Jak na věc


indexy způsobilosti

Analýza způsobilosti. procesu. StatSoft

    Indexy způsobilosti stroje nejsou nadefinovány v žádné ISO. Jednotlivé firmy si stanovily svá individuální pravidla. Výše uvedené vzorečky jsou od firmy Ford.
     Výpočet a vyhodnocení se provádí buď na základě celkové proměnlivosti výrobku TV (variability výrobního procesu) nebo na základě šířky tolerance výrobku. Pokud je R&R% < 10, je systém měření vyhovující. Pokud je R&R% v rozmezí 10-30, je podmínečně vyhovující (systém měření může být přijatelný podle důležitosti aplikace, nákladů na měřidlo, nákladů na opravy a podobně). Pokud je R&R% > 30, je systém měření nevyhovující.
    Jestliže není splněn požadavek XM = ST, pak nám to signalizuje, že stroj vyrábí jinde, než jsme ho nastavili. Je logické, že jsme nastavili na střed tolerance (ST), ale průměr výsledků je mimo střed. Odchylka od středu je velice důležitá informace, kterou využijeme při dalším nastavování stroje. Buďto odchylku odstraníme nebo musíme vždy počítat s tím, že stroj bude vyrábět o odchylku mimo nastavovanou hodnotu.


Nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel

    Při použití této metody se proměří například pět dílů pěti operátory vždy jedenkrát stejným přístrojem. Reprodukovatelnost a opakovatelnost nemohou být při použití této metody posuzovány izolovaným způsobem. Výsledkem jsou hodnoty koeficientů (indexů způsobilosti) Cg a Cgk, které se vyhodnocují vzhledem k 10% až 25% směrodatné odchylky kontrolovaného procesu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
8275
cache: 0024:00:00