Jak na věc


les sybelles mapa

Samozřejmou a nezbytnou součástí příměstských lesů jsou také lesní cesty, a to opět v počtu a hustotě vysoce nadprůměrné. Celkem je v lesích hl. m. Prahy cca 165 kilometrů cest, tj. hustota 63 bm/ha, z toho asfaltových cest je cca 13 bm/ha.

    Specifik hospodaření v příměstských pražských lesích je ovšem dále celá řada, mezi zajímavosti patří například zalesňování holin ještě v roce jejich vzniku (pro vyloučení podezření veřejnosti, že se „.... kácí les, aby se tam mohlo stavět..."). Obecně lze konstatovat, že poměr mezi „tradičními" lesnickými pracemi a pracemi souvisejícími s mimoprodukčními – rekreačními – funkcemi lesa činí asi 30:70 s tím, že zisk z prodeje dříví pokrývá jen malou část skutečných nákladů na péči o lesní majetek hl. m. Prahy, zbytek peněz na tuto péči pokrývá vlastník lesů hl. m. Praha, zastoupený odborem ochrany prostředí MHMP, ze svého rozpočtu. 
    Hospodaření v lesích v majetku hl. m. Prahy se striktně řídí ekologickými principy, ekonomické aspekty jsou při hledání optimálních postupů a v návrzích jednotlivých pěstebních a těžebních opatření při hospodaření v lesích až sekundární. Důležitá je dlouhodobá snaha o přizpůsobení se principům trvale udržitelného hospodaření při maximální podpoře biodiverzity stávajících i nově zakládaných porostů (např. v letošním roce se při zalesňování použilo celkem 20 druhů dřevin), to vše s přihlédnutím k extrémnímu rekreačnímu využívání téměř všech lesních porostů na území hl. m.Prahy.


Informace o pražských lesích v grafech

    Svou rozlohou, ekologickou stabilitou, rekreační hodnotou a s ohledem na rozlohu i relativní ekonomickou nenáročností, a to nejen v podmínkách Prahy, patří k nejvýznamnějším složkám zeleně sídel. Tvoří významnou a neoddělitelnou součást bezprostředního okolí urbanizovaných ploch. V pojetí lesního zákona se jedná o lesy zvláštního určení – lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Společným jmenovatelem těchto lesů je blíže v zákoně nedefinovaný, ale obecně zřejmý a deklarovaný veřejný zájem. V těchto lesích by se mělo hospodařit odlišně od lesů hospodářských tak, aby byl dosažen nebo zachován požadovaný stav a plnění požadovaných funkcí lesa.
    NÁHRADNÍ DÍLYBenzínové plotové nůžkyBenzínové motoryDieselové motoryLodní motorySekačkyElektrocentrályElektrické pilyKompresoryKřovinořezyKultivátoryMotorové pilyZahradní traktorySněhove frézyVodní čerpadlaVysavače listí - dmychadlaVysavače listíZhutňovací stroje


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9623
cache: 0024:00:00