Jak na věc


evidence vozidel havlíčkův brod

O aplikaci Evidence zemědělských podnikatelů

    Od roku 2016 byl v České republice postupně spuštěn systém elektronické evidence hotovostních tržeb za prodej zboží a služeb. Zde pro Vás monitorujeme některé důležité informace.
    Evidence zemědělského podnikatele je veřejná v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje osobní jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo sídlo, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, identifikační číslo, datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo a datum zápisu do evidence zemědělského podnikatele.
    Registr plateb umožňuje "kumulovat" předpisy pachtů, případně pachtu s jinými typy předpisů výplat (dividendy, podíly,...), umožňuje provádět částečné výplaty (splátky). Program kompletně eviduje předpisy a jejich úhrady. Součástí je vazba na elektronické bankovnictví a B-složenky České pošty.
    Klasickým řešením pokladního systému pro malé restaurace a bistra je použití vhodné pokladny (POSu) spojené s počítačem se skladovým hospodářstvím v zázemí provozu. Tento systém umožní pohotovou a jednoduchou přípravu pokladny pro prodej a snadné …


NOVÉ POSTUPY PRO REVIZE POZEMKŮ

    Ministerstvo zemědělství je správcem informačního systému evidence zemědělského podnikatele, provozovateli jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
    Přehledné vedení většího restauračního provozu (např. penzionu s restaurací a vinárnou) je bez pokladního systému napojeného na výkonné skladové hospodářství v dnešní době již nemyslitelné.
    Evidence půdy v zemědělském podniku je dynamickou agendou, která se neustále mění v závislosti na vývoji vlastnických vztahů, tj. na změnách v katastru nemovitostí a pachtu. Z podstaty této evidence tak vyplývá jeden ze základních úkolů agendy: udržení vlastní evidence v relaci s katastrem nemovitostí. Z tohoto důvodu je program vybaven "Průvodcem pro dohledání nesouladů" (volba "Kontrola" v hlavním menu). Tento průvodce na základě změnové (případně aktualizační) dávky z katastru nemovitostí dohledá rozdíly ve vlastní evidenci, navrhne smlouvy na zrušení, smlouvy na aktualizaci a případně vystaví nové smlouvy.


Změny pokladního systému POS NET související se změnami ze strany státní správy

    Řízení jakéhokoli řetězce, síť restaurací nevyjímaje, bez jednotného informačního systému je v současné době zcela nemožné. Pokladní systém POS NET se skladovým systémem SKLAD NET je svou koncepcí schopen vést sklad nejen pro jedinou restauraci, …
    Provozovny většího rozsahu, spojení více provozoven se sdíleným zákaznickým a kreditním systémem, s centrálním řízením akcí, s detailním sledováním pohybu zboží na jednotlivých prodejnách, online sledování stavu zásob, rezervace a přesuny v rámci řetězce.
    Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, tedy která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, je povinna se zaevidovat jako zemědělský podnikatel na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností.
    Program Mapy umožňuje zobrazení pozemků na LV, jejich dohledání a případné vyjmutí "ze smluv". Program byl upraven tak, aby maximálně urychlil a optimalizoval revizi pozemků.
    Evidence zemědělských podnikatelů je vedena na základě ustanovení §2e až § 2ha zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství obecními úřady obcí s rozšířenou působností.


Program Evidence půdy obsahuje 3 moduly:

    POS NET je počítačová pokladna nové generace provozovaná na pokladních terminálech, nebo na standardním počítači. Díky modernímu řešení bude vynikajícím pomocníkem v obchodě i restauraci. Lze použít jako váhopokladna, samoobslužná pokladna nebo mobilní číšnický terminál.
     » Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví) » Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) » Zpracování mezd » Daňové přiznání » Rekonstrukce účetnictví
    Osoby a listy vlastnictví byly doplněny o nový příznak, který signalizuje správnost vystavení smluv ("ok") pro osobu, LV nebo chybějící pozemky na smlouvě ("X"), případně chybně zahrnutý pozemek do smlouvy ("#"). Příznaky umožňují velice rychlou orientaci a odstranění případných nedostatků.
    Jak jsme Vás informovali v předešlém příspěvku, Finanční správa zveřejnila technickou specifikaci k elektronické evidenci tržeb, podle které jsme my – vývojáři pokladních systémů a systémů do registračních pokladen – mohli zahájit jejich úpravy.


Zobrazit ve vyhledávání navigaci

    Pro import dat z katastru nemovitostí je možné využívat pouze změnové dávky. Cena změnových dávek je podstatně nižší. Změnové dávky umožňují snadné vyhledání změn za období (převody vlastnictví, zrušené a přečíslované pozemky atd.), umožňují vedení historie katastru a zobrazení stavu katastru a vlastnictví k určitému dni. Data katastru nemovitostí lze zakoupit na katastrálním úřadě, obcím a dalším státním institucím jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s programem Mapy je možné zobrazit pozemek (množinu pozemků) na mapě katastru.
    Evidence půdy zajišťuje plně tuto agendu v zemědělském podniku (farmě). Údaje lze zadávat "ručně" nebo přebírat z katastru nemovitostí (doporučeno). Algoritmus pro výpočet pachtu je parametrický a pokrývá zatím všechny požadované algoritmy. Pacht je přenášen do Registru plateb. Veškeré změny na pozemcích a LV generují příznak "smlouvy k revizi" a je tedy možné smlouvy ukončit a "přepočítat," případně uzavřít nové. Program umožňuje evidovat podpachtovní smlouvy (záporný pacht, tj. pronajímám pozemky). Pozemky je možné zařazovat (identifikovat) do produkčních bloků nebo i do "evidenčních parcel" (tj. pozemků KN bez LV). Dále je zajištěna evidence směn a vydaných pozemků. Ve spolupráci s programem Mapy lze velice snadno provádět identifikaci do produkčních bloků, výběr pozemků do vlastní evidence a využívat řadu zobrazovacích funkcí (např. zobraz pozemek, pozemky na smlouvě atd.)


Testovací prostředí softwarů k EET bylo spuštěno

    Hledáme OSVČ, podnikající fyzické osoby poptávající vedení daňové evidence účetní firmou. Máme pro Vás nabídku na vedení daňové evidence, nabízíme zpracování daňové evidence.
    Složitější systémy, v nichž kooperuje více různých zařízení (samoobsluhy s více pokladnami, se scannery a váhami, řeznictví s váho-pokladnami, restaurace se stacionární pokladnou a vícero mobilními pokladními zařízeními, např. tablety apod.).
    Program provádí automatické aktualizace dle portálu farmáře a dle dat katastru nemovitostí. Po importech dat a aktualizaci dle portálu farmáře je prováděna aktualizace zbývajících katastrů (případně pozemků) dle dat katastru nemovitostí.
    Údaje, vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejná, Ministerstvo zemědělství zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za tímto účelem byla vytvořena aplikace EZP, která umožňuje vyhledávání v Evidenci zemědělských podnikatelů ve výše uvedeném rozsahu údajů.


INFORMACE O POZEMCÍCH A LISTECH VLASTNICTVÍ IHNED A BEZ NÁKLADŮ

    V programu lze zadat katastry s nastavením filtru na kultury, druhy pozemků atd. Po odeslání objednávky je cca po 10 min. zobrazena cena dat. Po potvrzení ceny obdržíte e-mailem fakturu. Po zaplacení máte ihned data v programu k dispozici. V ceně jsou 4 dodávky v rámci jednoho roku. Cena dat je dána ceníkem ČÚZK (cenu nenavyšujeme). Data poskytujeme na základě smlouvy s ČÚZK.
    11. května 2016 Finanční správa zveřejnila dlouho očekávané technické specifikace k elektronické evidenci tržeb, která bude uvedena do ostrého provozu v prosinci letošního roku. Technická specifikace se více, než samotných podnikatelů, …
    V případě technických problémů s portálem farmáře volejte v pracovní dny od 08:00 do 16:30 hodin na číslo +420 222312977 nebo pište na: helpdesk@mzecz.
    Samostatná kontrola registru smluv, pak odstraňuje chyby způsobené převážně lidským faktorem. V tomto chodu proběhne kontrola vlastní databáze a jsou opět navrženy smlouvy na aktualizaci, zrušení a v případě "opomenutých" pozemků pak i nové smlouvy na vystavení.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16736
cache: 0024:00:00