Jak na věc


digitalizované matriky plzeň

Re: České digitalizované písmo 1990–2010

    Publikace je řazena chronologicky a mapuje období dvaceti let písmové tvorby. Je strukturována do tří základních částí, odlišných obsahem, zpracováním i pojetím. První je část textová, která nabídne názory předních českých typografů a pedagogů. Druhou část tvoří obrazové prezentace jednotlivých abeced a layoutů, protnutých časovou osou. Je doplněna o jednotlivé ukázky detailů písem a jednotlivých znaků, společně s originálními texty autorů. K výběru jsou přiřazeny i detailní informace o vzniklých abecedách, jejich historie i charakteristika. Třetí, finální částí jsou důležité rejstříky. Kniha musí fungovat jako podrobná encyklopedie, proto podstatnou část tvoří kontakty a informace také o jednotlivých autorech fontů. Doplňují je životopisy a informace o aktuální tvorbě.
    Nevylučujeme zrychlení prací na našem digitalizačním projektu, pokud se nám podaří získat finance na pořízení digitálních snímků externím způsobem. Bohužel snímky, nabízené zdarma některými privátními subjekty, nejsou dodávány v odpovídající kvalitě a bez právních komplikací. Proto jejich nabídky nevyužijeme ani v budoucnu.


Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám - ČÚZK

    Projekt odstartoval před rokem a půl a zatím se podařilo posbírat přes tři sta abeced, z nichž většina vznikla právě na pražské VŠUP. V Čechách je v současné době pět vysokých škol, kde se typografie vyučuje, a tomu odpovídá i množství vlastních autorských fontů. Publikace se zaměřuje výhradně na digitalizované písmo – fonty. Nastíní, jak se formovalo a jak vypadá současné české písmo a typografie. Ukáže, jaký vliv měla na designéry přeměna z fotosazby na počítače či na dotykové retinové displeje. Výsledná kniha vytvoří důležitou zpětnou vazbou i inspirační zdroj do budoucna pro grafiky a typografické nadšence. Žádná publikace mapující toto téma u nás dosud vydána nebyla.
    Autory knihy jsou Tomáš Brousil (Suitcase Type Foundry), Petra Dočekalová, Renata Hovorková a Vojtěch Říha (studenti ateliéru Tvorba písma a typografie VŠUP v Praze). Velká obrazová část, která je rozvrstvená do několika set stran publikace, je doplněna texty Jana Solpery, Františka Štorma, Karla Halouna, Rostislava Vaňka, Filipa Blažka a mnoha dalších. Knížka bude velkou typografickou encyklopedií fungující jako pomocný manuál – přehled grafikovi. Anglicko-česká tištěná verze vyjde na podzim 2013. Současně s ní vyjde i její elektronická verze. Zároveň na tento projekt bude navazovat nový web, na kterém se budou archivovat písma po roce 2010 a současnost.


Re: Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám -

    V rámci digitalizace se momentálně nejvíce soustředíme na matriky, které jsou badatelsky nejžádanějšími archiváliemi. V našem archivu je jich uloženo přes 10 tisíc. S počátkem roku 2012 jsme dokončili zveřejňování matrik digitalizovaných z mikrofilmů (cca. 3500 svazků). Uvědomujeme si, že v některých případech jsou výstupy z digitalizace mikrofilmů hůře čitelné, a proto po naskenování celé sbírky matrik plánujeme jejich novou digitalizaci. Jedná se především o starší svazky (17. a 18. století), protože mikrofilmování matrik bylo v našem archivu dříve prováděno víceméně chronologicky. Přednostně byly také mikrofilmovány svazky nejvíce fyzicky poškozené.
    Rád bych zdůraznil, že digitalizací rozumíme komplexní řešení, spočívající od pořízení digitálních reprodukcí archiválií, přes jejich správu, bezpečné a trvalé uložení, odborné využívání až po veřejné zpřístupnění dálkovým přístupem (přes internet). Stává se, že badatelé pojem digitalizace zužují pouze na jednu část problému, a to právě internetové zveřejnění digitálních kopií archiválií.
    Druhým způsobem je přímá digitalizace z originálů, kterou uskutečňujeme vlastními silami. Výstupy jsou barevné, maximálně kvalitní a bezproblémově čitelné. Snažíme se totiž jít cestou vytváření opravdu věrných a kvalitních digitálních kopií, což z dlouhodobějšího hlediska považujeme za správnější cestu, než je urychlené vytváření uživatelských kopií, po kterém badatelská veřejnost nyní volá. S tímto způsobem digitalizace jsme ale začali až poměrně nedávno a čeká nás ještě spousta práce.


Re: Digitalizované Jmenné rejstříky k pozemkovým knihám -

    vzhledem k častým dotazům ohledně digitalizace ve Státním oblastním archivu v Praze mi dovolte, abych vás seznámil s našimi záměry, průběhem prací i budoucími plány.
    Další typy našich archiválií jsou na internetu zveřejňovány prostřednictvím meziarchivních projektů. V rámci mezinárodního projektu Monasterium bylo digitalizováno bezmála 500 vybraných listin našeho archivu z let 1166-1921. Tyto digitalizované listiny je možné i s regesty zhlédnout na adrese http://www.mom-ca.uni-koeln.de/mom/fonds. Digitalizované veduty pak zveřejňujeme v rámci projektu Veduty v českých archivech vzniklé do roku 1850 na adrese http://veduty.bach.cz/veduty/. V obou těchto projektech jsou zahrnuty všechny archivy sdružené pod hlavičkou SOA Praha.


České digitalizované písmo 1990–2010

    Poslední, malou částí, která bude prostupovat celou knihou jsou jednotlivé fotografie, grafy a průzkumy, které tvoří autoři na základě celého sběru. Při porovnání jednotlivých fontů budeme moci klasifikovat abecedy, blíže určit tendence v tvorbě českých písem a zároveň porovnat jejich vizualitu i kontext vůči světové i historické tvorbě. Tento přehled nám umožní v budoucnosti rychleji a lépe klasifikovat nově vzniklé abecedy a sledovat tvorbu jednotlivých autorů.
    Časová osa přinese přehlednou chronologii vývoje české typografie, která může odhalit nečekané souvislosti (pozn.: jedná se zatím jen o koncept, texty a popisky zatím nejsou k dispozici)
    Digitalizované matriky jsme od poloviny roku 2010 do poloviny roku 2014 zveřejňovali prostřednictvím portálu Moravského zemského archivu v Brně Acta Publica. Krátce před opuštěním tohoto portálu jsme spustili vlastní aplikaci na dálkové zpřístupňování digitalizovaných matrik eBadatelna (http://ebadatelna.soapraha.cz). Zde naleznete popisná data ke všem našim matrikám s možností vyhledávání podle lokalit i podle farností. V současné době je v digitální podobě zpřístupněna už více než polovina našich matrik. Všechny nově zveřejňované matriky jsou digitalizovány přímo z originálů. Podrobný plán digitalizace je k dispozici níže.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14382
cache: 0024:00:00