Jak na věc


finanční úřad brno-město

Finanční rádce doporučuje tyto články

    mBank je označení retailového bankovnictví polského bankovního věřitele BRE BANK SA. Její historie sahá na začátek minulé dekády a do tuzemské bankovní sféry vstoupila...
    Experti z ČNB taktéž participují na zahraniční technické pomoci v oblasti finanční stability, včetně organizace pravidelného semináře pro centrální banky ze zemí bývalého Sovětského svazu, jižního Balkánu a případně střední a východní Evropy od roku 2008. Zahraniční technická pomoc probíhá často ve spolupráci s dalšími centrálními bankami či mezinárodními institucemi. Experti ČNB též aktivně vystupují na mezinárodních fórech a konferencích věnovaných finanční stabilitě.
    ČNB definuje finanční stabilitu jako situaci, kdy finanční systém plní své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku a zároveň vykazuje vysokou míru odolnosti vůči šokům.
    Česká spořitelna je největší tuzemskou bankovní společností a její kořeny sahají až do roku 1825. Akciovou společností se stala počátkem 90. let minulého století.....


Českomoravská stavební spořitelna

    PPF banka a.s. je bankovní ústav, který je součástí finanční instituce PPF. Filosofií bankovní instituce je poskytovat investiční a finanční služby privátní klientele...
    Cílem ČNB z hlediska finanční stability je především přispívat k dosažení takové míry odolnosti systému, která významně snižuje rizika vzniku finanční nestability. Klíčovými předpoklady pro úspěšné plnění tohoto cíle jsou cenová stabilita a zdravý vývoj finančních institucí, které jsou dosahovány prostřednictvím nástrojů měnové politiky a dohledu nad finančním sektorem. Velký význam má i spolupráce s ostatními národními i mezinárodními autoritami. ČNB se v rámci plnění cíle finanční stability snaží působit především preventivně, a podrobně proto informuje veřejnost o potenciálních rizicích a faktorech vedoucích k ohrožení finanční stability.
    Fio banka je tuzemská banka, která na trhu operuje teprve od roku 2010. Fungovala ale mnohem delší dobu a to jako spořitelní družstvo a burzovní společnost...


Stavební spořitelna České spořitelny

    Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně č. 6/1993 Sb., o České národní bance (pdf, 223 kB) jako jeden z jejích klíčových cílů. Zákon výslovně uvádí, že ČNB rozpoznává, sleduje a posuzuje rizika ohrožení stability finančního systému a v zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá prostřednictvím svých pravomocí k odolnosti finančního systému a udržení finanční stability a vytváří tak makroobezřetnostní politiku; v případě potřeby spolupracuje na tvorbě makroobezřetnostní politiky s orgány státu, jejichž působnosti se tato politika týká (§2). Na tyto činnosti navazuje také povinnost předkládat jedenkrát ročně Poslanecké sněmovně zprávu o finanční stabilitě včetně strategie makroobezřetnostní politiky (§3a).


Přehled finančních poskytovatelů a našich partnerů

    V návaznosti na globální charakter finanční krize, která začala v roce 2007 na trhu subprime hypoték v USA a pro níž byl charakteristický přenos rizik mezi finančními systémy jednotlivých zemí, se zvýšily požadavky na prohloubení mezinárodní spolupráce v oblasti finanční stability. Na evropské úrovni vznikla na počátku roku 2011 Evropská rada pro systémová rizika (European Systemic Risk Board, ESRB), která spolu se třemi celoevropskými sektorovými dohledovými orgány (EBA, ESMA a EIOPA) tvoří Evropský systém finančního dohledu (European System of Financial Supervision, ESFS). Evropská rada pro systémová rizika je na rozdíl od evropských orgánů dohledu zaměřena na identifikaci systémových rizik a makroprudenční politiku, jež má zajistit stabilitu evropského finančního systému jako celku. V případě identifikace zvýšených rizik systémového charakteru může ESRB vydat varování a doporučení vedoucí ke zmírnění rizik. Přestavitelé ČNB se na činnosti ESRB přímo podílejí, a to jak formou účasti
    V souvislosti s dopady globální finanční krize došlo nejen k posílení významu cíle finanční stability, ale i k zavedení makroprudenční politiky, která by měla k udržování finanční stability přispívat. Hlavním cílem této politiky je omezení systémového rizika, tedy rizika nestability finančního systému jako celku.
    Vybrané finanční společnosti na tuzemském trhu a dále i někteří naši partneři, se kterými i Půjčkapeníze.cz spolupracuje naleznete níže na této stránce. Pro zobrazení podrobností o společnosti klikněte vždy na odkaz zobrazit detail. Najdete zde informace o těchto typech finančních poskytovatelů
    J&T Banka jméno banky, která patří slovenské společnosti J&T Finance a.s. Funguje od poloviny 90. let a v české bankovní sféře začala operovat...
    LBBW Bank CZ a.s. patří ke středně velkým universálním komerčním bankovním institucím a nabízí služby a produkty drobným klientům a podnikatelským subjektům...


Modrá pyramida stavební spořitelna

    ČNB vývoj ve všech oblastech relevantních pro finanční stabilitu pravidelně sleduje a podrobně analyzuje. Členové bankovní rady ČNB se scházejí s experty klíčových útvarů na pravidelných jednáních o otázkách finanční stability. Na těchto setkáních je prezentováno široké spektrum informací o vývoji rizik v domácím finančním systému i v zahraničí, je vyhodnocena pozice české ekonomiky v rámci finančního cyklu a v případě identifikace rizik pro finanční stabilitu je diskutována možnost použití nástrojů regulace, dohledu nebo jiných složek hospodářské politiky s cílem potlačení těchto rizik či jejich potenciálních důsledků.
    Analýza finanční stability se v některých aspektech výrazně odlišuje od jiných analytických činností v ČNB. Na rozdíl od analýz bankovního dohledu se týká nejen bankovních, ale i nebankovních finančních institucí (investiční společnosti a fondy, penzijní fondy, pojišťovny, subjekty působící na kapitálových trzích apod.). Předmětem zájmu není stabilita jednotlivých finančních institucí, nýbrž stabilita finančního sektoru jako celku. Hlavní rozdíl oproti makroekonomické analýze a prognóze ČNB spočívá v tom, že analýza finanční stability nemá za cíl modelovat nejpravděpodobnější vývoj ekonomiky. Namísto toho je předmětem zájmu testování dopadu málo pravděpodobných, přesto však možných nepříznivých scénářů, které by mohly ohrozit stabilitu celého finančního systému.
    Hypoteční banka je jedním z nejoblíbenějších poskytovatelů hypotečních úvěrů pro fyzické osoby a již druhým rokem absolutní špičkou na tuzemském hypotečním trhu...


ČSOB (Československá obchodní banka)

    Českomoravská stavební spořitelna se na českém trhu objevila po rozpadu Československé federativní republiky a je jednou z nejsilnějších českých institucí svého druhu.....
    Jak již název sám napovídá, Stavební spořitelna České spořitelny spadá do silné finanční společnosti České spořitelny a řadí se mezi nejvýznamnější spořitelny...
    ČNB zdůraznila význam analýz finanční stability poprvé při definování priorit ekonomického výzkumu na období 2001-2006 a zveřejněním Zprávy o stabilitě bankovního sektoru za rok 2003 (pdf, 423 kB).
    Unicredit Bank vstoupila do tuzemského bankovního segmentu ve čtvrtém kvartálu 2007 následkem integrace samostatných bankovních společností HVB Bank...
    Česká národní banka (ČNB) je česká státní banka a má za úkol dohlížet na českou bankovní sféru. Je to veřejnoprávní subjekt a jeho práva určuje legislativa.....
    Když potřebujete půjčit peníze a jste v registru dlužníků, pomůže půjčka bez nahlížení do registru s žádostí online.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00