Jak na věc


indexace

Lingvistické problémy automatické indexace lze rozdělit do těchto oblastí: [3]

    Jak dálUvedené argumenty proti zvolenému systému aktualizace neznamenají, že tento systém není možné zlepšit nebo že indexace cen ve vztahu k dříví nemůže fungovat. Zřejmě může. Jen je nezbytné využít všech poznatků a zkušeností se současným systémem a alespoň z části eliminovat naznačené nedostatky.Ambicí příspěvku není navrhnout komplexní řešení, které by okamžitě nahradilo současný používaný systém indexace. Vzhledem ke zmíněným připomínkám se však nabízejí následující konkrétní náměty:- Vedle cenového indexu zavést index zpeněžení na základě údajů poskytovaných ČSÚ od 1. Q 2009; výsledný index by byl stanoven váženým průměrem obou indexů. - Zvážit samostatnou aplikaci indexace pro borovici, příp. modřín či kategorii měkkých listnáčů (dle břízy). To však má smysl pouze tam, kde tyto dřeviny tvoří významný podíl zakázky a jsou vyčleněny do samostatné skupiny dřevin.- Zohlednění regionality a zahraničních dodávek nejsou navrhovány. Tyto pokusy mohly vést k dalším anomáliím.- Eliminace
    Způsob údržby geometrického indexu pro sloupce dané podmínkou v předchozích dvou sloupcích (vzor názvu, datový typ). Povolené hodnoty jsou vypnuto, auto, soft a hard. Hodnota (výchozí) na úrovni projektu je ekvivalentní volbě soft, která před vznikem tohoto indexačního mechanismu představovala jedinou existující variantu indexace ve WebMapu.
    Kromě volby (libovolný) definující pravidlo bez omezení typu sloupce, a variant pro běžné datové typy číslo, text, datum/čas a geometrie editor nabízí ještě speciální volbu fulltext; ta se použije pro ty textové sloupce, které mají ve vlastnostech příslušných témat nastaven příznak fulltextového vyhledávání.


2) tvarosloví přirozeného jazyka

    Použitá konstrukce indexace cen dříví na P pomocí indexu cen na OM je zatížena chybou Index cen ČSÚ vychází ze statistického výkazu Ceny Les 1-04 a vztahuje s k dosaženým realizačním cenám na lokalitě „OM“. Je ovšem aplikován na ceníky dříví na lokalitě P. Pokud se však chceme dopracovat k cenám dříví na P (CDP), musíme od ceny na OM (CDOM) odečíst nutné náklady na výrobu dříví na OM (NVDOM), tzn. kromě ceny těžby (řezu), která v cenách dříví „u pně“ obsažená není, se jedná zejména o přibližování a manipulaci. Platí vztah:CDP = CDOM - NVDOMPři indexaci se staré ceny na P (CDP1) násobí indexem vztaženým k cenám na OM (IOM). Nová cena dříví na P (CDP2) tak vznikne podle vztahu:CDP2 = IOM * CDP1 = IOM * (CDOM - NVDOM) = IOM * CDOM - IOM * NVDOMZ výrazu je zřejmé, že použitou indexací se dostaneme k ceně, která bude rozdílem správně indexované ceny dříví na OM a nesprávně indexovaných nákladů na výrobu na OM. Index vývoje cen dříví na OM totiž není stejný jako index
    Řetězec omezující názvy sloupců, pro které se toto indexační pravidlo použije. Pokud je prázdný, pravidlo se použije pro všechny sloupce nehledě na jejich název. Řetězec smí obsahovat běžné zástupné znaky *, ? označující libovolnou kombinaci znaků resp. jeden libovolný znak v názvu sloupce.
    Připomínky ke způsobu indexaceZatímco poznámky k vypovídací schopnosti zvoleného indexu jsou více či méně akademické, protože žádné jiné respektované údaje k dispozici prozatím nebyly k dispozici, výhrady k zvolenému indexačnímu mechanismu jsou zásadní.


1) významnost jednotlivých slov pro charakterizaci obsahu celého textu

    K čemu došloNabídky do výběrových řízení byly připravovány ve třetím čtvrtletí roku 2007, kdy se již blížil konec zpracování kalamity po orkánu Kyrill a trh byl v očekávání nárůstu cen stlačených kalamitou. Statistika přes zřetelné signály přicházející obecné odbytové krize toto očekávání potvrdila 5,5% nárůstem cen v 1. čtvrtletí roku 2008, nicméně následovala další živelní rána v podobě orkánu Emma. Tento efekt ve skutečnosti ještě multiplikoval statisticky podchycený pád cen doprovázený existenčními problémy zpracovatelů zasažených krizí. Největší propad cen ve 2. čtvrtletí roku 2008 byl „vylepšen“ navýšením nákupních cen dříví na P podle smluvní indexace. Situace se nezlepšila, vlastníky lesa postihly další orkány Emma a Ivan a problematická situace kolem zakázek P pro obě strany kontraktů pokračuje dodnes.


3) otázky synonymie a homonymie výrazů přirozeného jazyka

    Index cen neodráží reálný pokles zpeněžení dříví (tržeb)Cenové indexy jsou vypočítávány na základě cen za výběrové soubory reprezentantů a výběrové zpravodajské jednotky agregací jednoduchých indexů cen reprezentantů do úhrnu pomocí výpočetního vzorce typu Laspeyres. Pro výpočet se používají váhy základního období, kterým byl rok 2005. Do výpočtu tak vstupují aktuálně vykázané ceny sortimentů, které jsou váženy stálými vahami (tržbami v roce 2005). Každý provozní praktik však ví, že dosažené zpeněžení (skutečně realizované tržby přepočtené na dodaný objem dříví) nezáleží jen na ceníkových cenách, ale rovněž na výsledku kvalitativních přejímek u odběratelů a vnitřní kvalitativní struktuře dodaných sortimentů. To je markantní u kulatinových sortimentů a podílu kvalit A/B, C, D, případně kategorie kůrovcového dříví z kalamitních těžeb. Zjednodušeně řečeno, za stejný balík dříví utrží prodávající i při statisticky srovnatelných cenách významně méně v období převisu nabídky nad poptávkou ne
    Lesy ČR samy o sobě jsou významným respondentemVzhledem k tomu, že respondenty statistického šetření, jehož výsledky jsou použity na smluvní indexaci, jsou výhradně vlastníci lesů, mezi kterými Lesy ČR hrají dominantní roli, je závislost statistického indexu na údajích vykázaných samotnými Lesy ČR zřejmá.
    Časový posun indexaceIndexace je uplatňována o čtvrtletí pozadu. To je mechanismus představitelný z hlediska dlouhodobější smlouvy, v kontextu vývoje v roce 2008 mohl mít pro některé subjekty s větším objemem zakázky fatální následky. Po potvrzení očekávání mírného růstu v 1. čtvrtletí 2008 (+5,5 %) přišel prudký pád ve 2. čtvrtletí (-18,2 %). Ceny dříví na P však dle smluvní indexace stoupaly. Efekt spolu s chybou v použití indexu cen na OM pro ceny na P je vidět v tabulce 6.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0015:11:21