Jak na věc


korekce na spojitost

3. Programování dráhy nástroje s korekcí

    Korekce nástroje slouží k rychlé změně NC programu a zabezpečení obrobení správného tvaru, bez nutnosti úpravy souřadnic NC programu v případě, že došlo ke změně nástroje. Korekce nástroje rozlišujeme délkové, rádiusové a 3D korekce. V tomto článku se budeme zabývat rádiusovou korekcí nástroje, která má zásadní vliv na správné obrobení požadované kontury a 3D korekcí, která umožňuje korigovat nástroje pro víceosé obrábění.
    Dojde-li ke změně nástroje, nebo k jeho opotřebení, stačí změnit hodnotu rádiusu v tabulce nástrojů řídicího systému a výsledkem je opět obrábění správné kontury. Nevýhodou tohoto typu programování je absence kontroly kolize na nástrojovou sestavu. V případě zvolení nesprávné sestavy nástroje může dojít k poškození obráběného obrysu.
    Pro aplikaci 3D korekce je nutné vždy generovat NC programy pomocí CAM systému, který díky správně definovanému postprocesoru automaticky dosadí vhodné hodnoty normály plochy (NY, NY, NZ) i osy nástroje (TX, TY, TZ).
    Představte si, že nerozeznáte barvy a vidíte pouze šedivě. Bílá zeď v domě odpovídá asi 0-5% šedivé, modrá obloha cca 10% šedivé, černý pes představuje asi 80% šedivé, úplná tma pak 100% šedivou. V drtivé většině případů, když se vše sečte a zprůměruje, vyjde přibližně 18% šedivá.
    V režimu  nemá tato funkce žádný smysl. V plně automatických režimech ( ) tuto funkci nenajdete. Musíte spoléhat na inteligenci automatiky ve fotoaparátu.


stránky o focení nejen pro začínající fotografy

    I zde se automatika snaží nastavit parametry expozice na středně šedou. Tmavé předměty se rázem změní na šedivé. Tento problém lze analogicky napravit nastavením záporné korekce expozice. Obraz se ztmaví a černá zůstane černou.
    Jednoduše. Využijte pro kontrolu snímku displej fotoaparátu a nezapomeňte se podívat na histogram. Ten vám totiž při použití korekce expozice poradí, kdy už to s ní přeháníte a kdy naopak ještě můžete přidat.


Trojrozměrná korekce nástroje – 3D korekce

    LASEK = laser subepitelial keratomileusis. Zákrok probíhá bezbolestně v topické anestezii. Víčka jsou fixována jemným nástrojem, tzv. rozvěračem. Povrchovou vrstvu rohovky (epitel) je šetrně uvolněn a odklopen mimo operační pole laseru. Epitel rohovky se nelaseruje. Je to vrstva s hustou sítí nervových zakončení, jediná tkáň v oku, která aktivně regeneruje. Tato tkáň je uvolněna pomocí speciálního roztoku, který působí 20 sekund přímo na rohovce. Následně je epitel srolován „jako koberec“ mimo rohovku. Unikátní lesklá, hladká a rovná tkáň pod epitelem, tzv. Bowmanova membrána, je ideální výchozí plochou pro působení excimer laseru. Během vlastního působení excimer laseru je dobře sledován fixační bod. Tomu napomáhá vysoce kvalitní eye-tracker, který je součástí samotného přístroje, oko sleduje a aktivně vyrovnává jeho drobné pohyby během zákroku. Celý zákrok excimer laserem (fotoablace) trvá jen několik sekund, u vysokých refrakčních vad „max. 1 minutu“. Po fotoablaci je rohovka ošetře
    Problém s měřením expozice nastává ve chvíli, pokud fotíte výrazně světlejší či výrazně tmavší scénu. V těchto případech nastupuje funkce korekce expozice.
    Automatika fotoaparátu totiž vždy nastaví kombinaci expozičního času, clony a citlivosti ISO tak, aby scéna byla ve výsledku středně šedá (tedy 18% šedá).
    Pro nezkušené oko není vždy lehké na první pohled poznat, kdy je třeba jakou korekci použít. Proto jsem si dovolil udělat orientační tabulku, která by vám mohla pomoci.
    Tuto korekci je možné použít pro 3osou dráhu nástroje. Kromě lineárních souřadnic X, Y, Z je nutné do bloku NC programu přidat ještě normálový vektor plochy v daném místě. Díky zadání normály plochy je možné nástroj korigovat ve všech třech osách.


2. 3D korekce s orientací osy nástroje

    Automatika fotoaparátu neví, co fotografuje. Bude si tedy myslet, že se jedná o standardní scénu. Nastaví parametry expozice tak, aby odpovídala 18% šedé, tedy středně šedé. To je ten důvod, proč při fotografování sněhu má, jinak bílý sníh, spíše šedivou barvu. Aby k tomu nedocházelo, je třeba použít kladnou korekci expozice (někdy i o několik stupňů).
    Tento typ programování se používá při zadávání souřadnic přímo do řídicího systému obráběcího stroje. Programujeme přesnou hodnotu obrysu, který chceme obrábět bez ohledu na průměr nástroje. NC program musí obsahovat příkazy pro zapnutí korekce. Díky příkazu pro rádiusovou korekci si stroj námi zadanou konturu posune o rádius nástroje, aby obrobil požadovaný obrys. V tabulce nástrojů řídicího systému musí být správně vyplněn rádius použitého nástroje včetně opotřebení nástroje. O tento rádius je pak posunuta námi naprogramovaná kontura. Podle toho, kterou stranu kontury chceme obrábět, použijeme buď levou, nebo pravou korekci nástroje.


Světlé scény (světlejší než středně šedá)

    Podstatou laserové operace je modelace rohovkové tkáně působením laserového paprsku. Laserový paprsek o vlnové délce 193 nm dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit předem určenou, velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření přeruší spojení mezi jednotlivými molekulami rohovkové tkáně, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Rozložení laserových pulsů je řízeno počítačem přes tzv. clony. Každý puls excimer laseru je tak schopen odstranit rohovkovou tkáň s přesností na 0,25 mikronu. Postupným snášením tkáně dochází k požadované změně zakřivení rohovky, a tím i ke změně její optické mohutnosti. U krátkozrakosti je například rohovka v centrální části oplošťována, stává se tak méně lomivou. U dalekozrakosti je naopak zestrmňována, stává se více lomivou. U astigmatismu je oproti tomu vada korigována vyrovnáním nepravidelného zakřivení rohovky.
    Rádiusovou korekci je možné využít pouze u 2.5D obrábění. Pokud pro programování dráhy nástroje používáme CAM systém, je také nutné mít správně nastaven nájezd a výjezd na dráhu nástroje, aby bylo možné korekci použít.
    Měření expozice automatikou fotoaparátů je krásná věc, která nám značně usnadňuje a urychluje práci. Bez ní by si fotografování dovedl představit už jen málokdo. Bohužel expoziční automatika není neomylná a za některých podmínek nefunguje tak, jak by se od ní očekávalo. Naštěstí tu máme funkci korekce expozice, která nám v těchto specifických podmínkách dokáže velice dobře posloužit.
    U rádiusové korekce je možné využít všech typů nástrojů. Je však nutné znát bod na nástroji, ke kterému je vztažena hodnota rádiusu v tabulce nástrojů řídicího systému, na který se uplatňuje hodnota korekce.


Tana Oční klinika operační sály

    V minulém článku o expozičních režimech jsem narazil na pojem korekce expozice (jinak také kompenzace expozice). V dnešní době je touto funkcí vybaven téměř každý fotoaparát od levného kompaktu, přes mobily či tablety po drahé zrcadlovky. Nejčastěji je označována ikonkou níže a to v menu fotoaparátu nebo přímo na ovládacích tlačítkách fotoaparátu.
    Jak se používá korekce expozice již víte. Kdy použít kladnou a kdy zápornou korekci také. Ale jak poznat, že je třeba vůbec korekci expozice zaktivovat?
    Většina fotoaparátů umožňuje korekci expozice. Obvykle v  rozsahu minimálně -2 EV až +2 EV v krocích po 1⁄3 EV (či 1⁄2 EV). Nastavíte-li hodnotu EV na + 1 EV znamená to, že na měřící senzor fotoaparátu dopadne dvakrát více světla oproti nastavení bez korekce (0 EV). Naopak při -1 EV se množství světla sníží na polovinu. Více o tom, co znamená zkratka EV se můžete dočíst na Wikipedii.
    I tomuto problému se lze vyhnout – použitím expozičního bracketingu (AEB/BKT). Vzniklé fotografie lze následně složit do jedné HDR fotografie, která již podobnými neduhy netrpí.


Proč preferujeme metodu LASEK před LASIK ?

    Při tomto způsobu programování generujeme z CAM systému konturu včetně rádiusu použitého nástroje. V tabulce nástrojů tak máme zapsán rádius nástroje jako R0 a zadáváme pouze hodnoty opotřebení nástroje, o které se koriguje obráběná kontura. Dráha nástroje je vygenerována včetně posunutí o rádius nástroje. Tato dráha se upravuje pouze o opotřebení nástroje. NC program obsahuje příkaz pro vykonání korekce nástroje. Nevýhodou je nutnost přepisovat rádius v tabulce nástrojů, aby došlo k obrobení správné kontury, pokud dochází k opotřebení nástroje a tedy změně jeho rádiusu.
    TANA oční klinika Olomouc nabízí provedení operací výhradně na excimerovém laseru německé výroby Allegretto Wavelight. Pomocí tohoto osvědčeného přístroje jsme schopni kvalitně, rychle a bezbolestně odstranit širokou škálu očních vad.
    Kromě zde uvedeného také dosti záleží na způsobu měření expozice. Tedy zda expozici měříte bodově, se zdůrazněným středem nebo zónově. To vše může výrazně ovlivnit práci automatiky a následná korekce expozice se v závislosti na způsobu měření obrazu mění.
    Tuto korekci je možné použít pro více osou dráhu nástroje. U tohoto typu korekce musí být kromě informace o vektoru normály plochy ještě uvedeny hodnoty orientace osy nástroje (úhel sklonu nástroje od osy Z).
    U scén, kde se vyskytují jak silně podexponovaná místa (již úplně černá) i přeexponovaná místa (úplně bílá) musíte sami zvážit dle obsahu, jakou část obrazu budete chtít zachovat. Podle toho pak nastavíte zápornou či kladnou korekci expozice.


Jak si při určování korekce pomoci?

    S různým nastavením korekce expozice lze měnit výsledné vyznění snímku. Při fotografování proti světlé obloze můžete dosáhnout lepšího prokreslení tmavého objektu proti obloze (+ EV). Nebo naopak zobrazit pouze jeho siluetu (- EV). Zamlženou scénu můžete ještě více zamlžit (+ EV), nebo naopak mlhu částečně potlačit (- EV). V dnešní době digitální techniky se toho již bát nemusíte. Můžete stejnou věc vyfotografovat vícekrát s různým nastavením a doma v klidu u počítače pak rozhodnout, která fotografie se vám líbí více. ;)
    Tato funkce není k dispozici vždy. Najdete ji pouze v některých expozičních režimech. Obvykle v režimu . V režimu priority času  (S u Nikonu). A v režimu priority clony  (A u Nikonu).
    Pomocí 3D korekce lze aplikovat korekci nástroje i u 3osých a 5osých drah. 3D korekci je však možné použít pouze pro frézy s rovným čelem, pro kulové frézy a pro toroidní (rádiusové) frézy. Rozlišujeme 2 typy trojrozměrné korekce.


Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář

    Při tomto způsobu programování generujeme z CAM systému dráhu nástroje včetně rádiusu použitého nástroje. NC program neobsahuje příkaz pro zapnutí korekce nástroje. Musíme tedy dopředu znát rádius použitého nástroje a na tento nástroj programovat dráhu nástroje. Dráha nástroje je vygenerována včetně posunutí o rádius nástroje. Stroj neprovádí žádný přepočet dráhy nástroje. Nevýhodou je nutnost znovu přegenerovat program, pokud dojde ke změně geometrie nástroje nebo jeho opotřebení. Výhodou je zaručená správnost kontury CAM systémem a také kontrola dráhy nástroje vůči kolizi celé nástrojové sestavy s obrobkem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00