Jak na věc


eeg vyšetření zjištění diagnózy

EEG vyšetření – průběh vyšetření

    Dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen „EEG“) je povinen se podrobovat
    Povinnost dopravně psychologického vyšetření a vyšetření neurologického včetně EEG se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu, a dále řidičů vozidel požární ochrany.
    Je-li povinná osoba podle výsledku pravidelné lékařské prohlídky zdravotně způsobilá s podmínkou nebo zdravotně nezpůsobilá, oznámí posuzující lékař tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa trvalého pobytu povinné osoby a u osob uvedených v § 87 odst. 1, které jsou v pracovněprávním vztahu, i zaměstnavateli.
    EEG popisuje neurolog s příslušným vzděláním a hodnotí jeho výsledek v kontextu klinického neurologického vyšetření.


Výňatek ze zákona 411/2005 Sb.:

     Na EEG záznamu nalezneme přítomnost základních čtyř rytmů o různé frekvenci, odpovídající druhu mozkové činnosti: alfa, beta, delta a theta. Alfa je aktivita o frekvenci 80–13 Hz, která převažuje při zavřených očích a relaxaci. Beta odpovídá frekvenci 14–30 Hz a převládá při otevřených očích, soustředění a kognitivní činnosti. Theta 4–7 Hz a delta 0,5–3 Hz se objevují zejména během hlubokého spánku. Elektroencefalografické vyšetření se provádí vleže, tedy v klidovém stavu. Pacientovi je na hlavu upevněna speciální čepice s elektrodami, na které je nanesen vodivý gel, a na základě pokynů sestry se postupně zaznamenává mozková aktivita při otevřených a zavřených očích, za hlubokého dýchání a při fotostimulaci (světelnými záblesky). Délka vyšetření: Běžné vyšetření trvá 20 až 30 min. Diagnostika pro potřeby biofeedbacku 60–120 min.
    řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
    držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,“.
    řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,
    Prováděcí právní předpis stanoví vzor posudku o zdravotní způsobilosti a upraví podrobnosti hodnocení zdravotní způsobilosti povinné osoby.


EEG vyšetření – elektroencefalografie (EEG)

     EEG vyšetření není důvodem pro přerušení užívání léků doporučených Vaším neurologem, obvodním lékařem či jiným specialistou! Pro děti Doporučujeme vzít s sebou pro dítě oblíbenou hračku a polštářek, na které je z domu zvyklé – jde nám o maximální uvolnění a dobrou spolupráci s dítětem. Při práci s dětmi bereme ohled na jejich obavy z nového prostředí a neznámých pomůcek a přístrojů. Za asistence rodičů se snažíme navodit příjemnou atmosféru a hravou formou seznámit dítě s tím, co ho čeká. Po vstupním rozhovoru následuje měření hlavy, které je nutné pro výběr velikosti čepice. Sestra Vám na hlavu nasadí čepičku, která je speciálně určena pro EEG vyšetření a připojí ji k hrudnímu pásu. Tato čepička má zabudované malé mističky, tzv. elektrody, které snímají aktivitu mozku na přesně určených místech. Pro kvalitu snímání je zapotřebí upravit místo dotyku elektrody s kůží pomocí aplikace speciálního gelu. Tento gel je vstřikován stříkačkou středovými otvory v elektrodě. Měření hlavy a
    Povinná osoba se musí podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejpozději den před dnem ukončení platnosti posudku o zdravotní způsobilosti.
    Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti.
    Náklady na dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně EEG držitelů řidičských oprávnění uvedených v odstavci 1, hradí řidič.
    držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.
    Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12397
cache: 0024:00:00