Jak na věc


hmotný dlouhodobý majetek

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví, 7. vydání

    Na první pohled sice došlo k rozsáhlým změnám tohoto ČÚS, ovšem nejednalo se o žádné výraznější věcné změny. Byla pouze přesunuta část textu do VPU a drobně upravena a doplněna některá ustanovení:
    Informace o jednotlivých položkách dlouhodobého majetku jsou uvedeny v knihách analytických účtů (tj. na inventárních kartách), a to podle jednotlivých složek dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Zde by měly být obsaženy tyto údaje sloužící k identifikaci majetku:


ČÚS č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

    17. aktualizované vydáníObsahem publikace Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2017 je velmi široký okruh ekonomických témat souvisejících s veškerým děním kolem hmotného a nehmotného majetku, především u podnikatelských subjektů (ať už fyzických, či právnických osob), které autoři znají ze své bohaté daňové praxe.Komplexní zpracování problematiky hmotného a nehmotného majetkuPublikace řeší problematiku hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. O tom, že jde o problematiku nejen složitou, ale i neustále se vyvíjející, svědčí skutečnost, že jde již o 17. aktualizované vydání této publikace.Komentář zákona, stanoviska, výklady, názorné příkladyProti zvyklostem na knižním trhu není publikace nadbytečně „nabobtnalá“ mnoha stránkami úplného znění zákona o daních z příjmů, který si lze opatřit mnoha jinými způsoby. Autoři knihy naopak příslušná ust
    Na řadu v našem seriálu o Českých účetních standardech (dále jen „ČÚS“) přichází standardy, které se zabývají detailněji jednotlivými účetními třídami 0 - 6, jde konkrétně o ČÚS č. 013 - 019. V této části seriálu se budeme věnovat prvnímu z nich, tedy ČÚS č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Budeme se zabývat oceňováním, odpisováním a postupy účtování tohoto majetku, ale také nároky na analytické členění účtů a podrozvahové účty související s dlouhodobým majetkem, které vyplývají z tohoto ČÚS.
    Připravili jsme pro vás praktickou příručku pro stanovení vlastních, ekonomicky zdůvodněných norem mank. Je vhodná pro jakékoliv firmy a organizace, které mají povinnost určit své vlastní normy mank. Dále je ...
    Cena: 229 KčKOUPITZaměstnávání cizinců na území České republikyMgr. Matěj Daněk, Mgr. Magdaléna Vyškovská, Ing. Jaroslava Fojtíková, Ph.D. - Anag, spol. s r. o.


ÚZ č. 1239 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2018

    Tato publikace komplexně monitoruje právní úpravu zaměstnávání cizinců v České republice, a to především s ohledem na administrativní překážky výkonu jejich práce a pobytu na území, včetně daňových otázek a problematiky odvodů na sociální zabezpečení a zdravotní ...
    Dlouhodobý majetek je používán po období delší než jeden rok a v tomto období se i podílí na tvorbě výnosů. Náklady na jeho pořízení proto nemohou být zahrnuty do provozních nákladů najednou, ale zahrnují se postupně v jednotlivých letech životnosti majetku. Toto postupné zahrnování pořizovací ceny dlouhodobého majetku do nákladů na činnost firmy se uskutečňuje právě prostřednictvím odpisů. Odpisy by přitom měly vyjadřovat snížení hodnoty vlivem fyzického opotřebení, snížení ekonomické životnosti majetku používáním, plynutím času, zastaráním v důsledku změn technologií či poptávky po produktech vyráběných pomocí daného majetku (morální opotřebení). Neodpisuje se majetek vyloučený z odpisování (pozemky, umělecká díla a sbírky), tj. majetek z účtové skupiny 03.


Normy mank přirozených úbytků, úhynu zvířat a ztrátného zásob - praktický návod

    Při částečné likvidaci jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením věci, aniž by se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání, a vyřazená věc byla součástí ocenění majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, se ocenění majetku sníží o ocenění vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazení věci je shodná s mírou odepsanosti původního majetku.
    Daňové odpisy se zjišťují mimoúčetně pro účely stanovení daňového základu a nezobrazují vždy věrně skutečné opotřebení majetku. Jde vlastně o maximální částky odpisů, které jsou přípustné pro účely stanovení daňového základu [§ 26 až 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP“)].
    O nákladech charakteru technického zhodnocení hmotného majetku, které v úhrnu za účetní období nepřevyšují částku uvedenou v § 33 ZDP (40 000 Kč), a o nákladech charakteru technického zhodnocení nehmotného majetku, které u jednotlivého majetku nepřevyšují částku uvedenou v § 32a ZDP (40 000 Kč), lze účtovat jako o:
    Ocenění souboru movitých věcí se zvýší o pořizovací cenu, reprodukční pořizovací cenu nebo vlastní náklady na věc do souboru dodatečně zařazenou. Při vyřazení části souboru movitých věcí se ocenění souboru sníží o ocenění vyřazené části, přičemž míra odepsanosti vyřazené části je shodná s mírou odepsanosti souboru.


ZMĚNY V ČÚS č. 013 OD 1. 1. 2008

    V běžné praxi se zjišťují odpisy účetní a daňové. Účetní odpisy by měly co nejpřesněji vyjádřit opotřebení majetku a vést tak k reálnému vykázání hodnoty majetku a rozložit pořizovací cenu majetku do nákladů během doby jeho životnosti. Stanovení jejich výše je ponecháno na rozhodnutí účetní jednotky.
    Pokud při pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a technického zhodnocení nevznikají náklady související s jeho pořízením, lze pořízení účtovat přímo na vrub příslušných účtů účtových skupin 01, 02 či 03, tj. pořizování se nemusí účtovat pomocí účtů účtové skupiny 04.
    Páté vydání této ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního ...
    Do textu zákona o daních z příjmů jsou kromě rozsáhlé novely z července 2017 zapracovány také další menší změny účinné od 1. 1. 2018. V publikaci dále najdete zákon o rezervách, zákon o evidenci tržeb včetně nového nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb; dále ...


PŘÍKLAD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

    Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z ...


Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2018

    KOUPITObsah publikaceOBSAHÚvod - str. 8I. DRUHY HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU- str. 10A. Hmotný majetek - str. 131. Samostatné hmotné movité věci - str. 132. Budovy, domy, jednotky - str. 213. Stavby - str. 234. Pěstitelské celky trvalých porostů - str. 255. Dospělá zvířata a jejich skupiny - str. 256. Jiný majetek - str. 267. Vymezení okamžiku vzniku hmotného majetku - str. 308. Uplatnění odpisů majetku v daňových výdajích (nákladech) - str. 31B. Nehmotný majetek - str. 331. Zřizovací výdaje - str. 372. Nehmotné výsledku výzkumu a vývoje - str. 373. Software - str. 384. Ocenitelná práva - str. 395. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - str. 396. Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč - str. 407. Goodwill - str. 428. Nehmotný majetek pořízený na dobu určitou - str. 42C. Změny limitů - str. 42D. Právo stavby - str. 44II. POŘÍZENÍ HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU A JEHO EVIDENCE - str. 471. Daňová evidence a jednoduché účetnictví - str. 4
    V tomto již 7. vydání je podrobný výklad aktualizován v souladu s novelami předpisů - zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky, Českých účetních standardů, zákoníkem práce a novým občanským zákoníkem. Pochopíte, jaké vnitropodnikové směrnice, jak a proč je povinné vytvořit a jaké ...
    Dlouhodobý majetek je podstatnou a důležitou součástí aktiv (celkového majetku) společnosti. Dlouhodobým majetkem se rozumí zpravidla takový majetek, u kterého je doba použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o dlouhodobá (stálá, fixní) aktiva, která předávají svou hodnotu do hodnoty vyráběné produkce postupně. Tento dlouhodobý majetek se nespotřebovává najednou, ale opotřebovává se postupně během doby své životnosti a poskytuje tedy ekonomický prospěch dlouhodobě. ČÚS č. 013 se zabývá pouze dvěma ze tří skupin dlouhodobého majetku, nehmotným a hmotným majetkem. Účtování o dlouhodobém finančním majetku je obsahem následujícího ČÚS č. 014 - Dlouhodobý finanční majetek.


Zaměstnávání cizinců na území České republiky

    O technickém zhodnocení se neúčtuje v případě pěstitelských celků trvalých porostů, základního stáda a tažných zvířat a neodpisovaného majetku z účtové skupiny 03 (pozemky, umělecká díla a sbírky).
    V knize naleznete vedle základních principů zdanění příjmů fyzických a právnických osob i specifická témata, jako je např. zdanění příjmů z prodeje cenných papírů, plnění poskytovaná zaměstnancům, bezúplatná plnění (dědictví a dary) či pravidla nízké kapitalizace. Nechybí ani ...
    Účetní jednotka si v roce 2006 pořídila obráběcí stroj za 290 000 Kč, za dopravu a montáž zaplatila 10 000 Kč. Stroj je na základě vnitřní směrnice účetně odpisován rovnoměrně po dobu 60 měsíců (tzn. 5 000 Kč měsíčně). Po 20 měsících používání je stroj prodán za 230 000 Kč. O těchto skutečnostech lze účtovat např. následujícím způsobem:
    Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se podle § 25 ZU oceňuje pořizovací cenou, s výjimkou majetku vytvořeného vlastní činností, který se oceňuje vlastními náklady. V případě bezúplatného nabytí či v případě, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní činností nelze zjistit, se oceňuje reprodukční pořizovací cenou.


Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

    ČÚS č. 013 obsahuje tedy základní postupy účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se prováděj některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen „VPU“), v těchto položkách:
    Na podrozvahových účtech (účtové skupiny 75 až 79) se v souladu s ČÚS č. 001 (bod 2.3.2.) sledují např. následující skutečnosti týkající se dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00