Jak na věc


dokumentace bozp a po brno

Naši dodavatelé hasicích přístrojůMohlo by Vás zajímat

    Požární kniha slouží k záznamům o všech důležitých skutečnostech týkajících se požární ochrany, např. o provedených preventivních požárních prohlídkách, školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek, preventistů požární ochrany, o vzniklých požárech, uskutečnění cvičného požárního poplachu a kontrole dokumentace požární ochrany.
    Vítejte v online dokumentaci ekonomického informačního systému TeamOnline.Pokud jste zde poprvé, doporučujeme si nejdříve stáhnout tahák.Pak pokračujte prvním přihlášením do aplikace.Pokud už program znáte a hledáte nějakou specialitu, tak zkuste tento odkaz.Pokud jste administrátor systému, bude pro Vás užitečný spíše tento zdroj.Přehled novinek v TeamOnline zveřejňujeme na tomto místě.Může se hodit, pokud náš technik potřebovat vzdálený přístup k Vám.Pokud si nevíte rady neváhejte se nás zeptat.Rychlá navigace: 
     Než začneme pracovat administrace, parametry aplikace, číselníky, střediska, nastavení automatického účtování, uživatelé, práva-role, doporučený hardware a software, archivace
    Určují způsob a místo ohlášení požáru, způsob vyhlášení požárního poplachu a další postup (evakuace, pomoc osob při zdolávání požáru telefonní čísla ohlašovny požáru, tísňového volání a dodavatelů elektřiny, plynu a vody).


2012-06-28Matyáš KalendaReference

    j) nestanoví organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí nebo prokazatelně nestanoví podmínky požární bezpečnosti podle § 6 odst. 1 písm. b) nebo § 6 odst. 2,
    e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,
    e) nevyhotoví předepsanou dokumentaci požární ochrany nebo ji neudržuje v souladu se skutečným stavem anebo neplní podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené,
    Dokumentace o začlenění nám označuje druh provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována. Dále pak, údaje o provozované činnosti a jejich charakteristiky důležité pro začlenění.
    DZP tvoří operativní plán zdolávání požárů a operativní karta, které upravují zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku v objektech právnických a podnikajících fyzických osob.
    V příloze uvádíme pokyny pro činnost preventivní požární hlídky a přehled o umístění výstražných značek, hasicích přístrojů, hydrantů a dalších požárně bezpečnostních zařízení.


Požární prevence - komplexní služby na úseku požární ochrany!

    Díky využití moderních technologií (vzorová PO dokumentace, online školení, eShop, elektronický podpis) pro své zákazníky optimalizujeme celkové náklady na zajištění požadovaných služeb.
     Evidence majetku zařazení, vygenerování odpisů, přerušení odpisu (uživatelské úpravy odpisu), zvýšení vstupní ceny, technické zhodnocení, vyřazení majetku
    Chci projekt domu.cz je jediný poptávkový server orientovaný na realizaci. Zaměřujeme se na všechny poptávky, které jakkoliv souvisí s realizací domu. Od poptávek projektů, materiálů, stavebních firem až po reality.
    Vytvoříme Vám vlastní organizační systém, nezbytný pro plnění povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně. Přitom vycházíme z kategorií a rozsahu provozovaných činností. Směrnice vždy obsahují přiřazení úkolů na úseku požární ochrany k určeným funkcím, s uvedením požadované odborné kvalifikace nebo způsobilosti. Dále mohou obsahovat, např. individuální příkazy a zákazy, vymezení požadavků na údržbu technologických zařízení včetně požadavků na odbornou kvalifikaci lidí, kteří ji provádějí, určení ohlašoven požárů, zajištění požární ochrany v mimopracovní době apod.


Často kladené dotazy – FAQPožární revize – online objednávkový formulář

    Vám stručně popíšeme provozované činnosti a její charakteristiky podle požárního nebezpečí, požárně technické charakteristiky látek a jejich nejvyšší přípustné množství. Stanovíme podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru a vymezíme oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti. Dále stanovíme podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zajištění volných únikových cest.
    Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu pro zaměstnance a další osoby zdržující se na pracovištích právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby a způsob oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru kraje.
    Posouzení požárního nebezpečí (POSUZO) Jedná se o dokumentaci, kterou je nutno zpracovat pro činnosti s vysokým požárním nebezpečím a u činností, kde jsou složité podmínky pro zásah.
    Vytvoříme Vám Evakuační plán dle normy ČSN ISO 23601, který upravuje postup při evakuaci osob, zvířat a materiálu z objektů zasažených nebo ohrožených požárem. Zároveň stanovuje povinnosti osob při organizaci a zajištění této evakuace.
     Základní nástroje a ovládání popis základních činností v programu TeamOnline.  nový záznam, přidání položky, editace, třídění, pracovní datum, kopírování, hledání, filtrace, grupace, sumace, export, tisk, PLUS pole...


Základní druhy dokumentace a jejich předepsaný obsah

    (1) Hasičský záchranný sbor kraje při výkonu státního požárního dozoru může uložit pokutu až do 250 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí nebo až do 500 000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, jestliže poruší povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně tím, že
    A to jak odpovědnostní pojistkou za způsobené škody, tak osobní zodpovědností, kdy v případě kontroly HZS nebo vzniku mimořádné události, jsme zákazníkům plně k dispozici.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14302
cache: 0024:00:00