Jak na věc


impedance

Ověření jištění proti nadproudům

    NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY jednodenního školenía navazující zkoušky nebo přezkoušení: 11. prosince 2018, 15. ledna 2019 - tento termín je obsazen a 5. února 2019.
    Příklad ověření funkčnosti jištění prvkem s malým vypínacím proudemJednodušší situace při vyhodnocení funkčnosti jištění nastává v případě, kdy je elektrická instalace jištěna jistícím prvkem s malým vypínacím proudem. Pro jeho vybavení stačí menší zkratový proud a impedance poruchové smyčky tedy může být větší. Přesnost měření potom nemá na výsledek rozhodnutí o funkčnosti jištění takový vliv.Příkladem může být běžná domovní elektroinstalace jištěná jističem B 16 A. Doba odpojení pro elektrická zařízení do velikosti jištění 32 A v sítích TN je 0,4 s (viz tab. 2). Z vypínací charakteristiky jističů odečteme minimální vybavovací proud, který je u jističů B pro požadovanou dobu odpojení pětinásobkem jmenovitého vypínacího proudu. Výpočtem pak stanovíme maximální velikost impedance poruchové smyčky: ZS ≤ 230 V / 80 A =2,88 Ω


Požadavky na impedanci smyčky pracovního proudu

    Pod měřením vnitřního odporu sítě se rozumí měření vnitřního odporu obvodů pro napájení. Tento obvod zahrnuje vinutí transformátoru, fázový vodič L a nulový vodič N. Měření vnitřního odporu, přesněji řečeno impedance obvodu pracovního proudu, není (na rozdíl od měření impedance smyčky poruchového proudu) konkrétně uvedeno v předpisových normách mezinárodních, evropských ani českých. Nicméně měření vnitřního odporu sítě plní cennou službu pro praktika jak při posuzování zařízení, tak při vyhledávání závad. Toto měření se velice podobá měření impedance smyčky. Jedná se pouze o měření obvodu L-N, ne však L-PE, jako je tomu u měření impedance smyčky obvodu zajišťujícího automatické odpojení při průrazu izolace na neživou část. Proto mnoho z toho, co platí o měření impedance smyčky, platí také o měření vnitřního odporu sítě. Přísně vzato by se mělo hovořit také o měření vnitřní impedance sítě. Započítává se do ní také induktance vinutí transformátoru a rovněž induktivní složka impedance ved
    Při této záměně je okamžitě zřejmé, že při zapnutí jakéhokoliv spotřebiče, jehož jmenovitý proud je srovnatelný se jmenovitým vybavovacím reziduálním proudem chrániče, chránič obvod odpojí. (Jedná-li se např. o chránič s IΔ = 0,5 A, nedojde k odpojení pouze při zapnutí spotřebičů o výkonu polovičním k 0,5 × 230 = 115 W, tedy asi kolem 50 W.)
    Měření vnitřního odporu sítě způsobí při této záměně vodičů nebo i v případě nevhodného propojení nulových vodičů různých obvodů za chrániči to, že proudový chránič obvod (popř. obvody) vypne. Vypnutí způsobí měřicí proud.
    Předpokládám, že uvedená vysvětlení již nenechají žádného revizního technika na pochybách, že je v zájmu kvalifikovaného ověření elektrického zařízení při jeho revizi ověřovat i vnitřní impedanci sítě, a to s přihlédnutím k zajištění správné funkce, tak jak bylo v příspěvku vysvětleno.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0056:40:15