Jak na věc


impedance

Požadavky na impedanci smyčky pracovního proudu

    V síti TT se při použití chrániče jako ochranného prvku měří podle čl. 61.3.6.1 ČSN 33 2000-6:2007 a čl. 411.5.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007 dotykové napětí při jmenovitém vybavovacím proudu chrániče. Je to napětí na zemniči v případě, kdy tímto zemničem protéká poruchový proud. Abychom je mohli zjistit, musíme toto napětí porovnat s napětím vzdálené – neutrální – země. K tomu potřebujeme sondu. Ta je uzemněna v místě, kde se předpokládá neutrální zem, to znamená nulový potenciál, tj. potenciál neovlivněný průchodem proudu zemničem v místě poruchy. Jako sondu je možno použít též uzemnění uzlu zdroje. Od tohoto uzemnění vede až k místu měření nulový vodič. Aby měření bylo věrohodné, je nutno ověřit, že nulový vodič má malý odpor, resp. malou impedanci. To se zjistí právě měřením vnitřního odporu sítě. (Někdo může namítnout, že při měření se měřicí proud vrací zemí ke zdroji a tím, že prochází uzemněním uzlu zdroje, ovlivňuje výsledek měření. Je to pravda. Rozdíl naměřené hodnoty proti s
    Předpoklady pro správnou funkci jištěníCharakteristiky jistících přístrojů a impedance PE obvodu musí být takové, aby v případě vzniku poruchy mezi fázovým vodičem L a obvodem PE došlo k automatickému odpojení napájení ve stanovené době. Impedance poruchové smyčky tedy musí odpovídat podmínce: ZS ≤ UO/Ia
    V současné době je třeba rozlišovat ověřování dvou smyček v elektrických sítích a instalacích. Jedná se o impedance smyčky:- fázový vodič – ochranný vodič,- fázový vodič – nulový vodič.
    Tím dojde ke změně v síti, obvykle k průtoku poruchového proudu jinou cestou než pracovními vodiči, což uvede v činnost jistící prvek, který odpojí elektrický obvod od zdroje.


Ověření jištění proti nadproudům

    Při měření impedance smyčky totiž ověřujeme nejen spojitost a odpor ochranného vodiče, ale i spojitost a odpor fázového vodiče, a to vlastně od zdroje až k místu, v němž máme měřicí přístroj zapojen. Neověřujeme tedy jenom ochranu před úrazem elektrickým proudem zajišťovanou automatickým odpojením, ale vlastně též funkčnost obvodu. Jestliže se impedance smyčky měřila v síti TN-C, jejím ověřením se též prokázalo, že samotný obvod je funkční. To znamená, že je v pořádku jak vodič PEN, tak fázový vodič k místu měření.
    Jak již bylo řečeno, není měření vnitřního odporu sítě tím měřením, které by bylo předepsáno z hlediska ověření účinnosti ochrany před úrazem elektrickým proudem. Přesto však pro elektrotechnika představuje důležité pomocné měření, kterým se prokazuje cenná služba při vyhledávání chyb v rámci ochranných opatření.
    Jak pro měření impedance smyčky, tak pro měření vnitřního odporu sítě je stejné připojení fázového vodiče L (označené obvykle černou barvou). Připojení pro ochranný vodič (označené většinou barevnou kombinací zelená/žlutá nebo písmeny PE) se připojí k nulovému vodiči N sítě (v síti označenému světle modrou izolací). Pokud je použit i třetí vývod z přístroje (označený světle modře nebo písmenem N), ten se připojí výjimečně k ochrannému vodiči PE (označenému barevnou kombinací zelená/žlutá).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00