Jak na věc


eet pro neplátce dph

Stačí vám jakýkoliv mobilní telefon.

    Poplatník je povinen před zahájením evidence tržeb oznámit v aplikaci Elektronická evidence tržeb údaje o provozovnách, ve kterých vykonává činnosti, v nichž přijímá evidované tržby. Provozovna je místo, kde dochází k určité činnosti. Jde nejen o klasickou kamennou provozovnu, ale i o mobilní provozovny, nebo internetové stránky, jejichž prostřednictvím podnikatel nabízí své zboží či služby a umožňuje platbu formou, která podléhá evidenci tržeb. Údaje o provozovnách musí podnikatel zadat v aplikaci Elektronická evidence tržeb ještě předtím, než si vygeneruje certifikát/y.
    Certifikát slouží k jednoznačné identifikaci při zasílání údajů datovými zprávami. Prostřednictvím certifikátu systém Finanční správy identifikuje poplatníka, který mu datovou zprávu posílá. Správce daně umožní poplatníkovi po přihlášení do webové aplikace Elektronická evidence tržeb získat jeden nebo více certifikátů k evidenci tržeb dle jeho potřeb a specifik fungování. Poplatník může mít jeden certifikát pro všechna svá pokladní zařízení nebo využít více certifikátů a mít např. certifikát pro každou svou provozovnu nebo pro každé své pokladní zařízení.
    Pokud poplatník vyhodnotí, že mu vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace Elektronická evidence tržeb, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.
    Při vyplňování ověřovacího kódu (FIK nebo BKP) vyplňte, prosím, buď povinnou část kódu, nebo celý kód.


Vláda schválila start další fáze EET či možnost off-line režimu pro nejmenší podnikatele

    Pro zákazníky vlastnící chytré telefony se systémem Android nabízíme mobilní aplikaci SMSEET, která zjednodušuje a urychluje odesílání evidenčních SMS.
    Zároveň je poplatník povinen oznámit prostřednictvím aplikace Elektronická evidence tržeb změnu údajů o provozovnách nebo vznik či zánik provozovny a to do 15 dnů od data změny. Nově vzniklou provozovnu je podnikatel povinen zaevidovat před přijetím první tržby v této provozovně.
    O autentizační údaje může požádat rovněž zplnomocněný zástupce podnikatele. Plná moc pro oprávněnou osobu musí být buď generální, nebo musí obsahovat zplnomocnění k podání žádosti o autentizační údaje a k jejich převzetí. Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny.
    Finanční správa upozorňuje poplatníky a jejich zástupce, že žádost o autentizační údaje nelze podat písemně, datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem ani datovou zprávou odeslanou prostřednictvím datové schránky a jedná se tedy o nepodporované způsoby podání.


Údaje o provozovnách (§ 17 ZoET)

    Přehrát kódOpište kód z obrázkuPro používání aplikace, prosím, zapněte ve svém prohlížeči JavaScript.
    Je vždy k nalezení v internetovém úložišti (cloudu) podle zkráceného kódu (sFIK). Zákazníkovi jej lze přepsat tužkou na papírovou účtenku, nemusíte tedy EET účtenku tisknout.
    Certifikát je nutno nainstalovat tak, aby poplatník mohl evidovat tržby. Může se jednat o koncové pokladní zařízení (např. pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) nebo server poplatníka, ke kterému je připojeno více koncových pokladních zařízení. Není vyloučeno ani řešení pomocí zabezpečených cloudů provozovaných formou služby.
    Postup instalace certifikátů se bude odvíjet od zvoleného typu využitého zařízení (pokladna, počítač, tablet, chytrý telefon,…) a příslušného operačního systému.
    Každé provozovně bude automaticky systémem Finanční správy přiděleno identifikační číslo (jedinečné číslo v rámci jednoho poplatníka), které bude poplatník uvádět na účtence a v datové zprávě zasílat správci daně.


Ochrana autentizačních údajů a certifikátů (§ 16 ZoET)

    Při vyplňování celkové částky tržby, prosím, použijte český číselný formát zápisu (např. 150 000,00).*
    Pro poplatníky s velkým množstvím provozoven lze v rámci aplikace Elektronická evidence tržeb využít možnosti importu seznamu provozoven ze souboru a exportu provozoven včetně přidělených čísel provozovny. Export bude využíván zejména u velkých podnikatelských subjektů pro zpětné nahrání a zaevidování přidělených čísel k provozovnám.
    Žádost o autentizační údaje podaná nepodporovaným způsobem je vadná, správce daně proto nemůže autentizační údaje přidělit. Podatel, který podal žádost nepodporovaným způsobem (např. prostřednictvím datové schránky), bude správcem daně vyzván k odstranění vady podání. Uvedenou vadu podání pak lze odstranit podáním žádosti o autentizační údaje jedním ze zákonem stanovených způsobů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00