Jak na věc


evidence vozidel havlíčkův brod

Pokladní a skladový systém pro středně velké provozy

    Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
    POS NET je počítačová pokladna nové generace provozovaná na pokladních terminálech, nebo na standardním počítači. Díky modernímu řešení bude vynikajícím pomocníkem v obchodě i restauraci. Lze použít jako váhopokladna, samoobslužná pokladna nebo mobilní číšnický terminál.
    Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení §2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady obcí s rozšířenou působností.


Program je vybaven funkcemi pro rychlou revizi pozemků po provedení aktualizace:

    Evidence půdy zajišťuje plně tuto agendu v zemědělském podniku (farmě). Údaje lze zadávat "ručně" nebo přebírat z katastru nemovitostí (doporučeno). Algoritmus pro výpočet pachtu je parametrický a pokrývá zatím všechny požadované algoritmy. Pacht je přenášen do Registru plateb. Veškeré změny na pozemcích a LV generují příznak "smlouvy k revizi" a je tedy možné smlouvy ukončit a "přepočítat," případně uzavřít nové. Program umožňuje evidovat podpachtovní smlouvy (záporný pacht, tj. pronajímám pozemky). Pozemky je možné zařazovat (identifikovat) do produkčních bloků nebo i do "evidenčních parcel" (tj. pozemků KN bez LV). Dále je zajištěna evidence směn a vydaných pozemků. Ve spolupráci s programem Mapy lze velice snadno provádět identifikaci do produkčních bloků, výběr pozemků do vlastní evidence a využívat řadu zobrazovacích funkcí (např. zobraz pozemek, pozemky na smlouvě atd.)
    Osoby a listy vlastnictví byly doplněny o nový příznak, který signalizuje správnost vystavení smluv ("ok") pro osobu, LV nebo chybějící pozemky na smlouvě ("X"), případně chybně zahrnutý pozemek do smlouvy ("#"). Příznaky umožňují velice rychlou orientaci a odstranění případných nedostatků.
    Evidence půdy v zemědělském podniku je dynamickou agendou, která se neustále mění v závislosti na vývoji vlastnických vztahů, tj. na změnách v katastru nemovitostí a pachtu. Z podstaty této evidence tak vyplývá jeden ze základních úkolů agendy: udržení vlastní evidence v relaci s katastrem nemovitostí. Z tohoto důvodu je program vybaven "Průvodcem pro dohledání nesouladů" (volba "Kontrola" v hlavním menu). Tento průvodce na základě změnové (případně aktualizační) dávky z katastru nemovitostí dohledá rozdíly ve vlastní evidenci, navrhne smlouvy na zrušení, smlouvy na aktualizaci a případně vystaví nové smlouvy.


V nabídce našich služeb dále naleznete: » Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) » Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) » Zpracování mezd » Daňové přiznání » Rekonstrukce účetnictvíMůže se hodit ...

    V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hodin na číslo +420 222312977 nebo pište na: helpdesk@mzecz.
    Klasickým řešením pokladního systému pro malé restaurace a bistra je použití vhodné pokladny (POSu) spojené s počítačem se skladovým hospodářstvím v zázemí provozu. Tento systém umožní pohotovou a jednoduchou přípravu pokladny pro prodej a snadné …
    Pro import dat z katastru nemovitostí je možné využívat pouze změnové dávky. Cena změnových dávek je podstatně nižší. Změnové dávky umožňují snadné vyhledání změn za období (převody vlastnictví, zrušené a přečíslované pozemky atd.), umožňují vedení historie katastru a zobrazení stavu katastru a vlastnictví k určitému dni. Data katastru nemovitostí lze zakoupit na katastrálním úřadě, obcím a dalším státním institucím jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s programem Mapy je možné zobrazit pozemek (množinu pozemků) na mapě katastru.


INFORMACE O POZEMCÍCH A LISTECH VLASTNICTVÍ IHNED A BEZ NÁKLADŮ

    Složitější systémy, v nichž kooperuje více různých zařízení (samoobsluhy s více pokladnami, se scannery a váhami, řeznictví s váho-pokladnami, restaurace se stacionární pokladnou a vícero mobilními pokladními zařízeními, např. tablety apod.).
    Program provádí automatické aktualizace dle portálu farmáře a dle dat katastru nemovitostí. Po importech dat a aktualizaci dle portálu farmáře je prováděna aktualizace zbývajících katastrů (případně pozemků) dle dat katastru nemovitostí.
    Registr plateb umožňuje "kumulovat" předpisy pachtů, případně pachtu s jinými typy předpisů výplat (dividendy, podíly,...), umožňuje provádět částečné výplaty (splátky). Program kompletně eviduje předpisy a jejich úhrady. Součástí je vazba na elektronické bankovnictví a B-složenky České pošty.
    Program Mapy umožňuje zobrazení pozemků na LV, jejich dohledání a případné vyjmutí "ze smluv". Program byl upraven tak, aby maximálně urychlil a optimalizoval revizi pozemků.


Pokladní systém pro obchody a restaurace

    V programu lze zadat katastry s nastavením filtru na kultury, druhy pozemků atd. Po odeslání objednávky je cca po 10 min. zobrazena cena dat. Po potvrzení ceny obdržíte e-mailem fakturu. Po zaplacení máte ihned data v programu k dispozici. V ceně jsou 4 dodávky v rámci jednoho roku. Cena dat je dána ceníkem ČÚZK (cenu nenavyšujeme). Data poskytujeme na základě smlouvy s ČÚZK.
    Hledáme OSVČ, podnikající fyzické osoby poptávající vedení daňové evidence účetní firmou. Máme pro Vás nabídku na vedení daňové evidence, nabízíme zpracování daňové evidence.
    Samostatná kontrola registru smluv, pak odstraňuje chyby způsobené převážně lidským faktorem. V tomto chodu proběhne kontrola vlastní databáze a jsou opět navrženy smlouvy na aktualizaci, zrušení a v případě "opomenutých" pozemků pak i nové smlouvy na vystavení.
    11. května 2016 Finanční správa zveřejnila dlouho očekávané technické specifikace k elektronické evidenci tržeb, která bude uvedena do ostrého provozu v prosinci letošního roku. Technická specifikace se více, než samotných podnikatelů, …
    Provozovny většího rozsahu, spojení více provozoven se sdíleným zákaznickým a kreditním systémem, s centrálním řízením akcí, s detailním sledováním pohybu zboží na jednotlivých prodejnách, online sledování stavu zásob, rezervace a přesuny v rámci řetězce.


Registrační pokladny a elektronická evidence tržeb

    Řízení jakéhokoli řetězce, síť restaurací nevyjímaje, bez jednotného informačního systému je v současné době zcela nemožné. Pokladní systém POS NET se skladovým systémem SKLAD NET je svou koncepcí schopen vést sklad nejen pro jedinou restauraci, …
    Ministerstvo zemědělství je správcem informačního systému evidence zemědělského podnikatele, provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
    Jak jsme Vás informovali v předešlém příspěvku, Finanční správa zveřejnila technickou specifikaci k elektronické evidenci tržeb, podle které jsme my – vývojáři pokladních systémů a systémů do registračních pokladen – mohli zahájit jejich úpravy.
    Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje osobní jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele.


NOVÝ ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ DAT KATASTRU NEMOVITOSTÍ Z PROGRAMU

     » Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) » Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) » Zpracování mezd » Daňové přiznání » Rekonstrukce účetnictví
    Přehledné vedení většího restauračního provozu (např. penzionu s restaurací a vinárnou) je bez pokladního systému napojeného na výkonné skladové hospodářství v dnešní době již nemyslitelné.
    Údaje, vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace EZP, která umožňuje vyhledávání v Evidenci zemědělských podnikatelů ve výše uvedeném rozsahu údajů.
    Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00