Jak na věc


jak levně přímat satelitní programy.cz

NÁŠ TIP: Aplikace pro dnešní den

    14 14 Cesta k pasivnímu domu? Tab. 1.1 Požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla podle nové normy (zdroj: ČSN (2011)) Popis konstrukce Součinitel prostupu tepla [W/(m 2.K)] Požadované hodnoty U N,20 Doporučené hodnoty U rec,20 Doporučené hodnoty pro pas. b. U pas,20 Stěna vnější 0,30 1 těžká: 0,25 0,18 0,12 lehká: 0,20 Střecha strmá se sklonem nad 45 0,30 0,20 0,18 0,12 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně 0,24 0,16 0,15 0,10 Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 0,15 0,10 Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15 0,10 Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez tepelné izolace) 0,30 1 těžká: 0,25 0,18 0,12 lehká: 0,20 Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 4,6 0,45 0,30 0,22 0,15 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytápěnému prostoru 0,60 0,40 0,30 0,20 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k temperovanému prostoru 0,75 0,50 0,38 0,25 Strop a stěna vnější z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí 0,75 0,5


Všestranný tablet Galaxy Tab S5e

    15 Pasivní domy z přírodních materiálů 15 prvků, to se však negativně projeví na ceně stavby. Optimalizace jednotlivých prvků budovy je zásadní a bez ní není možné cíle dosáhnout. Zde hrají klíčovou roli zkušený architekt a projektant. Stavební firma podle nedostatečného projektu (často jen projektu pro stavební povolení) pasivní dům nepostaví, proto je nezbytné mít dokumentaci pro provedení stavby včetně nezbytných detailů s vyřešenými tepelnými mosty. Významným nástrojem kontroly kvality při realizaci je pak důsledný dozor projektanta a technický dozor stavebníka. Důležitou roli hrají i požadavky investora a jeho osvícenost. Co vše tedy ovlivňuje koncepci? Kompaktní tvar budovy nejzásadnější z parametrů, snaha o dosažení co nejnižšího poměru ochlazovaných ploch konstrukcí k objemu budovy (poměr A/V). Ideálním tvarem je sice koule, ovšem z hlediska využití je nejvhodnější kvádr. Umístění na pozemku omezení volně stojících domů, upřednostňování řadové Poznámky k tabulce Pro jednovrstvé


Na 5G síť si počkáme, revoluce se prozatím nekoná

    8 8 úvod úvod Rostoucí zájem o pasivní a nízkoenergetické domy a současně o stavění z přírodních materiálů mě inspiroval k napsání této knihy. Pokládám kombinaci přírodních materiálů s principy nízkoenergetické výstavby za optimální. Kniha nechce propagovat stále oblíbenější slaměné domy, ale materiály, které jsou udržitelné, a nevyhýbá se ani moderním umělým materiálům, bez nichž se dnes i výstavba přírodních domů těžko obejde. Kniha je určena všem zájemcům, kteří se zajímají o nízkoenergetické stavění a chtějí změnit svoje myšlení i z hlediska trvale udržitelné výstavby. Je také určena architektům, pro něž tento přerod bude náročný, ale věřím v jejich osvícený přístup. Kniha není vyčerpávajícím návodem, jak postavit pasivní nebo nízkoenergetický dům podle těchto hledisek, spíše se snaží postihnout všechny dostupné souvislosti, možnosti, materiály a technologie. Publikace ukazuje stav roku 2012 tento obor se však rychle rozvíjí, a je proto nutné stále sledovat nové poznatky. Co je dův
    6 6 Obsah 5 Vhodné stavební konstrukce Základy Podlaha u terénu Nosné konstrukce Střecha Okna a vstupní dveře Stínění Příčky Vzduchotěsnost domu Vzduchotěsná rovina domu Vzduchotěsné spoje konstrukcí Kontrola vzduchotěsnosti Blower-door testem Vhodné technologické vybavení Rekuperace vzduchu Vytápění Ohřev teplé vody Solární systémy Fotovoltaika Tepelná čerpadla Hospodaření s energií a vodou Hospodaření s elektrickou energií Hospodaření s pitnou vodou Hospodaření s užitkovou vodou Hospodaření s odpadní vodou Zeleň a voda u domů z přírodních materiálů Zelené střechy Vertikální zelené fasády Přírodní jezírka Příklady staveb Příloha Slovníček pojmů a veličin používaných v knize Literatura Rejstřík Poděkování patří kolegům, kteří svými podněty a návrhy přispěli ke kvalitnímu zpracování Davidu Eyerovi, Oldřichu Hozmanovi, Stanislavu Palečkovi, Jitce Dostálové a Martinu Kolaříkovi. Zvláště děkuji Juraji Hazuchovi za připomínky a lektorování této knihy.


Nastavte si svůj nový počítač - 3.díl

    5 Pasivní domy z přírodních materiálů 5 Obsah Předmluva... 7 úvod Cesta k pasivnímu domu Trvale udržitelný rozvoj Směřování evropského vývoje směrnice EPBD II Základní principy pasivního domu Správný návrh pasivního domu Certifikace kvality domu Inteligentní budovy Filozofická východiska Celostní architektura Baubiologie Permakultura Feng-šuej Vastu Bioarchitektura Aplikace filozofických východisek při výstavbě Kvalita vnitřního prostředí Syndrom nemocných budov Právní nárok na zdravé prostředí Vnitřní mikroklima Hluk Škodliviny Světelná složka vnitřního prostředí Záření Iontová koncentrace Jaké používat přírodní materiály Dřevo a výrobky z něj Sláma Hlína Konopí a len Ovčí vlna Okrajové materiály Minerální anorganické materiály Recykláty Syntetické izolační materiály... 63


jak jak naladit TV programy Skylink

    12 12 Cesta k pasivnímu domu Obr. 1.4 Schéma principu pasivního domu (zdroj: CPD) Obr. 1.5 Výstupní tabulka z programu PHPP solární kolektory tepelná izolace vzduchotěsná obálka je stále ještě nutný klasický vytápěcí systém, který ve spolupráci s větracím zařízením zajišťuje optimální vnitřní prostředí. Nutnost obou systémů současně však navyšuje cenu domu. Pasivní domy musejí splňovat několik požadavků: měrná potřeba tepla na vytápění objektu je maximálně 15 kwh/(m 2 a), neprůvzdušnost obálky budovy n 50, ověřená tlakovou zkouškou, nesmí překročit hodnotu 0,6 h -1, kdy při přetlaku a podtlaku 50 Pa se nesmí za hodinu vyměnit netěsnostmi v obálce víc než 60 % vnitřního objemu vzduchu, celkové množství primární energie spojené s provozem budovy včetně domácích spotřebičů je nižší než 120 kwh/(m 2 a). Primární energie vyjadřuje množství energie spotřebované při výrobě i se všemi ztrátami až ke spotřebiči, a tím nám dává komplexnější pohled na spotřebu dle zvoleného zdroje. Použijeme-li j


Gamepad SteelSeries Stratus Duo s duální bezdrátovou...

    7 Pasivní domy z přírodních materiálů 7 Předmluva Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí. (Antoine de Saint-Exupéry) Vývoj v pozemním stavitelství je mimo jiné charakterizován zvyšujícími se požadavky na tepelnou ochranu budov. Výsledkem jsou neustále se zpřísňující požadavky na tepelnětechnické vlastnosti materiálů a výrobků. Požadavky na pasivní domy se však stále výrazně zpřísňují, a je tedy nezbytné hledat a vyvíjet nová řešení a výrobky, které splňují ty nejnáročnější předpisy, ale současně jsou cenově dostupné pro koncového zákazníka. Většina energie, kterou naše společnost spotřebovává, pochází z neobnovitelných zdrojů (cca 85 %). Téměř čtyřicet procent veškeré energie v Evropě spotřebovávají budovy. Hlavní důraz na úsporu energií v budovách se tak jeví nejen jako ekonomičtější, ale také jako dlouhodobě udržitelnější. To vše umožňují pasivní domy, které spotřebovávají o % méně energie než běžné stavby. Průměrný pasivní dům má potenciál ročně uše


Konference VMware vForum 2018 řešila bezpečnost i dopravní pokuty více

    13 Pasivní domy z přírodních materiálů 13 paušální započtení vnitřních tepelných zisků a výměny vzduchu podle počtu osob a započtení tepelných mostů a vazeb formou přirážek. Tato dekladační metodika byla použita i pro dotační program Zelená úsporám. Hodnocení dle PHPP (Passive House Planing Package) Jedná se o návrhový nástroj, který byl vytvořen pro výpočet a následnou optimalizaci energetické bilance pasivních domů. Byl vytvořen Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI). Program je nastaven na budovy s velmi nízkou potřebou energie. Hodnoticí kritéria a okrajové podmínky se částečně liší od metodiky TNI. V okrajových podmínkách se počítá s místními klimatickými daty a přesnými vstupy. Je ho možno použít i pro návrh systému vytápění a ohřevu teplé vody nebo k určení přehřívání. Protože oba systémy budou určitě dále souběžně existovat ještě několik let, je dobré znát rozdíly při hodnocení těmito metodikami. Lze předpokládat, že pro různé dotační programy se bude používat metodika podle


Byla uvedena zcela nová řada zařízení Microsoft Surface

    11 Pasivní domy z přírodních materiálů 11 V posledních dvaceti letech bylo postupně realizováno několik evropských projektů, které byly zaměřeny na rozvoj a propagaci nízkoenergetického stavění. Byl to například projekt CEPHEUS, v němž bylo v letech 1999 až 2001 v pěti evropských zemích postaveno a sledováno 221 bytů v pasivním standardu a který prokázal, že pasivní domy a byty mohou být realizovány s ekonomicky pozitivním výsledkem. Dále to byl program INTELIGENT ENERGY EUROPE z let 2003 až 2006 a program PASS_NET, jehož cílem bylo rozšířit pasivní standard výstavby v evropských zemích. Za zmínku stojí projekt BUILD UP. Jde o celoevropský portál zaměřený na efektivní energetická řešení pro lepší budovy. V loňském roce skončil program IDEAL EPBD, který probíhal v letech 2008 až 2011 a měl zvýšit povědomí společnosti o energetických průkazech budov a jejich smyslu. Současně také probíhalo více projektů komerčních firem (SOLTAG, ACTIVE HOUSE apod.). Evropská unie vyjádřila svůj zájem na
    3 Mojmír Hudec Blanka Johanisová Tomáš Mansbart Pasivní domy z přírodních materiálů Grada Publishing, a.s.


Microsoft některé testery Windows 10 přenese do...

    10 10 Cesta k pasivnímu domu špatných produktů ve špatné dynamice nutně narazí na omezení. Předpokládáme-li trvalý meziroční nárůst počtu obyvatel, kteří potřebují stále více energie na zlepšení životního stylu, větší prostor pro život, více zastavěné krajiny atp., pak se nabízí otázka: Kam až to může dospět? Také chápat rozvoj čistě jako ekonomický růst vyjádřený procentem HDP by bylo mylné; je to číslo pro ekonomy, které nic nevypovídá o kvalitě života. Představte si hromadnou nehodu na dálnici D1, která způsobí škody na majetku a životní tragédii spoustě lidem, ovšem HDP ve chvíli, kdy je zaměstnáno množství lidí od lékařů, policie po úklid silnice a opravy aut, samozřejmě roste! Měřítka kvality života stojí naštěstí na jiných, výrazně odlišných hodnotách. Rozvoj je žádoucí například v oblasti kreativity, umění, vědy a poznání apod. Tam, kde rozvoj pomáhá odstraňovat chyby způsobené nezodpovědným jednáním, dokonce nikdy nebude dost rychlý. Jak správně prohlásil psycholog a sociolog


Všestranný tablet Galaxy Tab S5e

    4 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. Mojmír Hudec, Blanka Johanisová, Tomáš Mansbart Pasivní domy z přírodních materiálů tiráž tištěné verze: Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, Praha 7 tel.: , fax: jako svou publikaci Odpovědná redaktorka Pavlína Zelníčková Sazba JoshuaCreative, s. r. o. Fotografie na obálce z archivu autorů Fotografie a ilustrace v textu z archivu autorů (není-li uvedeno jinak) Počet stran 160 První vydání, Praha 2013 Vytiskla Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice Grada Publishing, a. s., 2013 Cover Design Grada Publishing, a. s., 2013 Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. ISBN elektronické publikace: ISB


Některé aplikace pro iPhone tajně nahrávají obrazovku zařízení

    9 Pasivní domy z přírodních materiálů 9 1 Cesta k pasivnímu domu Trvale udržitelný rozvoj, ekologické, zelené, nízkoenergetické, pasivní, nulové, aktivní, plusové domy, směrnice Evropské unie o budovách s téměř nulovou spotřebou energie to vše jsou pojmy na společné cestě k snížení energetické náročnosti budov a zmenšení ekologické stopy našich staveb při současném zvýšení komfortu. Co si pod těmito pojmy představit? 1.1 Trvale udržitelný rozvoj 1.1 Ukazuje se, že tématem k diskusi není rozvoj, ale spíše udržitelnost. (Wolfgang Feist) Trvale udržitelný rozvoj je často skloňovaným pojmem stejně jako ochrana životního prostředí nebo ekologie. Ve stavebnictví se pak používá termín trvale udržitelná výstavba. Asi nejvýstižnější definici použila v roce 1987 předsedkyně Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj (WCED) H. Brundtlandová: Udržitelný rozvoj zajišťuje potřeby současnosti, aniž by omezoval možnosti uspokojit potřeby budoucích generací. Podrobně se tímto tématem zabývá také

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00