Jak na věc


královéhradecký svaz ledního hokeje

Výstupy projektu Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje

    Zaměření: Změna financování RegioCentra Nový pivovar; Volba přísedících Krajského soudu v Hradci Králové; Podpora veřejně prospěšných projektů; Schválení příjemců dotací z krajskch dotačních programů.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo dne 18. 6. 2018 usnesením č. ZK/14/1061/2018 Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018).
    Zaměření: Podpora veřejně prospěšných projektů v roce 2012 a 2013; Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje za rok 2012; Seznam grantových projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost; 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
    Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to ve čtvrtek od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.


Usnesení zastupitelstva - archiv

    Dne 11. června 2019 se uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pravidelná porada k aktuálním otázkám na úseku územního plánování. Materiály z této porady jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení v .zip archivu.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 27. zasedání dne 21. 3. 2016 schválilo usnesením ZK/27/1885/2016 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2016, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky 40,0 mil. Kč dle přílohy.
    Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016). Tato zpráva byla schválena dne 6. 2. 2017 usnesením č. ZK/3/9131/2017 a obsahovala konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, ve znění Aktualizace č. 1. Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 12. 7. 2019.


Územní plánování a stavební řád

    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 20. zasedání dne 30. 3. 2015 schválilo usnesením ZK/20/1322/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.
    Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2010; Rozdělení disponibilních prostředků Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2011
    Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, jako příslušný orgán územního plánování, dle § 7 odst. 1, písm. a) stavebního zákona, pořídil podle § 37 odst. 1 stavebního zákona na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 18. června 2018 schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018) návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje pro společné jednání a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
    Zaměření: Závěrečný účet a rozbor hospodaření Královéhradeckého kraje za rok 2011; Podpora veřejně prospěšných projektů; Finanční dary a dotace obcím; 2. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012


Vyhlášení výzvy programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022

    Dne 19. června 2018 se uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pravidelná porada k aktuálním otázkám na úseku územního plánování. Materiály z této porady jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení v .zip archivu.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 21. zasedání dne 11. 5. 2015 schválilo usnesením ZK/21/1402/2015 podané žádosti ve vyhlášených dotačních programech 15POV01 a 15POV02 v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2015, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.
    Aktualizace č. 1 ZÚR Královéhradeckého kraje byla pořízena na základě Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje schválené Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (listopad 2011 – červen 2014). Tato zpráva byla schválena dne 23. 6. 2014 usnesením č. ZK/15/916/2014 a obsahovala jak obecné, tak i konkrétní požadavky na změnu platných Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, které byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 8. 9. 2011 usnesením č. ZK/22/1564/2011. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje KHK nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.


Temná kavárna – zážitek i zkušenost

     Webové stránky vznikly v rámci realizace individuálního projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II.
    Zaměření: Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva Královéhradeckého kraje; Poskytnutí neinvestičních dotací; Schválení individuálních projektů v oblasti sociální; Optimalizace středního školství; Schválení Koncepce rodinné politiky Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; Dotační program na podporu prorodinných aktivit v roce 2012;
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém zasedání dne 21. května 2018 schválilo usnesením č. ZK/13/955/2018 přidělení finanční podpory formou dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2018, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům ve výši alokované částky dle přílohy.


Výsledky Dotačního programu pro podporu činností, které navazují, kooperují nebo rozšiřují sociální služby, a pro podporu prorodinných aktivit 2019

    Zaměření: Schválení příjemců dotací z krajských dotačních programů; Projednání účetních závěrek, zpráv o činnosti a výsledků hospodaření příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví za rok 2011; Schválení výsledků hospodaření příspěvkových organizací odvětví sociálních věcí za rok 2011; Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2012 - 2016; 1. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2012
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 4. zasedání dne 27. 3. 2017 schválilo usnesením ZK/4/193/2017 podané žádosti, ve vyhlášených dotačních programech 1 a 2 z dotační oblasti Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na rok 2017, s podporou žádostí jednotlivým žadatelům dle přílohy.
    Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhodlo o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje dne 10. 9. 2018. Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyla účinnosti dne 3. 10. 2018.


Katalog sociálních služeb Královéhradeckého kraje — Úvodní stránka

    Vítejte na stránkách Královéhradeckého kraje přinášející informace o sociálních službách poskytovaných v Královéhradeckém kraji. V sekci pro zájemce o služby najdete základní informace o poskytovaných sociálních službách na území Královéhradeckého kraje, včetně adresáře poskytovatelů. Sekce pro poskytovatele sociálních služeb přináší informace o podmínkách poskytování sociálních služeb v kraji, strategických dokumentech a další informace o rozvojových aktivitách v sociální oblasti.
    Zaměření: Schválení zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje na rok 2012; Dotační programy pro rok 2012; 4. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2012
    Zaměření: 3. změna rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011; zařazení a změny financování jmenovitých akcí z Fondu rozvoje a reprodukce Královérhadeckého kraje v roce 2011
    Dne 11. prosince 2018 se uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje pravidelná porada k aktuálním otázkám na úseku územního plánování. Materiály z této porady jsou oprávněným uživatelům k dispozici ke stažení v .zip archivu.
    Zaměření: Podpora veřejně prospěšných projektů; Investiční dotace obcím na rozvoj infrastruktury; Úprava rozpočtu; Návrh termínů zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rok 2012;


Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2012

    Pravidla pro úhradu vyvolaných nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývající ze Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje nebo jejich aktualizace

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00