Jak na věc


klasifikace cz-nace

Jak funguje tento internetový vyhledávač a proč jej používat?

    Jedná se o nařízení Evropské komise, které umožňuje udělit veřejnou podporu pro podporu určitých cílů EU. Např. se jedná o podporu pro MSP, podporu zaměstnanosti, vzdělávání, regionální rozvoj a další, pokud jsou splněny podmínky daného nařízení. U jednotlivých programů v ČR blokové výjimky podle legislativy EU uděluje Úřad pro ochranu hospodářské činnosti.
    NACE-CZ klasifikace ekonomických činností slouží pro třídění jednotek (např. podniků) podle druhu ekonomické činnosti, kterou se zabývají (nikoliv pro třídění výrobků a služeb, které poskytují). Cílem tohoto třídění je možnost postavit k sobě jednotky vzájemně co nejvíce podobné druhem své činnosti, tak aby bylo možno shromažďovat smysluplná statistická data.
    V praxi se můžete setkat i s označováním podle starých tzv. OKEČ, pokud tomu tak bude, je potřeba použít převodník mezi OKEČ a NACE-CZ, který vydal ČSÚ.
    Jednotlivé dotační programy obsahují vymezení možných žadatelů (ne každý může žádat v daném dotačním programu). Toto vymezení se děje pomocí oborů činnosti, které je definováno tzv. NACE kódem. Každý dotační program obsahuje seznam NACE kódů, ve kterých musí žadatel vyvíjet činnost (podnikat).


De minimis (Podpora malého rozsahu)

    Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen „klasifikace CZ-NACE“) byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu s účinností od 1. ledna 2008. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje v ČR Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).
    Vychází z jednotné klasifikace ekonomických činností v rámci EU (používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie) , kde platí od r. 2006 a navazuje na celosvětové statistické klasifikace (možnost srovnávání, evidence apod.)
    Podle článku 2 nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis nesmí podnikatel získat za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní, resp. zdaňovací období podpory malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR. Pro přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta.


Kde a k čemu se používá CZ-ISCO?

    V případě, že program uděluje dotaci dle „de minimis“, musí si žadatel sečíst veškeré dotace, které obdržel v posledních třech letech z programů, které udělovaly dotaci podle tohoto pravidla. Podkladem by měla být závazná vyjádření poskytovatelů těchto podpor. V případě, že součet těchto starých dotací a nová předpokládaná dotace překročí limitní hranici 200 tis.EUR, nelze žádat o novou dotaci, případně je nutno ji úměrně snížit.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Dotace Evropské unie stále nabízejí malým a středním podnikatelům zajímavé příležitosti pro podporu jejich podnikání, avšak nesou s sebou značné nároky na znalost a porozumění specifickým pojmům. Orientovat se v nich není snadné a proto vám přinášíme článek, který vás naučí, jak s těmito pojmy pracovat.
    Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, ale naopak je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Podpora de minimis (veřejná podpora malého rozsahu) je finančně omezena a proto nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není považována za veřejnou podporu.
    Žadatel o dotaci se v tomto případě nemusí o nic starat, pouze v textu programu kontroluje, v jakém režimu daný program dotaci uděluje a pokud je to dle blokové výjimky nic neřeší.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00