Jak na věc


dokumentace bozp a po

V dokumentaci jsou uvedeny informace o:

    Jakýkoliv záměr se stávající stavbou – rekonstrukce, modernizace, rozšíření – vyžaduje kvalitní dokumentaci. Zejména u starších budov či u budov, které mají již několikátého majitele, takovéto podklady nejsou k dispozici vůbec nebo jsou neaktuální a neodpovídají skutečnosti. V takovém případě je nutné zdokumentovat současný stav objektu – pasportizaci. Pasport stavby je zjednodušená stavební dokumentace, obsahuje popis stavby a zjednodušené projektové výkresy. Slouží i jako podklad pro dodatečné zavedení stavby do katastru nemovitostí.
    Pro realizaci stavby je nutné požádat stavební úřad o územní rozhodnutí. Na základě příslušné dokumentace bude povoleno umístění stavby. Tato dokumentace je součástí projektu pro stavební povolení. Vypracovává se v náležitostech stanovených přílohou č. 4 vyhlášky č.503/2006 Sb.
    Ve výkresové části jsou uvedeny pouze základní údaje. Pro dokumentaci je třeba vyhotovit radonový a hydrogeologický průzkum. Současně se vyřizují stanoviska dotčených orgánů a vlastníků veřejné, dopravní a technické infrastruktury.
    Projektovou dokumentaci pro stavební řízení pro Vás můžeme zpracovat i na projekt z jiného konstrukčního systému a upravit ho tak, aby splňoval požadavky na dřevostavbu. Projektová dokumentace může být dle Vašeho zvážení připravena v energeticky úsporném systému, pro nízkoenergetické dřevostavby a pasivní dřevostavby.
    Do naší nabídky jsme přidali odvalovací frézku na ozubení TOS OFA 32A. Pro další informace klikněte zde.


Dokumentace pro územní rozhodnutí

    Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. Pokud proběhne na objektu nějaká stavební změna, je potřeba zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby. (Pozn.: nejedná se o pasport stavby, tomu se věnuje odstavec níže).
    Nabízíme k prodeji obrážečku na ozubená kuželová kola s přímými zuby STANKO 5 A 250. Pro více informací kliněte zde.
    Návrh stavby neboli stavební studie je prvním grafickým vyjádřením budoucí stavby. Zpracovává se před vlastním zpracováním projektové dokumentace a slouží jako výchozí podklad pro plánování všech stavebních činností. Studie stavby řeší zejména dispozice, umístění objektu na pozemku, jednoduché hmotové studie a připojení na komunikaci. V této fázi projektu architekt navrhuje optimální dispozici vzhledem ke světovým stranám. Studie zároveň řeší orientační odhad investičních nákladů. Po důkladném zvážení všech variant a vybrání té nejvhodnější, dochází k vlastnímu rozpracování projektové dokumentace do jednotlivých detailů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00