Jak na věc


indexace

3) otázky synonymie a homonymie výrazů přirozeného jazyka

    •auto: při vyhledávání se index použije, pokud je pro sloupec k dispozici. Pokud index není k dispozici, WebMap naplánuje sloupec k indexaci v budoucnosti, případně jej sám rovnou zindexuje do pomocného souboru uloženého na disku paralelně s mapovým tématem.
    •geometrický index je vnitřně reprezentován tzv. mediánovým kvadrantovým stromem a slouží k rychlému vyhledávání grafiky v zadané oblasti mapy například pro účely vykreslování nebo vyhledávání objektů v blízkosti zadaného bodu;
    pokud při dotazování není index k dispozici, uloží se požadavek na jeho budoucí vytvoření do řídicího souboru žádostí o indexaci; tento soubor pak WebMap periodicky testuje ve volném čase mezi webovými dotazy a průběžně zpožděně provádí požadovanou indexaci;
    Indexace ve WebMapu představuje souhrnné označení pro předzpracování mapových témat za účelem zrychlení vyhledávání. Indexace se vztahuje pouze k souborovým datovým zdrojům (shapefile, archiv, DXF); u databázových datových zdrojů WebMap vlastní indexaci nepodporuje a předpokládá, že případná indexace je věcí příslušných databázových strojů.


Lingvistické problémy automatické indexace lze rozdělit do těchto oblastí: [3]

    Jednotlivé řádky tabulky Výchozí pravidla indexace definují výchozí způsob indexace společný pro všechna mapová témata. Pokud není pro určitý sloupec tématu nalezeno specifické indexační pravidlo zadané u jednotlivého tématu nebo datového zdroje, systém testuje jednotlivá pravidla (řádky) z této tabulky a použije první řádek, u kterého nastane shoda v názvu a datovém typu sloupce. Pro sloupec se pak použijí indexační pravidla daná pravou částí tabulky.
    •hard: index se používá pro vyhledávání, pokud pro daný sloupec existuje. Pokud sloupec přítomen není, index se nepoužije a WebMap ani nevyžádá jeho budoucí vytvoření.


1) významnost jednotlivých slov pro charakterizaci obsahu celého textu

    Použitá konstrukce indexace cen dříví na P pomocí indexu cen na OM je zatížena chybou Index cen ČSÚ vychází ze statistického výkazu Ceny Les 1-04 a vztahuje s k dosaženým realizačním cenám na lokalitě „OM“. Je ovšem aplikován na ceníky dříví na lokalitě P. Pokud se však chceme dopracovat k cenám dříví na P (CDP), musíme od ceny na OM (CDOM) odečíst nutné náklady na výrobu dříví na OM (NVDOM), tzn. kromě ceny těžby (řezu), která v cenách dříví „u pně“ obsažená není, se jedná zejména o přibližování a manipulaci. Platí vztah:CDP = CDOM - NVDOMPři indexaci se staré ceny na P (CDP1) násobí indexem vztaženým k cenám na OM (IOM). Nová cena dříví na P (CDP2) tak vznikne podle vztahu:CDP2 = IOM * CDP1 = IOM * (CDOM - NVDOM) = IOM * CDOM - IOM * NVDOMZ výrazu je zřejmé, že použitou indexací se dostaneme k ceně, která bude rozdílem správně indexované ceny dříví na OM a nesprávně indexovaných nákladů na výrobu na OM. Index vývoje cen dříví na OM totiž není stejný jako index
    •uspořádaný index obsahuje seznam řádků daného tématu uspořádaný podle velikosti zvoleného sloupce (typu text, číslo, datum/čas). Pomocí uspořádaného indexu lze rychle provádět dotazy typu menší / větší než, číslo v daném intervalu nebo číslo / řetězec rovné zadané hodnotě nebo hodnotě ze zadaného výčtu.


2) tvarosloví přirozeného jazyka

    Znění smluvního ustanoveníNa základě zmíněných dohod učiněných v rámci Memoranda byla do smluvní dokumentace, která se stala součástí otevřených zadávacích řízení soutěžených v průběhu třetího čtvrtletí roku 2007, zahrnuto následující ustanovení (Smlouva o provádění lesnických činností, Část III. Protiplnění, čl. VIII. Předmět protiplnění, odst. 2):2. Kupní cena dříví v sortimentu Surový kmen stanovená přílohou Z8 Smlouvy (Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“) je platná pro 1. čtvrtletí roku 2008. V následujících čtvrtletích bude kupní cena dříví v sortimentu Surový kmen čtvrtletně upravována zvlášť pro skupinu listnatých dřevin a zvlášť pro skupinu jehličnatých dřevin v závislosti na vývoji Indexu cen v lesnictví (surové dříví) vyhlašovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem celkem pro skupinu listnatých dřevin a celkem pro skupinu jehličnatých dřevin (dále jen „Index“) za podmínky, že změna Indexu pro příslušnou skupinu dřevin za dané kalendá
    V roce 2007 byly státním podnikem Lesy České republiky vyhlášeny a odsoutěženy tříleté tendry na lesnické činnosti. Tendry vznikly na základě Memoranda MZe a KLDS a byly rozděleny na dva typy. V prvním typu tendrů se soutěžily pouze zakázky na lesnické služby včetně výroby dříví na odvozním místě (OM), ve druhém typu kombinované zakázky na služby a prodej dříví u pně (P). Oba typy tendrů měly mít stejnou váhu (předpokládaný objem těžeb) a v průběhu jejich plnění se průběžně měly vyhodnocovat dosažené výsledky z hlediska Lesů ČR k tomu účelu sestavenou komisí. Cílem tohoto příspěvku není hodnocení dopadů přijatého kompromisu na podnikatelské prostředí, trh lesnických služeb a trh s dřívím, ani hodnocení dopadů plošně uplatněného duálního systému na organizaci a řízení státního podniku a motivaci jeho zaměstnanců. Příspěvek se soustředí pouze na hodnocení zvoleného způsobu úpravy cen prodávaného dříví v zakázkách P.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0059:16:06