Jak na věc


ičp živnostenské listy registry

Počátky systematického monitoringu

    Za posledních 25 let se staly opticko emisní spektrometry s ICP zdrojem buzení nepostradatelným nástrojem pro chemickou elementární analýzu. Jejich jednoduché použití, vysoká citlivost a přesnost plus relativní nezávislost na vlivech matrice udělaly z ICP-OES systémů správnou volbu pro široký obsah aplikací.
    Směrnice ustavující program ICP Forests vypršela 31. 12. 2002. Program ICP Forests zůstal součástí CLRTAP, mezinárodní financování monitoringu zdravotního stavu lesů bylo od roku 2003 zajištěno v rámci programu Evropské komise Forest Focus, ustanoveného směrnicí ES 2152/2003. V rámci programu Forest Focus došlo k rozšíření cílů programu i metodik jednotlivých šetření tak aby pokryly širší environmentální aspekty zdravotního stavu lesů včetně vlivu změn klimatu, hodnocení biodiverzity či sledování stavu lesních půd. V letech 2009-2011 se pak monitoring přesunul do programu LIFE+, kde byly postupy a metody dále rozvíjeny v rámci projektu FutMon - Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System.


Přistoupení ČR do programu ICP Forests

    Od doby, kdy bylo představeno první ICP, se firmě SPECTRO podařilo udržovat neustálý vysoký standard výkonu. Dnešní ICP spektrometr SPECTRO ARCOS má unikátní optický systém a je nejvýkonnější, flexibilní a nejrychlejší ICP, které kdy na světě bylo vyrobeno. SPECTRO GENESIS je první a jediný ICP-OES spektrometr na trhu, který je dodávaný s kompletní sadou výrobcem kalibrovaných metod pro environmentální a průmyslové aplikace - opravdu “zapni & analyzuj” bez potřeby nejdříve vyvinout metodu.


MONITORING STAVU LESA - program ICP Forests

    Nepříznivý vývoj zdravotního stavu většiny lesních dřevin v evropských zemích počátkem 80. let 20. století vyvolal snahu důsledně a koordinovaně sledovat a vyhodnocovat změny prostředí, které vedou k destabilizaci lesních ekosystémů. Mezinárodní kooperativní program sledování a vyhodnocování vlivu znečištění ovzduší na lesy (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests - ICP Forests) vznikl na třetím zasedání výkonného orgánu Konvence o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP) v červnu 1985. úkolem tohoto programu je koordinovat na evropské úrovni shromažďování srovnatelných údajů o změnách v lesních porostech, souvisejících s aktuálním stavem prostředí (znečištění ovzduší, kyselé depozice aj.) a přispět tak k hodnocení trendů poškození a k lepšímu pochopení vztahů příčin a následků. úkolem ICP Forests je tedy na jedné straně shromažďovat informace o prostorovém a časovém vývoji stavu lesa v evropském měří
    Cílem projektu FutMon bylo pokračovat v monitoringu zdravotního stavu lesů v systematické síti ploch a harmonizovat metody sledování s programy národních inventarizací lesů v jednotlivých evropských zemích (podrobněji zde). Na plochách intenzivního monitoringu bylo cílem zkvalitnit již probíhající měření a zároveň doplnit některé sledované parametry, aby bylo hodnocení skutečně komplexní a vyhovovalo některým používaným modelům. Celkový počet ploch intenzivního monitoringu zařazených do projektu FutMon byl redukován (v ČR 14 ploch) a jednotlivé činnosti byly zařazeny do čtyř akcí zaměřených na různě cílené okruhu monitoringu s různou intenzitou prováděných šetření:


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
10467
cache: 0024:00:00