Jak na věc


katastr nemovitostí dle majitelů trutnov

Inženýrská geodézie

    Při vytyčení se lomové body trvale označí předepsaným způsobem, tj. plastovými hraničními znaky, hřeby apod. Součástí vytyčení může být geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, včetně souhlasného prohlášení vlastníků
    V případě stavby se geometrický plán vypracovává pro budovy pevně spojené se zemí jejichž výměra je minimálně 16 m2. Toto platí pro budovy samostatně stojící. U všech typů přístaveb na výměře nezáleží a geometrický plán je nutné vyhotovit vždy.
    Změna v evidenci katastru nemovitostí zpravidla vyžaduje tvorbu geometrického plánu. Ten je definován Katastrálním zákonem jako neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy. Geometrický plán jako takový tedy neslouží sám o sobě jako listina pro zápis do katastru, ale je přílohou smlouvy či rozhodnutí státního nebo územního orgánu, kterým se zápis do katastru provádí.


Geometrický plán - novostavby, hranice, věcná břemena

    Nemáte jistotu při řešení problematiky vlastnictví a hranic pozemků? Pro naše klienty zajišťujeme odborné poradenství a konzultace v oblasti katastru nemovitostí. Zastupujeme klienty při jednáních s katastrálním úřadem, a také při řešení vlastnických sporů a realizaci investičních a developerských akcí. Nebojte se nás kontaktovat, můžete si domluvit osobní setkání s naším odborníkem v oblasti katastru nemovitostí a realitní činnosti s dlouholetou zkušeností na českém trhu.
    Geometrický plán je tedy podkladem pro zápis změn do katastru nemovitostí a jeho platnost není nijak omezena. K omezení platnosti již vyhotoveného geometrického plánu dochází pouze v případě, že na dotčených parcelách dojde ke změně, která způsobí nesoulad mezi údaji uvedenými v katastru nemovitostí a mezi dosavadním stavem uvedeným ve výkazu výměr geometrického plánu. Geometrický plán geodet vyhotovuje vždy, když na části dojde pozemku ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do katastru nemovitostí.
    Každý geometrický plán musí být nakonec potvrzen příslušným katastrálním úřadem. Katastrální úřad stvrdí skutečnost, že očíslování všech parcel je správné.


Vytyčení hranic pozemků, identifikace parcel

    Vytyčením hranic pozemků se rozumí vyznačení lomových bodů hranic v terénu dle stavu katastru nemovitostí, respektive obnovení dřívějších geodetických činností. Podkladem pro vytyčení jsou výsledky dřívějších zeměměřických činností uložené v dokumentaci místně příslušného katastrálního pracoviště, katastrální mapa a další dokumentace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00