Jak na věc


dokumentace pro výběr zhotovitele

Dokumentace pro územní rozhodnutí

    Úhly pohledu na projektovou dokumentaci se u některých investorů mohou zásadně rozcházet, proto je nutné už při zadávání dokumentace jasně vědět a stanovit si, k čemu má sloužit.
    Projektová dokumentace pro stavební povolení zpravidla navazuje na již vypracovanou dokumentaci k územnímu řízení, resp. na vydané územní rozhodnutí. Tento stupeň projektové dokumentace řeší konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálové specifikace atd., dále musí obsahovat řešení všech projektových profesí využívaných v objektu (elektroinstalace, ZTI, vytápění, statika, plyn, požární bezpečnost apod.). Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.
    Projektovou dokumentaci pro stavební řízení pro Vás můžeme zpracovat i na projekt z jiného konstrukčního systému a upravit ho tak, aby splňoval požadavky na dřevostavbu. Projektová dokumentace může být dle Vašeho zvážení připravena v energeticky úsporném systému, pro nízkoenergetické dřevostavby a pasivní dřevostavby.
    Do naší nabídky jsme přidali odvalovací frézku na ozubení TOS OFA 32A. Pro další informace klikněte zde.


Dokumentace pro provedení stavby

    Projektová dokumentace je základním stavebním kamenem při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Na projektovou dokumentaci lze pohlížet z několika rovin, ovšem nejdůležitější je, aby sloužila dobře a bezproblémově k účelu, ke kterému je zpracována. Obecně lze říci, že základní úhly pohledu na projektovou dokumentaci jsou dva:
    Dokumentace k územnímu řízení řeší zejména účel stavby a její umístění do terénu včetně napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Dokumentace k územnímu řízení se spolu s příslušnými vyjádřeními přikládá k návrhu na vydání územního rozhodnutí resp. rozhodnutí o umístění stavby. Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby, s náležitostmi, které určuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.
    Tato dokumentace rozvíjí detailněji dokumentaci pro stavební povolení. Je rozšířena zejména o detaily částí konstrukce a výpisy všech prvků. Na základě této dokumentace lze sestavit plánovaný rozpočet stavby.
    Dle požadavků Stavebního zákona, jeho prováděcích a souvisejících předpisů a v souladu s vývojem legislativy na úseku požární ochrany musí každá projektová dokumentace stavby (projekt) obsahovat požárně bezpečnostní řešení (požární zpráva - PBŘ).


Stavcar - Použité kovoobráběcí stroje

    V dokumentaci jsou uvedeny základní informace o investorovi, stavbě, celkové situaci stavby a řešení inženýrských sítí. Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.
    Projektová dokumentace pro provedení stavby je dokumentace, která je charakterově velmi podobná dokumentaci pro výběr dodavatele. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohla být prováděna stavba. Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.
    Na základě této dokumentace je vydáno stavební povolení. Je zde detailněji zpracována předešlá dokumentace pro územní rozhodnutí. Řeší i požárně bezpečnostní řešení a vnitřní instalace - voda, kanalizace, plyn, elektřina.
    Projektová dokumentace skutečného provedení se zpracovává po zhotovení (dokončení) díla. Někdy může být nahrazena jednoduchým pasportem stavebních objektů, který zachycuje stávající (konečný) stav. Tato dokumentace se odlišuje tím, že není dokumentací tvůrčí, která zpracovává různá témata, ale pouze zachycuje dokončené dílo.


Stavební úprava, regenerace, oprava a údržba bytových domů, Nerudova 1075 a 1076, Vrchlabí

    Projektová dokumentace pro výběr dodavatele navazuje na již vypracovanou dokumentaci pro stavební povolení. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohl být odpovědně zpracovaný výkaz výměr. Projekt společně s výkazem výměr by měl sloužit bezproblémovému ocenění zakázky stavebním dodavatelem. Podmínky pro zpracování nejsou stanoveny vyhláškou o dokumentaci staveb, zpravidla se vychází z podmínek dokumentace pro provedení stavby, dále může být koordinována s požadavky dotačních titulů apod.
    Nabízíme k prodeji obrážečku na ozubená kuželová kola s přímými zuby STANKO 5 A 250. Pro více informací kliněte zde.
    Architektonické, objemové a dispoziční studie jsou typem dokumentace, který by měl být prvním výstupem práce projektanta či architekta. Většina projektových studií není povinná z hlediska zákonné legislativy, ale je to varianta výrazně doporučená. Vypracováním a odsouhlasením projektu ve fázi studie předejdete mnoha problémům a v konečném důsledku můžete ušetřit nemálo finančních prostředků.
    Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) umožňuje jednoduché posouzení budov z hlediska kvality obalových konstrukcí, nároků na energii a tedy i nákladů pro její provoz. Od ledna 2009 vznikla dle novely zákona č. 406/2009 Sb. povinnost vlastnit tento průkaz ke každé novostavbě a také k některým druhům rekonstrukcí.


Dokumentace skutečného provedení stavby

    Studie řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku – jako zákazník tak získáte základní představu o tom, jak bude vaše stavba vzhledově i dispozičně vypadat a fungovat.
    Projektová dokumentace bouracích prací se zpracovává při demolicích objektů, které vyžadují povolení či souhlas stavebního úřadu – zpravidla si tuto dokumentaci stavební úřad vyžádá. V této dokumentaci musí být zachycen bouraný objekt (konstrukce) a charakter bouracích prací. Velký důraz zde je kladen na ohrožení životního prostředí demolovanou stavbou. Přesný obsah a rozsah se řídí vyhláškou 499/2006 Sb.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00