Jak na věc


komunita chemin neuf tuchoměřice školní

FRANTIŠEK MICHALEC a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    A takovou cestou procházíme i my. Na začátku stáli 3 zakladatelé občanského sdružení a dosáhli úspěch. V Kyjově existuje zařízení, kde se léčí lidé ze závislostí a přesvědčují sebe i celý svět, že jsou dobří lidé a umí žít kvalitně a krásně.
    Pierre Goursat je zakladatelem komunity Emmanuel. Byl francouzským filmovým kritikem a po zkušenosti z vylití Ducha svatého společně s Martinou Laffitte-Catta založil modlitební společenství, které se rychle rozlostlo na komunitu po celé Francii a následně do celého světa. Pierre Goursat zemřel 25. března 1991 a je v procesu blahořečení.
    Krátce po revoluci, navštívili na pozvání členové komunity Emmanuel z Francie Českou Republiku a setkali se s členy modlitebních společenství na Brněnsku. Při setkání ke všeobecnému údivu všichni zjistili, že i přes bariéru železné opony a přesto, že o sobě vzájemně nevěděli, dal Pán oběma – Komunitě Emmanuel ve Francii i modlitebním skupinám v Československu prožít velice podobnou duchovní zkušenost a vedl je stejným směrem.


PETR PUČ ♦ Řemesla která ovládám

    Nyní má komunita Emmanuel kolem 9000 tisíc členů v 59 zemích. Jsou to manželské páry, mladí, svobodní, lidé všech věkových skupin. V komunitě žijí také zasvěcené osoby – asi 240 kněží a 200 zasvěcených sester a bratří. Tato rozmanitost kultur, jazyků, povolání, životních stavů a věkového složení je jedním z charaktreristických rysů komunity.
    Komunita vznikla v roce 7.7.1999, byla dílem víry, odvahy, vytrvalosti. Na začátku bylo velké riziko, nikdo nevěděl, jestli komunita pro léčbu závislých na jižní Moravě, jestli ve městě  a to právě v Kyjově.
    Děkujeme společně s vámi Pánovi, protože nás dělá lidmi, kteří každodenně rozjímají Jeho Vzkříšeni, tu sílu, ve které každý den pozorujeme, jak se vrací úsměv do tváře toho, který ztratil veškerou Naději.
    Komunita předkládá život ve víře, že jedině v Ježíši člověk nachází v plnosti sebe samého a že nikdo kromě Toho, který ho stvořil - Boha Otce nemůže obnovit jeho srdce, které se ztratilo v hříšném životě. Představitelé komunity se snaží, aby jejich síla pramenila především z Lásky, která se rodí z Kristova Kříže, Lásky, která dává mrtvým život, osvobozuje uvězněné, navrací zrak slepým.


V hudebním klipu Infinity Andel

    Spolu s  klienty opravujeme, rekonstruujeme komunitní dům, přetváříme venkovní prostor objektu. Ti co chodí po Komenského ulici si to docela všímají a oceňují tyto změny. A vidí co všechno naši klienti postupně umí. Vidí to i lidé ve městě, na různých akcích, při úklidech, budování a bourání, hraní s dětmi, hraní divadla, na přednáškách, v bazéně, vidí abstinující závislé, které život baví.
    PETR TICHÝ zakladatel a ředitel, zaměřuje se na práci všeho druhu a lenoši před ním neobstojí. Většinu času se usmívá, rád hraje na kytaru a zpívá. Umí přátelsky poradit, vede skupinová setkání, řeší technické i vztahové problémy, zvedá telefony – někdy i dva najednou.
     Komunita Cenacolo pomáhá spolu více jak 2 200 mladým děvčatům a chlapcům. Oni chtějí být světlem v tmě,  znakem naděje, živým svědectvím, že smrt nemá poslední slovo. Mladým se předkládá jednoduchý způsob života rodinného stylu, s odkrýváním darů práce, přátelství a víry ve Slovo Boží, které se stalo člověkem v Ježíšovi, mrtvém a vzkříšeném pro nás.
    Klienti jsou vděčni za záchranu života, za radost a štěstí, které je v komunitě i v jejich rodinách opět potkává. Svoji abstinenci slaví společně na Výročí komunity. Potkávají se i jejich rodiny a slaví, že naděje se stala skutečností. Je to vítězství všech.


Podporujeme osobní růst ke změně kvality života

    Prostředníky úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jsou svatí Markéta Marie Alacoque a její zpovědník Claude La Colombière. Setkali se ve stejnou dobu na stejném místě, v Paray-le-Monial v letech 1674-1676, což stačilo k tomu, aby společně uvedli ve známost Ježíšovo vyznání nekonečné lásky k lidem a jeho touhu po opětované lásce člověka k Bohu.
    Je skvělé, že nejenom jsme se udrželi, ale komunitu budujeme pořád dál už 10 let. Klienti s námi od prvního dne vytváří pravidla pro lepší život. A je tady všechno jinak a je to hodně těžké. Program v komunitě je postavený na proměně k zodpovědnosti, soběstačnosti. Vede klienty k odpovědnému samostatnému fungování po ukončení léčby, jak ve svém životě, tak ve společnosti.


Bétel je bezpečným místem, kde lidé znovu získávají pocit vlastní hodnoty a obnovuje se jejich sebevědomí. Učí se zdravému životnímu stylu, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba. Toto se nejlépe děje díky vzájemným vztahům a smysluplné práci, která je nedílnou součástí každodenního programu.

    Bétel aplikuje veškeré výše zmíněné metody pomocí společného života v komunitě. Pracovníci bydlí v areálu komunity a mají možnost členy komunity nepřetržitě monitorovat. Pomáhají jim řešit osobní, vztahové i pracovní problémy okamžitě. Lidé v komunitách velmi rychle zjistí, že život v Bételu není jakýmsi programem orientovaným na cíl, ale spíše závazkem ke každodennímu rozhodnutí usilovat o hodnoty nového zdravějšího životního stylu. Učí se tu principům, jež napomáhají utvářet charakter. Žijí jimi doma i v práci a budují si tak pevné základy stabilní budoucnosti mimo ulici, budoucnosti, která je založena na vůli pracovat bez drog a alkoholu. V areálu komunit bydlí i zaměstnanci a jejich nejbližší. Tvoří nedílnou součást atmosféry široké rodiny. Někteří „absolventi“ Bételu bývají vyzváni, aby se stali oporou vedení. Jejich pomoc nově příchozím je neocenitelná právě proto, že si vším sami prošli a zkušenosti, jež předávají, jsou jejich vlastní.“
    Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k bližnímu. Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých škodlivých vzorců chování.
    Naše komunita mohla vzniknout a může žít ve městě, kterému na řešení problémů a i toho našeho drogového, záleží. Chci poděkovat všem, co stáli u zrodu, všem, kteří nás provázeli a provázejí a těm, co teprve přijdou, všem dobrým lidem za pomoc tam, kde někdy pomoc končí. 
    Komunita Cenacolo je křesťanské sdružení, které přijímá ztracené mladé lidi, nespokojené a bouřící se, zoufalé a beznadějné, teda všechny, kteří chtějí  najít opět sami sebe, najít radost a smysl života.
    Hlavním posláním komunity Bétel je vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se lidé přirozenou cestou naučí zdravému životnímu stylu. Hlavními nástroji učení jsou křesťanské hodnoty, přátelství, společný život a smysluplná práce.


stránky přátel komunity Cenacolo

    Jako první nastoupili do komunity v srpnu 1999, 4 klienti. Od roku 2002  jsou v léčbě také ženy a mladiství klienti. Od roku 2005 má komunita obložnost 100 %. Průměrný věk klientů je 22,5 roků. Do konce roku 2008 bylo v léčbě 171 klientů.
    Pomoc Bételu spadá především do oblasti sociálního a sociálně pedagogického přístupu. V komunitách  jsou využívány následující metody: sociální a výchovné poradenství, vedení, intervence a asistence, resocializace, reedukace a rekvalifikace, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální komunikace a pracovních dovedností.
    V Bételu nezapomínáme ani na morální a spirituální rozměr léčby. Každý člen je veden k přijetí zodpovědnosti za své jednání a lepšímu spravování života, který mu byl dán jako dar. Spirituální rozměr pomoci Bételu těží z křesťanských myšlenek, které aplikuje jako možnou odpověď na konkrétní problémy a situace. Vedeme členy komunity k hledání smyslu života, k odpuštění, k uspokojivému vyrovnání se s minulostí a k naději do budoucnosti.
    Hlavním cílem je pomoci členům komunity nalézt smysluplný zdravý životní styl, ve kterém není užívání návykových látek ani jiné nežádoucí chování potřeba.


ROMAN BEŇÁK ♦ Řemesla která ovládám

    Že se tak stalo, vypovídá něco o lidech a o tomto regionu. Kyjov je proslavený folklórem. Lidé tady pěstují tradice a to chce vytrvalost. Zpívání, tanec, hudba, pokračování v krojích, tradicích spojuje lidi, je to i obětavost a zarputilost, jinak by bylo tisíce důvodů jak už to všechno nejde a jak se to už „nenosí“. Já si myslím, že tady lidé vědí , co to stojí,  dělat věci, které jiní nedělají, nebo jak je to těžké nevzdávat se, když není čas, peníze, podpora, atd.
    Svépomocná komunita Bétel je určena mužům a ženám ve věku od 18 do 50 let se závislostí na návykových látkách (nealkoholových drogách a/nebo alkoholu) nebo hracích automatech. Přijímáme i muže a ženy po výkonu trestu.
    Komunita Bétel by se neobešla bez lidí, kteří mají srdce na správném místě a taky potřebné znalosti ve všech oblastech, které pro naše společné působení potřebujeme zajistit…
    VERONIKA TICHÁ zástupkyně ředitele, vede nábytkovou dílnu, zařizuje vše ohledně nařízených obecně prospěšných prací, vede skupinová setkání. Peče skvělé moučníky na společné nedělní obědy. Umí pofoukat bolavou holčičí dušičku, hodně papíruje, ale ještě mnohem radši je s lidmi.


Patronem komunity Cenacolo v České republice pro začínající církevní rok je sv. Maxmilián Kolbe

    Bétel poskytuje bezpečné a strukturované prostředí vhodné pro nový začátek v životě lidí závislých na návykových látkách. Členové komunity ho často přirovnávají k rozšířené rodině. Je to místo, kde se cítí přijati a mohou se postupně postavit na vlastní nohy. Bétel není terapeutickou komunitou postavenou na skupinové psychoterapii tak, jak je tento termín chápán v České republice. Jedná se o křesťanskou svépomocnou komunitu, založenou především na vzájemné pomoci jejích členů. V praxi to vypadá tak, že déle abstinující členové pomáhají nováčkům, předávají jim své zkušenosti a povzbuzují je vlastním příkladem. Každý má nějakou zodpovědnost, je součástí jednoho týmu. 
    Náš otec Quirin byl poslán svými představenými ze Znojma do  farnosti Petrova Ves. Aby fara mohla slúžiť, bolo by treba do Vianoc vybetónovať a omietnuť kúpeľňu a vykopať, osekať, a potom vybetónovať a omietnuť a vymaľovať kuchyňu. Zvládneme to? Můžeš-li pomoci v následujících dnech, ozvi se na e-mail frantisekchvatik@centrum.cz.
    Smysluplná práce je součástí každodenního programu klientů. Jednoduchý princip odměny za odvedenou práci je závislým lidem často neznámý. V Bételu se členové komunity naučí pracovat v reálné situaci, ať už v našem dobročinném obchodě nebo v rámci našich stěhovacích služeb. Naši absolventi se po dokončení programu velice dobře uplatňují na trhu práce.
    Vybudovat komunitu byl hodně náročný úkol, ale domnívám se, že udržet ji s tímto nastavením a v této kvalitě je ještě těžší. Terapeutická komunita Krok v Kyjově patří mezi zařízení, které úspěšně prochází certifikacemi, kde jsme získali plný počet bodů. Za tím stojí dlouholetá, poctivá práce celého týmu.


MILAN KADEŘÁBEK a spol. ♦ Řemesla která ovládáme

    Klienti se učí pomáhat sobě, schopnosti řídit svůj život dobrým způsobem, pomáhat slabším, dětem, nemocným, starým lidem, pomáhat přírodě a městu, kterému nás přijalo.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00