Jak na věc


dozor státního zástupce

teplovzdušnépodlahovévytápění krbem

    Stavební zákon ukládá, že stavebník musí mít dohodnutý výkon technického dozoru nad prováděnou stavbou, která je financována z veřejného rozpočtu (což jsou mimo jiné i dotace typu Nová Zelená úsporám). Osoba vykonávající technický dozor nemůže být v zaměstnaneckém nebo smluvním vztahu s osobou, která je za vedení provádění stavby nebo její příslušné části odpovědná (tj. realizační firma), ani s jiným účastníkem výstavby, kromě stavebníka, který ji k výkonu technického dozoru pověřil.
    Cenová relace za provedení technického dozoru se odvíjí od velikosti a složitosti objektu a lokality. V případě použití hodinové zúčtovací sazby (HZS) je sazba 450,-Kč / hod. bez DPH a 7,-Kč / km bez DPH.
    Předpokládá se, že předmět i podmínky výkonu technického dozoru budou definovány v příslušné smlouvě nebo v pověření či zmocnění. S předmětem a obsahem působnosti technického dozoru budou seznámeni dotčení účastníci výstavby. Podle charakteru stavby může být technický dozor zabezpečován trvalou přítomností na staveništi, nebo při občasných kontrolních dnech na stavbě podle smluvního ujednání mezi projektantem a stavebníkem.


Autorský dozor během výstavby domu

    Nejčastěji spory mezi investorem a dodavatelem vznikají samozřejmě kvůli financím. Každý projekt by měl být postaven na kvalitní smlouvě o dílo, jejíž nedílnou součástí je přesný položkový rozpočet. Pokud se stane, že tato část smlouvy chybí, hrozí nebezpečí, že původně dohodnutá cena bude dodavatelem z různých důvodů navyšována. Je v kompetenci stavebního dozoru, aby zhodnotil, zda zamýšlené změny cen jsou odůvodnitelné a investor by na ně měl přistoupit. V této situaci může stavební dozor sloužit jako arbitr, jehož cílem je udržet dobré vztahy mezi investorem a dodavatelem.
    Autorským dozorem rozumíme činnost, která by měla zajistit plný soulad mezi projektovou dokumentací a vlastní výstavbou domu. Stavební firma tedy realizuje výstavbu pod našim odborným dohledem a nedochází tak k technologickým chybám. Úkolem osoby provádějící autorský dozor je zajištění zachování architektonické podoby, stavebně konstrukční části a navržených materiálů z realizačního projektu stavby během realizace díla.
    Technický dozor kontroluje stavební práce z pohledu kvality, technologie i ceny. Technický dozor je důležitou osobou, která kontroluje provádění stavby nebo její části a to zejména vůči zhotoviteli stavby (tj. realizační firmě) na základě samostatného smluvního vztahu se stavebníkem. Je vhodné si domluvit technický dozor již před výběrem realizační firmy, což je výhodné z hlediska výběru materiálu, technologií a podobně.


Hlavní náplň mé práce tvoří:

    V rámci technického dozoru stavebníka se naše firma specializuje na kontrolu novostaveb rodinných domů, zateplení bytových domů a veřejných budov a dalších staveb.
    Výkon technického dozoru spočívá zejména v kontrole a přejímání dílčích stavebních prací, přejímání dokončených stavebních výkonů, kontrole položkového rozpočtu a fakturace včetně kontroly oprávněnosti více a méně prací.
    Přítomnost technického dozoru stavebníka je v současné době téměř nezbytná, protože současná praxe ukazuje, že pokud stavba není kontrolována z pohledu technického dozoru stavebníka, tak kvalita stavebních prací je často snížená.
    Od roku 1992 provádíme stavební a technické dozory. Pomáháme klientům s dodržováním kvality stavebních prací od stavebních dodavatelů. Provádíme kontrolu rozpočtů a fakturace stavebních prací dodavatelů. Zajišťujeme na stavbě výkon funkce koordinátora BOZP


Stavební dozor stavby rodinného domu

    V průběhu stavby také může dojít k naprosto zásadním chybám dodavatelské firmy, které mohou ohrozit celý projekt. Těmto situacím může zabránit kvalitní dohled nad technologií prováděných prací. Dozor by měl fungovat u stavby od samého počátku, pokud je povolán až v okamžiku, kdy je třeba vyřešit vzniklý problém, pak bývá většinou pozdě. Náklady na stavební dozor mohou být mnohonásobně vyváženy zárukou kvalitně odvedené práce.
    Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby, které jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb. nebo Číst Dál...
    Osvědčení AUTORIZOVANÝ TECHNIK č. 0002318 ČKAIT, a osvědčení o odborné způsobilosti KOORDINÁTORA BOZP. Inženýrská činnost ve stavebnictví – stavební a technické dozory dle stavebního zákona č.183/2006 Sb
    Technický dozor stavebníka je též vhodný v případě pasivních domů (nebo i nízkoenergetických domů), jejichž výstavba zatím není příliš rozšířená, a proto je nutná kontrola především s ohledem na složité technologie a konstrukční detaily.


Stavební dozor před započetím stavby:

    Během vlastní realizace stavebního díla technický dozor dohlíží a kontroluje provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržování obecných požadavků na výstavbu, kvalitu a časový postup prováděných prací, dodržování technologických postupů, technických předpisů a norem a soulad používaných materiálů s projektovou dokumentací.
    Společnost kimbau vám nabízí zpracování kompletní projektové dokumentace k výstavbě rodinných domů, bytových i nebytových objektů. V rámci naší projekční činnosti nabízíme klientům i provedení autorského dozoru.
    Provádím odborné posudky spalinových cest dle ČSN 73 42 01. Odborné poradenství v oblasti stavby komínů dle ČSN EN 14-43, čištění a kontroly spalinových cest.


Projekty domu, výstavba domu, rekonstrukce, zateplení

    Jako stavební dozor se ve stavebním zákoně označuje kontrola provádění stavebních prací. V běžném jazyce se tak označuje také osoba provozující tuto činnost pro stavebníka, který staví svépomocí. Tento dozor je veden zejména z důvodů zajištění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem. Smyslem této činnosti je zajištění správného a bezpečného provádění prací. Dle stavebního zákona jde vždy o kontrolní, (dozorovou činnost), kterou provádí jednak stavební úřad v průběhu realizace a užívání stavby, jednak osoba, kterou je povinen pro svou stavbu zajistit stavebník, provádějící stavbu svépomocí, pokud sám nesplňuje kvalifikační požadavky stavebního zákona.
    Znáte AKU vytápění - patentované originální teplovzdušné podlahové topení krbem pro nízkoenergetický a pasivní dům? více....
    Technický dozor sleduje dodržování předpisů významných pro výstavbu a dodržování technických norem a jiných doporučení a standardů, pokud zabezpečují sjednanou nebo potřebnou kvalitu realizovaného díla. Technický dozor může také přebírat a kontrolovat faktury s ohledem na rozpočet a realizované stavební práce.
    Při výběru kvalitního stavebního dozoru je dobré ověřit uváděné reference, nejdůležitější vlastností vybraného odborníka by měla být zkušenost. Dlouhá praxe v technickém oboru a velký počet dozorovaných staveb by měly být zárukou toho, že se vybraná osoba setkala se všemi možnými stavebními řešeními a z nich vyplývajícími možnými problémy. Projekt stavby rodinného domu s sebou nese mnoho rizik a často se můžete setkat s případy staveb, které končí u soudu. Důvodem jsou většinou nekvalitně odvedené stavební práce nebo krachující stavební firmy.


PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

    Funkci stavebního dozoru často nabízí sami dodavatelské firmy. Toto řešení je vzhledem ke vztahu stavebního dozoru k dodavateli naprosto nevhodné. Stavební dozor musí hájit zájmy investora a hlídá zejména dodavatele, aby nedocházelo k chybám nebo nadhodnocování cen prováděných prací.
    Inženýrská činnost před zahájením stavby domu a v průběhu realizace je nazývána jako stavební dozor. Stavební dozor zastupuje objednatele v jednáních s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení, zajišťuje vydání územního rozhodnutí (je-li požadováno) a stavebního povolení (ohlášení stavby), sestavuje zadávací podmínky pro výběr zhotovitele, porovnává cenové nabídky a konzultuje smlouvu o dílo s vybraným zhotovitelem. Když probíhá stavba domu, sleduje kvalitu, rozsah a cenové ohodnocení stavebních prací od předání staveniště, přes vytýčení stavby domu, až po předání dílčích prací nebo celé stavby. V náplni činnosti je též kontrola zakrývaných konstrukcí, certifikátů na dodávané materiály a zařízení, souhlas s objemy stavebních prací, účast na zkouškách, předávacím řízení a kolaudaci stavby. Rozsah činnosti stavebního dozoru Vaší stavby domu, je věcí dohody mezi investorem a dozorem.


Odborné posudky spalinových cest

    § 152(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00