Jak na věc


jednání se zájemcem o sociální službu

Registrace na kurz Dialogické jednání I. proběhla v pořádku!

    Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může jen tato osoba vznést námitku neplatnosti. Pokud oprávněná osoba nenamítne neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné.
    Při výkladu projevu vůle se přihlédne vždy i k praxi zavedené mezi účastníky. V podnikatelském právním styku se přihlédne také k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně nebo v určitém odvětví (zásadně platí přednost obchodních zvyklostí před ustanoveními zákona, která nejsou donucovací povahy).
    Školu rétoriky jsem založila v roce 2005 s přesvědčením, že každý máme dar řeči, ale jde o to, jak s ním zacházíme. Především v oblasti psychosomatiky mluveného projevu existuje řada bloků a stereotypů, které nám brání efektivně prezentovat a vést zdravou debatu. Určit správnou „diagnózu“ není leckdy jednoduché, ale ještě jsem se nesetkala s člověkem, který by se po určitém tréninku nenaučil správnou techniku „jak na sebe“ a nezačal (jak o sobě napsal jeden z absolventů) používat svůj vlastní „ohromný potenciál, ukrytý a mnohdy jakoby zakletý v léta fixovaných a zbytnělých formách řeči“. Učí na Praze 1 v pondělí  a ve středu. Ve středu vždy kurzy rétorika I.


Proč k nám lidé začali chodit na kurz Dialogické jednání I

    Absolvovala jsem DAMU katedru herectví, autorské tvorby a pedagogiky u prof. Ivana Vyskočila. Zajímám se také o poezii, píši básně a organizuji literární setkání. Mimo jiné jsem jednou ze zakladatelek českých Dnů poezie a také jsem stála u zrodu projektu Poezie pro cestující.
    Původně jsem si myslela, že herectví spolu s dialogickým jednáním u Renaty Bulvové bude jen zajímavá herecká zkušenost. Po překonání počátečního vnitřního zmatku z této formy práce jsem ale sledovala, jak tato technika postupně prorůstá můj profesní život.
    Absolutně neplatné je právní jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek, také právní jednání zavazující k plnění od počátku nemožnému.
     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Kromě toho, že výše popsané jednání osoby A může naplňovat znaky skutkové podstaty trestného činu (poškození věřitele), má osoba B právo se domáhat, aby soud určil, že právní jednání dlužníka spočívajíc v převodu vlastnického práva k nemovitosti na dceru dlužníka je vůči věřiteli právně neúčinné.


Omlouváme se, ale kapacita kurzu je již zaplněna!

    Zdánlivé právní jednání je takové jednání osoby, o kterém se jen zdá, že vyvolává právní následky. Ve skutečnosti však žádné právní následky nevyvolává, z pohledu práva takové jednání prostě neexistuje, ke zdánlivému právnímu jednání se tedy nepřihlíží.
    Osoba A (dlužník) měla milionové dluhy a osoba B (věřitel) je vymáhala. Poté, co nabyl právní moci rozsudek, podle kterého měl dlužník zaplatit věřiteli 10 milionů, věděl dlužník, že v exekuci přijde o svůj nádherný dům, protože neměl již žádný jiný majetek, peníze ani žádné příjmy. Osoba A se proto dohodla se svou dcerou, že se pokusí dům před exekucí zachránit tak, že jej své dceři daruje.


Zápisy ze schůze Rady městské části

    U Renaty jsem absolvoval mnoho kurzů. Kurzy rétoriky mne naučily mluvit a kurzy dialogického jednání mne naučily přestat se stydět a žít. – Není to ale zadarmo. Kurz nedává žádný konkrétní a kouzelný návod na život. Ten návod totiž dávno všichni známe. Jen jsme na něj tak trochu zapomněli. Kurz ve mně probudil proces ptaní se na otázku PROČ. – Proč dělám to, proč chci toto, proč si myslím to co si myslí a proč odmítám toto. Odpovědi jsou ukryty v našem těle (v našem fyzickém já) Dozvíme se je právě komunikací duše s tělem a ne vždy je příjemné si je uvědomit. Ty zásadní mají následně vliv na váš život. – Je to takové strhnutí náplasti (přes oči).
    Každá lekce zahrnuje krátkou rozcvičku na koncentraci. Účastníci sedí na jedné straně místnosti, druhá strana slouží ke zkoušení. Před ostatní vstupuje vždy jeden účastník, který nemá k dispozici žádné téma ani rekvizitu. Zpočátku mu působí rozpaky jednat sám se sebou, ale přes počáteční tápání a časté opakování se dostává k tomu, že jedná způsobem, který je pro něj stále poutavější.  Během tréninku se vystřídají všichni minimálně dvakrát.


Nové kurzy každý měsíc rovnou k vám do e-mailové schránky

    V kurzu jsem zažil nejtrapnější chvíle svého života. Obnažil jsem podstatu své lidskosti. Ostatní to ale udělali také a ty naše nejtrapnější chvíle jsme zažili všichni spolu v přátelském a kontrolovaném prostředí pod Renatiným dohledem. Od té doby vím, že nic trapnějšího již nezažiji a strach z onoho trapna ve skutečném světě prostě zmizel.  Je to jako ten tip jak se nejlépe naučit plavat. – Neplavec se hodí do vody. V tomto kurzu je to podobné, jen s tím rozdílem, že okolo nejsou žraloci, ale přátelští delfíní a na loďce poblíž je Renata v pozoru se záchranným kruhem a volá kopej, kopej.  
    Právní jednání se vždy posuzuje podle svého obsahu, tzn. že název smlouvy není důležitý. Marné je také, pokouší-li se účastníci nějakým právním jednáním zastřít jiné právní jednání, právní jednání se vždy posuzuje podle jeho pravé povahy.
    Hlavním úmyslem zákonodárce je vždy hledat spíše důvody pro platnost právního jednání než pro jeho neplatnost. Proto je zákonem výslovně vyjmenováno, jaké jednání je považováno za neplatné právní jednání. Také je stanoveno, že týká-li se neplatnost jen oddělitelné části právního jednání, je neplatná jen tato část (lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez neplatné části). Dále je výslovně uvedeno, že chyby v psaní a počtech nezpůsobují neplatnost právního jednání, je-li jeho význam nepochybný.


Relativní neúčinnost právního jednání

    Kurz vede k poznávání sebe sama z hlediska vlastní veřejné prezentace. Jde o sebezkušenostní výcvik, který svou povahou neurčuje účastníkovi, „co má dělat“, ale účastník sám během svých vystoupení  postupně zjišťuje, „co a jak na sebe“. Dialogické jednání je „vynález“  prof. Ivana Vyskočila a je neustále ve stavu výzkumu na katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze.
    „Slyšel jsem o dialogickém jednání jako o psychoterapeutické pomůcce pro veřejné vystupování.“„Chci objevit své já, svůj tvůrčí potenciál.“„Dozvěděl jsem se od účastníků kurzů školy rétoriky, že to pro ně byl nejtěžší, ale nejpřínosnější kurz.“
    V podnikání se může realita dramaticky lišit od sebelepších plánů. To vědí i v Nallu, jehož zakladatelé otevřeně popisují svůj úspěch, fuckup, kterým si prošli, i zkušenost, kterou udělali. To ale není všechno, co na vás čeká. Petr Macek vám poví další zajímavý příběh, tentokrát ze soudku online podnikání. Eva Vejvodová připravila další díl tyrkysových firem, Stephen Griffin poradí, co se stagnujícími e-shopy a naše redakce pak přidá další články plné podnikatelské inspirace. Tak ať se vám líbí.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Zbavila mě trémy, pomohla mi zvládnout prostor a ponořit se beze strachu do výkonu před publikem. Jako přidanou hodnotu kurzu uvádím Renatiny rozcvičky, které pomohou usadit dýchání a hlas, procvičí správnou mluvu, nacházejí cestu ke zklidnění. Renata je pedagog, který studenta nenásilnou formou navede na tvořivou cestu k cíli.
    Obsah právních jednání (zejm. obsah smluv) je stanoven především na základě vzájemné dohody účastníků, a pak také na základě zákona, dobrých mravů, zvyklostí a praxe zavedené mezi účastníky.
    Právní jednání je chování určité osoby, s nímž jsou spojeny právní následky – vznik, změna nebo zánik práv a povinností. Právní jednání obvykle samo vyjadřuje právní následky, práva a povinnosti jsou tedy obsahem právních jednání.
    Pro určení významu projevu vůle je určující úmysl jednajícího (pokud byl druhému účastníkovi úmysl jednajícího znám, nebo o něm musel vědět). Nelze-li zjistit úmysl jednajícího, vykládá se projev vůle ve významu, jak jej chápe druhý účastník, jemuž je projev vůle jednajícího určen.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00