Jak na věc


exekutorský úřad- spadá pod služební zákon?

4.1   Pokud hodláte komunikovat s úřadem telefonicky, dodržujte, prosím, následující pokyny:

    V případě, že písemné podání obsahující návrh ve věci samé bude učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě a nebude do 3 dnů doplněné předloženým originálem, popřípadě písemným podáním shodného znění, nebude k němu nadále přihlíženo. V případě podání v elektronické podobě podepsaného uznávaným elektronickým podpisem nebo podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu se nevyžaduje doplnění podání předložením jeho originálu.
    Jednání řídí soudní exekutor či jím pověřený zaměstnanec, jehož pokynům se musí přítomné osoby podřídit. V rámci jednání se neposkytují účastníkům exekučního řízení právní porady s výjimkou poučení o procesních právech a povinnostech účastníků dle exekučního řádu a občanského soudního řádu. V rámci jednání není dovoleno jíst, pít alkoholické nápoje, kouřit nebo telefonovat.
    Úkony soudního exekutora se považují za úkony soudu. Soudní exekutor je oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu. JUDr. Jitka Wolfová, soudní exekutor, není osoba, která řeší konkrétní případy, k tomu v souladu se zákonem pověřuje své zaměstnance. V případě Vaší neznalosti nebo nejasnosti ohledně významu exekuční terminologie Vás odkazujeme v sekci ke stažení na příručku Exekuční terminologie v kostce.


3. Pravidla písemné komunikace s exekutorským úřadem

    Jsme jedním z desíti exekutorských úřadů ve městě Brně. V exekučním řízení pro Vás vymáháme vše, co mělo být podle rozhodnutí soudu splněno ze strany dlužníků dobrovolně.
    Exekutorský úřad Kroměříž disponuje personálním a technickým zázemím ke zjištění majetkových poměrů povinného, tak i jeho následnému efektivnímu provedení. Při výkonu exekutorské a další činnosti je soudní exekutor pojištěn, kdy výše pojistné částky za škodu způsobenou jinému v souvislosti výkonem činnosti exekutora činí 5.000.000,- Kč.
    Vstup do exekutorského úřadu bude umožněn pouze osobám, které na výzvu prokáží svoji totožnost, nebo osobám, které jsou již soudnímu exekutorovi známy z úřední činnosti, a pověřený zaměstnanec nemá žádnou pochybnost o identitě takové osoby. Způsob a podmínky nahlížení do exekučních spisů jsou upraveny v sekci "ke stažení".
    Ať už v oblasti exekuce patříte mezi povinné nebo oprávněné, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám vyjdeme vstříc a budeme se snažit vyřešit Vaši situaci rychle a věcně, k maximální spokojenosti všech zúčastněných stran.


Vítejte na stránkách Exekutorského úřadu Kroměříž

    Telefonická komunikace je umožněna na čísle +420 602 426 787 nebo +420 377 449 457 pouze v úředních hodinách všem účastníkům, kteří o to stojí. Primárním účelem telefonického hovoru je, aby se vždy dohodl takový postup, jenž povede ke kompletnímu vymožení exekuce. Povinným nejsou povoleny telefonické hovory, jejichž účelem není projednání úhrady vymáhané pohledávky. Na veškeré položené otázky musí volající odpovědět stručně, věcně a pravdivě. Volající je povinen uposlechnout všech pokynů pracovníka na lince. V případě, že povinný bude v rámci telefonického hovoru urážet soudního exekutora nebo jeho zaměstnance, nebude věcně argumentovat či z hovoru bude patrné, že nemá zájem na pružném vyřešení Vaší exekuce, bude hovor ze strany exekutorského úřadu i bez předchozího upozornění ukončen.
    Bankovním převodem na některý z výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka: např.: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.
    S ohledem na oprávněného má soudní exekutor zřízeno několik bankovní účtů:1251006815/5500 – pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je Česká televize233541588/0300 – pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost4200313501/6800 – pouze exekuční řízení, kde oprávněnou stranou je REDSPARK ASSETS LIMITED, Domácí Půjčky, a.s., CREDIT FINANCE, a.s.,                                     Euro Benefit a.s., www.money24.cz a.s.174407484/0300 – všechna ostatní exekuční řízení


2.1   Pokud hodláte exekutorský úřad osobně navštívit, dodržujte, prosím, následující pokyny:

    Všechny osoby pohybující se v prostorách úřadu jsou povinny dbát pokynů zaměstnanců soudního exekutora a zdržet se všeho, čím by byl narušen klid v exekutorském úřadě a důstojnost při jednání soudního exekutora. Do exekutorského úřadu je zakázán vstup se psy, s výjimkou psů vodících, dále je zakázáno cizím osobám vnášet do exekutorského úřadu zbraně, střelivo a jiné nebezpečné předměty, s výjimkou příslušníků policie ČR, městské policie a vězeňské a justiční stráže ve službě.
    Mějte na paměti, že soudní exekutor ani zaměstnanci úřadu nenesou žádnou vinu na tom, že je proti povinnému vedeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky oprávněného, a tudíž že toto řízení logicky působí povinnému újmu na jeho právech. Exekutor je povinen podle pověření soudu činit procesní úkony k vymožení dluhu.
    Vkladem v hotovosti na kterékoli bankovní pobočce dle typu výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka: např: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného.


6. Jak zaplatit vymáhanou povinnost

    Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k jednání nebo neuposlechne příkazu soudního exekutora nebo jeho pověřeného zaměstnance, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání, může soudní exekutor uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50.000 Kč. Uloženou pořádkovou pokutu může soudní exekutor dodatečně, a to po skončení řízení, prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování toho, jemuž byla uložena. Toho, kdo hrubě ruší pořádek, může soudní exekutor vykázat z místa, kde se jedná. Je-li vykázán účastník řízení, může být jednáno dále v jeho nepřítomnosti.
    Potřebné formuláře a Exekuční terminologii v kostce naleznete v záložce "ke stažení" na našem webu. Stažené formuláře doplňte, vytiskněte, podepište a doručte písemně na adresu Exekutorskému úřadu Plzeň-město.
    Pokud s pověřeným zaměstnancem exekutorského úřadu uzavřete dohodu o zaplacení dluhu (ústně, telefonicky nebo písemně), považujte to za definitivní řešení situace. V případě, že dohodu nedodržíte, automatický systém hlídání plateb toto oznámí příslušným pracovníkům, kteří podniknou další kroky a např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti.


6.1   Vymáhanou povinnost zaplaťte některým z těchto způsobů

    Provedení platby není třeba úřadu nijak oznamovat, ani e-mailem, ani telefonicky. Bude-li exekuce kompletně vymožena, vydá soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce, který Vám doručí na adresu dle centrální evidence či jinou, Vámi uvedenou doručovací adresu, ve které budou specifikovány vzniklé náklady exekuce. Účastnici řízení mají právo proti takto doručenému příkazu podat do 8 dnů námitky, které musí být zaslány v souladu s pravidly o doručování na adresu Exekutorského úřadu Plzeň-město.
    Nemusíte pátrat po majetku povinného ani navrhovat, jak vést exekuci - exekutor má sám prostředky, jak majetek povinného zajistit - všechny dotčené osoby včetně bank, finančních institucí, katastru nemovitostí, policie a orgány státní správy a samosprávy jsou povinny poskytovat soudnímu exekutorovi součinnost pod sankcí pořádkové pokuty a odpovědnosti za vzniklou škodu.
    Poštovní poukázkou (typ A) na některý z výše uvedených účtů. Vždy je nutné uvést variabilní symbol, kterým je sp. zn. bez lomítka: např.: sp. zn.: 106 EX 1234/10 = v. s. 123410, do zprávy pro příjemce je vhodné uvést jméno a příjmení povinného. Při placení složenkou (poukázkou) je třeba počítat s určitým prodlením ode dne podání na poště do připsání na účet úřadu (vzor vyplněné poštovní poukázky zde).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00