Jak na věc


druhá nejblizsí hvězda od slunce

V Náchodě se uskuteční seminář IWitness

    Zároveň s obsazováním Dánska se německá vojska objevila i v norských přístavech (Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim a Narvik). Po rychlé invazi byly tyto přístavy brzy zajištěny. Velká Británie a Francie si uvědomili jak je okupace Norska pro ně nebezpečná a začali se připravovat na vylodění v Norsku. Po tvrdých bojích v severském přístavu Narvik se však museli stáhnout (při tomto stažení ztratili letadlovou loď HMS Glorious). Pro Němce tedy tato operace skončila úspěšně. Velké Británii se však podařilo získat většinu norského obchodního loďstva, což se později ukázalo jako velmi důležité pro dovážení materiálu z USA.
    Soubor letáků, vzpomínek a reakcí na tzv. Palachův týden. Tento název dostalo sedm lednových dnů (15.-21.ledna) roku 1989. Původně vzpomínková akce k uctění památky sebeobětování se Jana Palacha přerostla kvůli jejímu brutálnímu p...
    Objevujte svět, ve kterém se skrývala Anna Franková s rodinou a příbuznými. Amsterodamské muzeum Anny Frankové (Anne Frank huis) vytvořilo úžasný projekt virtuálního 3D prostoru, ve kterém můžete postupně projít všemi místostmi domu, od půdy po sklep. Dokonce se, na rozdíl od Anny, můžete "procházet" i před domem samotným či zahradou vzad...
    Nejznámějším případem sebeupálení jako radikálního politického protestu je protest pražského studenta Jana Palacha, který se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí. Tímto radikálním způsobem odmítl nastupující normalizaci a ...


Českoslovenští piloti v bojích na západní frontě za 2. světové války - prezentace

    Výkladová prezentace se zabývá kontroverzní postavou Oskara Schidlera. Kdo to vlastně byl Oskar Schindler? Byl to obdivovaný zachránce Židů, nebo nacista, který si chtěl na konci války pojistit budoucnost, nebo prostě válečný zločinec? Tak rozdílné jsou jeho "mediální" obrazy, které se objevují v literatuře, filmu a na internetu.
    Plán na dobytí Francie vymyslel výborný velitel a důmyslný taktik Erich von Manstein (nutno říci, že bez Hitlerovy podpory by plán nebyl v žádném případě použit!). Podle tohoto plánu měli Němci vtrhnout do Francie na nejméně očekávaném místě, v Ardenách. Tím mělo být dosaženo momentu překvapení, který by poté využila německá vojska k obklíčení francouzských a britských sil v Belgii a severní Francii.


První světová válka 1914 - 1918

    Pro úspěšné vylodění (operace Seelöwe - Lvoun) potřeboval Hitler zajistit vzdušnou převahu. Plánované invazi do Velké Británie tedy předcházely mohutné letecké útoky na významná města, letiště a továrny v Británii. Bitva měla několik fází. V první fázi útočili Němci na britskou lodní dopravu. V druhé fázi se staly terčem pro německé bombardéry britská letiště. Toto byla pro Brity nejtěžší fáze bitvy o Británii, protože Němci útočili i proti radarovým stanicím na britském pobřeží. Když byli Němci přesvědčeni, že Britové ztrácí síly, přišla další fáze bitvy, bombardování velkých měst. Mezi největší nálety patří první nálet na Londýn 7. září. Britům se však dařilo sestřelovat velké množství německých letadel a Němcům se nepodařilo nikdy získat dostatečnou převahu ve vzduchu k uskutečnění pozemní invaze, která byla odložena na neurčito.
    Upozorňujeme učitele a žáky na speciál, který zpravodajský server Aktuálně.cz připravil pro své čtenáře. Nabízí mnoho cenných svědectví výrazných českých osobností a doprovodných materiálů vhodných do výuky (Události 1968, Invaze ...
    První část prezentace se zabývá komplikovanou rumunskou rolí a pozicí za 2. světové války, vztahy Rumunska k rozhodujícím mocnostem, územními zisky a ztrátami i postoji rumunských vlád k židovskému obyvatelstvu.
    Útok na Francii začal 10. května 1940 výsadkem parašutistů v Nizozemí. 14. května nizozemská armáda kapitulovala. 17. května dobyli Němci hlavní město Belgie, Brusel (na začátku útoku byla dobyta a obsazena pevnost Eben Emael).


Rumunsko za 2. světové války II. (22.6.1941 – 1944)

    Třetí část série čtyř prezentací, která se zabývá historií nápravně-pracovních táborů v Sovětském svazu. Tato část se věnuje období 2. světové války, během kterého se v GULAGu ocitli mnozí cizinci, včetně Čechoslováků, váleční zajatci a různé národnostní skupiny, a kdy byli mnozí vězňové amnestováni, aby mohli narukovat do Rudé armády.
    Druhá část výukové prezentace se soustředí na radikalizaci protižidovské politiky v nacistickém Německu, sleduje kroky vedoucí ke ghettoizaci Židů, činnost vyvražďovacích oddílů SS-Einsatzgruppen, organizaci transportů a zřizování vyhlazovacích táborů. Události jsou doplněny dobovými fotografiemi, citacemi a mapami. Nechybí ani odkaz na l...
    Po dobytí Flander se německá vojska vrhla směrem na jih a již 9. června dosáhly německé divize řeky Seiny. Paříž padla 13. června a Francouzi byli téměř v koncích. 10. června vyhlásila Itálie Francii válku, aby mohla vyvíjet na Francii politický nátlak. 21. června podepsal maršál Pétain (slavný francouzský vojevůdce z první světové války) za přítomnosti Hitlera kapitulaci Francie – kapitulační ceremonie se odehrávala ve stejném vlaku jako německá kapitulace z r. 1918. Za necelý měsíc dokázali Němci to, čeho v první světové válce nedosáhli za čtyři roky. Proti Německu teď stál pouze jediný svobodný stát, Velká Británie.


Prolétávejte s Google-Earth nad místy spojenými s holokaustem

    První část z trojdílného cyklu prezentací věnujících se 2. světové válce předkládá učitelům dějepisu bohatě ilustrovaný materiál věnující se období od léta 1939 do podzimu 1941 především na evropském kontinentu. Heslovité údaje o základních událostech první etapy nejničivějšího konfliktu světa (útok na Polsko, politika SSSR, tažení Němců ...
    Německá expanze se nevyhla ani takové světové velmoci jakou byla Francie. V meziválečném období vybudovali Francouzi na hranici s Německem obranný komplex, který se nazýval Maginotova linie. Odtud tedy vycházela spojenecká taktika. Očekávala se zákopová válka jako v letech 1914-1918. To byl však zásadní omyl, za který měla Francie brzy tvrdě zaplatit.
    13. září vpadla italská vojska do Egypta. Tím začala dlouho trvající válka na severu afrického kontinentu. Po počátečním úspěchu byla však italská vojska vytlačena z Egypta britskými silami v čele s generálem Wavellem.
    Výuková prezentace se věnuje jednomu z největších konfliktů mezi Židy a německou armádou – povstání ve varšavském ghettu. Povstání je považováno za jeden z nejvýznamnějších projevů protinacistického odboje během druhé světové války.


Podíl rumunské armády na osvobozování Československa v roce 1945

    Prezentace mapuje profesní kariéru i osobní život jednoho z nejvýznamnějších představitelů nacistického režimu. Text stručně seznámuje s Heydrichovou rolí v německém bezpečnostním aparátu i s jeho podílem na přípravách a realizaci holocaustu. Pominout pochopitelně nelze ani Heydrichovo působení ve funkci zastupujícího říšského protektora ...
    Jad Vašem připravil metodiku pro dvě vyučovací hodiny na téma jak učit o holokaustu. Tato metodika vznikla na základě 207 fotografií židovské komunity v Bilke a rodiny Jacobových. Primární zdroj je znám jako „Osvětimské album“ nebo „Album Lili Jacob“. Fotografie byly pořízeny v Osvětimi-Birkenau v květnu 1944 a byly náhodně objeveny přeži...
    Výuková prezentace popisuje holocaust Židů v Evropě a se zvláštním zřetelem na Protektorát Čechy a Morava. V úvodu je zmíněna terminologie a je také vysvětleno, v čem je holocaust jedinečný. Dále je pozornost věnována nástupu nacismu a prvním protižidovským opatřením v Německu. Pozornost je věnována Norimberským zákonům a celkové genezi v...
    Plánujete poznávací exkurzi do Památníku války v Hrabyni, který patří k největším svého druhu u nás? Podnítit zvědavost se dá i ve škole v přípravné fázi před samotnou exkurzí. K takovému účelu slouží motivační pracovní list pro žáky před exkurzí v Památníku války v Hrabyni. 


Druhá světová válka II. část: 1941-1943

    Pozemním vojskům byl nařízen odpočinek a likvidaci obklíčených Britů v přístavu Dunkerque měla zajistit Göringova Luftwaffe. Britové zmobilizovali všechny síly k záchraně svých vojáků, a tak mezi přístavy Británie a Francie pluly stovky lodí s britskými a francouzskými vojáky na palubách. Britům se podařilo zachránit většinu svých mužů i za cenu ztráty velkého množství materiálu. Dunkerque byl nakonec dobyt pozemním útokem německých vojáků. To již byla většina spojeneckých vojáků evakuována.
    Druhá část výukové prezentace zahrnuje dějiny jugoslávských zemí za II. světové války, okupaci, nezávislé ustašovské Chorvatsko, zahraniční a především domácí odboj, politické proměny a zásadní události vedoucí ke vzniku poválečné Socialistické federativní republiky Jugoslávie. Prezentace je doplněna mapami, dobovými fotografiemi, ukázkam...
    Objevujte místa spojená s holokaustem v programu Google-Earth. Koncentrační tábory a místy hrůz holokaustu nalézejte reálně v krajině pomocí Google-Earth.
    Prostřední část trojdílného cyklu prezentací věnujícího se hlavním událostem druhé světové války informuje studenty o milnících z roku 1941 až 1943. Bohatě ilustrovaná prezentace obsahující mapy bojů a dobové fotografie zmiňuje útok Němců na východ, velkou vlasteneckou válku, vstup USA do války, operace v Africe a Tichomoří a konference v...


Dopisy Dr. Milady Horákové z pankrácké cely smrti

    Výuková prezentace navazuje na předcházející dokument o počáteční fázi druhé světové války. Zachycuje napadení SSSR, boje před Moskvou, blokádu Leningradu a přepadení americké námořní základny Pearl Harbor Japonci. Všímá si rovněž přelomových bitev u Stalingradu, Midway a El Alameinu, přičemž popisuje jejich význam pro další vývoj celé vá...
    Závěrečná část třídílně prezentace o druhé světové válce shrnuje poslední rok světového konfliktu. Pomocí map, fotografií a jiných dokumentů ilustruje závěrečné dění od osvobození Leningradu po kapitulaci Japonska. V závěru shrnuje bilanci války a její důsledky pro světovou politiku do budoucna.
    Mezitím obešla silná německá armáda Maginotovu linii a postupovala směrem k přístavním městům na severu Francie. V jednom z těchto přístavů byla obklíčena spojenecká vojska Britského expedičního sboru (BEF) a francouzské armády. Kdyby se Němcům podařilo Brity zničit ještě před evakuacít, znamenalo by to, že by Britové neměli téměř žádnou pozemní armádu schopnou nasazení. Avšak rozkaz Gerda von Runsdtedta (velitele skupiny armád A) tyto německé naděje zmařil. Tento rozkaz byl druhý den (24. května) potvrzen i samotným Hitlerem přes odpor některých generálů Wehrmachtu.


Holocaust Židů během druhé světové války (šoa)

    Druhá část prezentace zabývající se Rumunskem za 2. světové války. Věnuje se zejména jeho válečným aktivitám, protižidovské politice a vystoupení Rumunska z války.
    Prezentace zachycuje události těsně před druhou světovou válkou a v její počáteční fázi. Všímá si podpisu Paktu o neútočení a sovětsko-finské války. Popisuje přepadení Polska Německem a Sovětským svazem, následně pak německý útok na Dánsko, Norsko a Francii i snahu o dobytí Velké Británie. Prezentace obsahuje mapky, dobové prameny a odkaz...
    Poté, co Německo obsadilo Československo a Polsko, obrátil Hitler svou pozornost na sever, konkrétně na Dánsko a Norsko (operace Weserübung). Hitler si totiž potřeboval zajistit stálý příjem železné rudy ze Švédska, a tak neváhal a v dubnu roku 1940 vrhl část svých vojsk do Dánska, kde se nesetkal s téměř žádným odporem.


Nové metody výuky o holocaustu

    Předkládáme vám výkladovou vzdělávací prezentaci, která se věnuje historii a památce nejrozsáhlejších bojů na území České republiky - Ostravské operaci. Vychází z odborných studií Milana Kopeckého: Ostravská operace Rudé armády (10. března - 5. května 1945) a Závěrečné boje 1. československé samostatné tankové brigády v Ostravské operaci ...
    Výuková prezentace zpracovaná na základě stejnojmenné studie Jany Horákové se zabývá působením československých pilotů na západní frontě za druhé světové války. Popisuje jejich emigraci, výcvik a roli v nejvýznamějších leteckých bitvách.
    komentáře (2)Chtěli byste k článku přidat svůj názor? Rádi byste něco změnili nebo upravili?Přidejte svůj komentář.pavlína | 27. 4. 2007 12:18SINCITYMAN | 18. 5. 2006 09:03

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00