravo.  Ideální (přirozené) zastoupení dřevin zobrazuje druhý graf ve třetí fotogalerii. Přirozené zastoupení dřevin vychází z vlastností daného stanoviště, které jsou charakterizovány zejména klimatickými poměry a půdními vlastnostmi daného území (více o lesních stanovištích >>). Rozložení jednotlivých stanovišť zobrazuje třetí graf. Na území Milíčovského lesa převládají živná stanoviště nižších poloh. Tyto podmínky vyhovují zejména dubu, habru obecnému a lípě.


LOS: Situace s kůrovcem je extrémně složitá, rezignovat však nesmíme

    Věková skladba porostů je jednou z hlavních charakteristik stavu lesa a vypovídá také mnohé o jeho historii. Z grafu č. 4 např. jasně vyplývá, že velká část lesa je relativně stará a výrazně chybí mladší porosty, což je důsledek minimální obnovy lesa v posledních dvaceti až čtyřiceti letech. Větší plochy mladých porostů jsou jen v západní části lesa, kde došlo v plošnému usychání smrkových monokultur.
    Naše lesy doslova volají po větším zastoupení listnatých stromů, které je potřeba vysazovat nejen na plochy po vykácených lesích, ale začít jimi doplňovat lesy i formou postupného kácení jen vybraných stromů a jejich nahrazování odlišnými, obvykle listnatými dřevinami.


Jak přesně má takové zdravé hospodaření vypadat?

    V současné době je podle SVOL v důsledku pomalého a nepříliš efektivního postupu státu při řešení kůrovcové kalamity ohroženo statisíce soukromých a obecních lesních majetků ekonomickou a ekologickou devastací. "Majitelé nestátních lesů sucho a následnou kůrovcovou kalamitu nezavinili, ale nyní čelí obrovským finančním ztrátám, musí bojovat o ekonomické přežití svých rodin, firem, zaměstnanců a živnostníků, o zachování všech funkcí hospodářských lesů, o udržení vody v krajině, o zachování života na venkově.Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity. Stát by však neměl v odborných záležitostech, zejména při přípravě legislativy, podléhat nátlakovým skupinám, které odbornou problematiku ideologizují bez jakékoliv zodpovědnosti," uvádí vedení SVOL.
    Jak na to? Možností je hned několik. Jednou z nich je dávat v obchodech přednost takovým dřevěným výrobkům, které pocházejí z lesů spravovaných podle pravidel zdravého hospodaření. To je označeno logem FSC a řada prodejců už dřevo z lesů se zdravým hospodařením vyžaduje. Na nás, spotřebitelích, pak je, abychom poptávkou jejich snahy dále podpořili.
    Kůrovcová kalamita dosáhla v roce 2018 zcela extrémního rozsahu a rovněž prognóza pro rok 2019 je nepříznivá. Hlavní prioritou pro zpomalení šíření kůrovce musí být...
    "Lesní hospodářství stojí na třech pilířích: ekonomickém, sociálním a ekologickém. Zrušení ekonomického pilíře znamená likvidaci funkčnosti obou dalších pilířů. Nedostatek prostředků na zalesnění kalamitních holin ohrožuje vodohospodářskou a půdoochrannou funkci lesů, vyvolá další vylidňování venkova," uvádí SVOL ve výzvě k podpisu petice.


MZe připravuje novou koncepci lesního hospodářství

    "Naše lesy jsme zdědili od předků. Oni je sázeli a pěstovali, jak nejlépe uměli. Netušili, jaké změny klimatu přijdou za 100 let. Vlastníci lesů se dnes snaží toto dědictví zachránit a založit lesy odolnější proti klimatickým změnám. Lesy nepřinášejí užitek jen svému majiteli, ale i celé společnosti," píše SVOL ve své tiskové zprávě. 
    Protože lesy pokrývají celou třetinu naší krajiny, je každý problém, ke kterému v nich dojde, viditelný a alarmující. A když se na složení našich lesů podíváme, je zřejmé, že obrovské plochy smrků sázené od dob Marie Terezie jsou překonanou cestou.
    Jen ve zdravých lesích si můžeme naplno užít výlety, odpočinout si v nich a uklidnit často rozháranou psychiku. Lesy jsou zároveň domovem tisíců druhů rostlin a zvířat, od mechů a hmyzu až po samotné stromy a velké šelmy. A jsou samozřejmě i zásobárnou obnovitelné a jedinečné suroviny – dřeva, tolik důležité pro ekonomiku místních měst a obcí, ale i celého státu.


Ochrana douglasky proti kůrovcům

    Rozloha: 116,5 haKatastrální území: Újezd u PrůhonicNejvíce zastoupené dřeviny: dub zimní a lípa srdčitáPřevládající stanoviště: živná stanoviště nižších polohVěk porostů: nejvíce je zastoupena 6. věková třída, tedy věk 101–120 letLesní porosty: 75,4 haNelesní plochy (louky, sady, vodní plochy, cesty): 6,57 haVlastník lesa: hlavní město Praha, zastoupené odborem ochrany prostředí MHMPÚdržbu provádí: Lesy hl. m. Prahy
    Takových výrobků je možné v obchodech najít celou řadu. Od běžných sešitů, papíru a kancelářských potřeb přes kuchyňské náčiní, hračky a nábytek až po stavební dřevo či dokonce dřevěné uhlí na grilování.
    Silvarium.cz využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.Dodavatelem obsahu serveru Silvarium.cz a osobou vykonávající redakční odpovědnost je společnost Lesnická práce s.r.o.The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.


Kraj Vysočina dá na boj s kůrovcem 100 mil. Kč

    V lese je prováděna především obnova smrkových částí lesa původními dřevinami, včetně výsadby jedlí. Důraz je také kladen na přirozenou obnovu dubových porostů. V případě existence životaschopného přirozeného zmlazení dubů se postupně zvyšuje množství světla dopadajícího na povrch výběrem jednotlivých starých dubů. Tím je zajištěna obnova lesa způsobem, který je preferován i z hlediska ochrany přírody. 
    Milíčovský les je jako ostatní lesy v majetku hl. m. Prahy obhospodařován podle zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích. Hlavní město Praha je navíc od května 2007 držitelem mezinárodního, ekologicky velmi přísného lesnického certifikátu Forest Stewardship Council® (FSC®), který hospodaření v lesích směřuje k dosažení přírodě blízkých lesních porostů. Více o FSC>>


Petice Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů se obrací na vládu a Parlament České republiky a zahrnuje pět bodů:

    1. přijmout taková opatření pro řešení kůrovcové kalamity, která budou pro vlastníky lesů uchopitelná, dosažitelná a efektivní,2. vyčlenit dostatečné finanční prostředky ve státním rozpočtu ČR a pomoci vlastníkům lesa překlenout aktuální složitou, ekonomickou, sociální i ekologickou situaci,3. posílit pozici lesního hospodářství v rámci Ministerstva zemědělství v návaznosti na rekonstrukci státní správy lesů,4. vyjmout činnosti související s hospodařením v lesích z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek, který dosud brání včasnému zpracování kůrovcové kalamity a omezuje regionální zaměstnanost,5. v souladu s Lesnickou strategií EU zahrnout platby za ekosystémové služby mezi pobídky v oblasti obhospodařování lesů
    Po pravdě, ani omylem. Přes řadu varování vědců, hospodářů, ekologů a často i místních lidí, že s lesy začíná být zle, se pravidla pro lesní hospodaření mění velmi pomalu či dokonce vůbec. Stále pokračuje praxe:
    To ale nestačí. Pro dobrou kondici lesů je nutné, aby na každém hektaru zůstávalo několik stromů k zestárnutí a zetlení. Rozkládáním starých stromů, větví a kůry se totiž do půdy vracejí živiny, ze kterých roste nový les.
    V současné době představuje Milíčovský les zachovalý porost listnatého lesa s několika místy, kde byl vysázen smrk. Z dřevin zde převládá dub zimní a letní, lípa srdčitá a habr. Z přirozených původních lesních společenstev je zde nejlépe vyvinutá lipová doubrava, také se zde vyskytují menší plochy bikových doubrav a střemchových jasenin. Rybníky jsou lemovány porosty olšin. Lesnickou zajímavostí jsou jedinci třešně ptačí dosahující výšky přes 25 metrů. 


SVOL: Potřebujeme od státu účinnou pomoc, ne nové administrativní úkoly

    Zdravé lesy jsou hezké heslo, ale co přesně je jeho obsahem? Řekněme si na rovinu – stejnověké jednodruhové lesy to opravdu nejsou. Takové lesy ohrožuje celá řada prvků – od klimatických vlivů suchem počínaje přes škůdce až po nemoci.
    Sezóna aktivní ochrany proti kůrovcům a dalším hmyzím škůdcům právě začíná. Projekt KŮROVCOVÉ INFO (www.kurovcoveinfo.cz) vstupuje do čtvrtého roku provozu. Aplikace je již připravena na...
    Hnutí DUHA proto prosazuje ucelený balík změn zákonů, vyhlášek, dotací a změny certifikace, které společně znamenají významný skok k lepšímu hospodaření v našich lesích.
    Kraj Vysočina hodlá letos dát na opatření související s kůrovcovou kalamitou v lesích a suchem ze svých rezerv 100 milionů korun. Krajská rada 16. 4...


KŮROVCOVÉ INFO pro rok 2019 spuštěno, přidejte se i vy!

    Milíčovský les, který se nachází mezi Jižním Městem a dálnicí, je součástí menšího přírodního parku Botič – Milíčov. Společně s Hostivařským lesoparkem tvoří rekreační zázemí zejména pro obyvatele Jižního Města. Ucelený lesní komplex a přilehlé rybníky, mokřady a louky jsou však atraktivní pro všechny Pražany a určitě stojí za návštěvu. Ročně les navštíví téměř 540 tisíc návštěvníků, což řadí Milíčovský les k nejvíce navštěvovaným pražským lesům. Lesem prochází zelená turistická stezka, která v Křeslicích navazuje na červenou turistickou stezku, jež vede podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku a kopíruje naučnou stezku „Povodím Botiče“. V lese jsou umístěny lavičky, 2 dětská hřiště a 2 altány. Území je také atraktivní pro cyklisty. Celý les je součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky.
    Diskuse na serveru Silvarium.cz zůstává přístupná pro všechny čtenáře. Pro vkládání příspěvků je nutná registrace pomocí e-mailu. Pravidla diskusí na Silvarium.cz (Kodex diskutujícího) a stručný návod jak se registrovat naleznete zde.
    Aktualizováno. Jaro, jehož se letos většina lesníků obává, je na většině území Česka v plném proudu. Hrozba sucha je bohužel opět aktuální a rojení kůrovců...
    Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) vyzývá občany České republiky, aby se připojili k petici za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. Vlastníci lesů potřebují od státu pomoc při zvládnutí aktuální kůrovcové kalamity a proto se obrací s peticí na vládu a Parlament České republiky.
    Hnutí DUHA stálo před lety u vzniku české pobočky FSC. Přestože před zhruba patnácti lety vypadal prodej výrobků ze dřeva s certifikátem FSC v Česku trochu jako utopie, věřili jsme, že lidé budou mít o dřevo ze zdravých lesů zájem. A potvrdilo se to.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00