Jak na věc


kontrola ojetých vozů

Kdo odpovídá za provoz a běžnou údržbu?

    Úroveň oprávněnosti se bude měnit v závislosti na úloze a může se projevit nutnost zaškolení. Pracovníci musí disponovat dostatečnými informacemi o svých úkolech i dostatečnými informacemi o svých kompetencích a odpovědnostech.
    Aby se předešlo úrazům, musí majitel nebo provozovatel zajistit, aby byl zaveden a udržován pro každé hřiště odpovídající rozvrh kontrol. Ten musí brát v úvahu místní podmínky a pokyny výrobce, jež mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol.
    Závady, k nimž došlo v průběhu provozu a představují riziko bezpečnosti musejí být bezodkladně opraveny. Není-li to možné, je nutné zařízení zajistit proti použití, např. znehybněním nebo odstraněním.
    Běžná vizuální kontrola umožňuje rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které mohou být způsobeny vandalizmem, používáním nebo povětrnostními podmínkami, např. nebezpečí v podobě zlomených součástí nebo rozbitých lahví.
    Provozní kontrola je podrobnější prohlídka zaměřená na kontrolu funkce a stabilitu zařízení, zejména z hlediska jakéhokoliv opotřebení. Tu je nutno provádět v rozmezí od 1 do 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce.


Jak často mají být prováděny kontroly a prohlídky dětských hřišť?

    Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné závady ohrožující bezpečnost, je nutno je bezodkladně odstranit. Není-li to možné, je třeba zařízení zajistit proti použití, např. jeho znehybněním nebo odstraněním.
    Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů a povrchů, např. povětrnostních vlivů, známek rozpadu nebo koroze a jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení, plynoucí z provedených oprav nebo dodatečně vestavěných nebo vyměněných částí.
    Aby se snížila úrazovost, musí majitel či provozovatel zajistit vypracování, zavedení a dodržování odpovídajícího rozvrhu běžné údržby. Měl by brát v úvahu místní podmínky a návod výrobce, které mohou ovlivnit nezbytnou četnost kontrol. Rozvrh musí obsahovat části podléhající údržbě a musí rovněž poskytovat návod, jak postupovat v případě stížnosti a havárií.
    Zvláštní činnosti, jako je např. svařování částí konstrukce, u nichž se předpokládá, že by mohly ovlivnit bezpečnost zařízení, musí být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky.


Co je obsahem bezpečnostních norem ČSN EN 1176/2018 a ČSN EN 1177/2018?

    Provozovatel hřiště musí opakovaně, alespoň jednou ročně, a systematicky stanovit účinnost všech použitých bezpečnostních opatření a provést jejich změnu, byla-li shledána jako nutná na podkladě zkušeností nebo změn okolností.
    V případech, kdy je nutné z plochy hřiště odstranit některé ze zařízení, např. za účelem jeho údržby, je nutné odstranit nebo bezpečně uschovat veškeré upevňovací prvky, nebo základy, aby byla hrací plocha bezpečná.
    Na hřišti musí být umístěn znak (piktogram) poskytující informaci o nejbližším zařízení, tj. telefonu k přivolání záchranné služby a volacím čísle k nahlášení závažných poškození. Vjezd, výjezd a únikové trasy na a z hřiště určené veřejnosti a záchranné službě musí být kdykoliv přístupné a prosté překážek.
    POZNÁMKA - Jako příklad vizuální a provozní kontroly lze uvést čistotu, volný prostor mezi nářadím, stav hracího povrchu, vyčnívající základy, ostré hrany, chybějící součásti, nadměrné opotřebení (pohyblivých částí) a konstrukční pevnost.
    Níže je zobrazen náhodný obrázek závady na dětském hřišti. Tento je konkrétně z kategorie: Nebezpečí zachycení součástí těla Chcete-li zobrazit více příkladů, klikněte na obrázek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10852
cache: 0024:00:00