Jak na věc


desatero jiřího duška

Boží zákon - pravé desatero Božích přikázání

    2. Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí, 6ale prokazuji milosrdenství tisícům těch, kdo mne milují a zachovávají mé příkazy.
    1. Jan 2,3-4 - A podle toho víme, že jsme jej poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Kdo říká: ‚Znám ho,‘ a jeho přikázání nezachovává, je lhář a pravda v něm není.
    „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neuděláš si modlu, ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se jim klanět ani jim sloužit. Protože já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Trestám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy.
    2171 Bůh svěřil Izraeli sobotu, aby ji zachovával na znamení věčné smlouvy. Sobota je pro Pána; je svatě vyhrazena chvále Boha, jeho stvořitelského díla a jeho spásných činů ve prospěch Izraele.


Dřevěná desatera, žertovné desky na zeď

    Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, po ničem, co patří tvému bližnímu.“
    Co je desatero? Desatero je Boží zákon, zákon lásky a porozumění. Tento Boží zákon byl dán Mojžíšovi, Izraeli a celému světu jako vzor chování a zásad. V celé Bibli se mluví o zákonu s velkou důležitostí jako o něčem co bylo, je a vždy bude. Bůh svůj zákon nemění a proto Jeho Syn Ježíš Kristus musel dát život za naše přestoupení zákona, aby nás mohl vysvobodit. Tento zákon je dokonalý a neměnný, proto ani žádný člověk nemá právo tento zákon měnit.
    2192 "Neděli je nutno v celé církvi zachovávat... jako prvotní zasvěcený svátek." "O nedělích a dalších zasvěcených svátcích jsou věřící vázáni povinností zúčastnit se mše."
    Sobotní sedmý den, který ustanovil Stvořitel, oddělený Bohu podle čtvrtého (v katechismu třetího) přikázání, změnili na neděli ustanovenou církví. Nikde v Písmu však není jediný verš, který by poukazoval na svěcení neděle. Ježíš i jeho učedníci zachovávali pravý den odpočinku - sobotu.


Teleskopické drbátko Handy, chrom Balvi

    2173 Evangelium uvádí četné příležitosti, při kterých byl Ježíš obviňován, že porušuje zákon o sobotě. Avšak Ježíš nikdy neporušuje svatost toho dne. Dává mu ze své autority ryzí vysvětlení: "Sobota je pro člověka, a ne člověk pro sobotu" (Mk 2,27). Kristus pln soucitu považuje za správné "v sobotu jednat dobře" spíše než zle, "život zachránit" spíše než "zabít" (Mk 3,4). Sobota je den Pána milosrdenství a den úcty vzdávané Bohu. "Syn člověka je pánem i nad sobotou" (Mk 2,28).
    Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný! Prokazuje milosrdenství tisícům, odpouští nepravost, zločiny a hříchy otců na synech, na synech synů do třetího i čtvrtého pokolení.“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, pojď s námi. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.“
    Není možné si nevšimnout, že se tato přikázání v několika bodech liší. Jak je to možné? Jak se mohl někdo odvážit pokusit změnit Boží zákon napsaný Božím prstem? Jak mohl někdo změnit jediné slovo, když Ježíš Kristus, hlava církve řekl, že je  snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona?   Když apoštol Pavel řekl, že Zákon je svatý i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré?


Hudba - Pamatuj na sobotní den - Sarah Draget

    Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj zavolal z hory: „Toto řekneš Jakubovu domu a oznámíš Izraelitům: Sami jste viděli, co jsem udělal Egyptu, jak jsem vás nesl na orlích křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým národem. To jsou slova, která řekneš Izraelitům.“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Přijdu k tobě v hustém oblaku, aby lid slyšel, až budu s tebou mluvit, a aby i tobě vždycky věřil.“ Mojžíš oznámil Hospodinovi odpověď lidu.
    2169 Písmo v této souvislosti připomíná stvoření: "V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý" (Ex 20,11).


Kam dál? - Přečtěte si další zajímavé články o Božím zákonu.

    Vzal jim je z rukou, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. Když to Áron uviděl, zbudoval před ním oltář a dal provolat: „Zítra bude Hospodinova slavnost!“ Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, jedná zvráceně. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv proti nim, ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“ Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: „Utiš svůj hněv, slituj se nad svým lidem, jemuž hrozí zkáza.“ A Hospodin se nad nimi slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému lidu. Mojžíš se obrátil a sestoupil, v rukou dvě desky svědectví, desky psané po obou stranách, na jedné i na druhé straně. Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka i tance, vzplanul hněvem, odhodil desky z rukou a pod tou horou je roztříštil. Potom vzal býčka, kterého udělali, a spálil ho v ohni, rozemlel na prach, nasypal do vody a dal pít Izraelitům.
    2172 Boží činnost je vzorem pro lidskou činnost. Jestliže si Bůh sedmého dne "odpočinul" (Ex 31,17), i člověk má "odpočívat" a dovolit i dalším, především chudým, aby si mohli oddechnout (Ex 23,12). Sobota přeruší každodenní činnost a umožní odpočinek. Je to den protestu proti otroctví práce a kultu peněz.
    Má někdo právo měnit Boží zákon? Zákon, o kterém Ježíš jasně řekl, že je neměnný? Zákon lásky, na kterém stojí Boží vláda? Zákon tak důležitý, že i sám Bůh ho nemohl zrušit a musel poslat zemřít svého Syna Ježíše Krista, aby nás svou obětí zachránil? Bůh varoval že přijde někdo, kdo se bude snažit zákon změnit. V každé době historie ale má Bůh vždy lid, který zůstane Božímu zákonu věrný, a proto zákon nebude nikdy zrušen úplně.  Budete mezi věrnými?


Den odpočinku, Sobota nebo Neděle?

    2174 Ježíš vstal z mrtvých "prvního dne v týdnu" (Mt 28,1; Mk 16,2; Lk 24,1; Jan 20,1). Jako "první den" připomíná den Kristova vzkříšení první stvoření. Jako "osmý den", který následuje po sobotě, znamená nové stvoření zahájené Kristovým zmrtvýchvstáním. Pro křesťany se stal prvním ze všech dní, prvním ze všech svátků, den Páně ("hé Kyriaké heméra", "dies dominica"), "neděle":
    Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vytesej si dvě kamenné desky, jako ty první. Já na tyto desky napíšu slova, která byla na těch prvních deskách, které jsi rozbil. Buď připraven na ráno; a ráno vystoupíš na horu Sinaj a zůstaneš stát tam na vrcholu hory.
    4. Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 10ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
    Bible nás varuje, že se přímo v křesťanské církvi se objeví falešné učení. Pravdu je možné rozpoznat jen na základě poctivého studia Božího slova, jen ve světle Písma můžeme rozlišit dobré od zlého. Není proto divu, že centrem útoku satana se stala právě Bible a desatero Božích přikázání.


DesetPrikazani.cz - je stále platný Boží zákon?

    Sedmý ekumenický koncil v Niceji (v roce 787) na základě tajemství vtěleného Slova prohlásil za oprávněné - proti obrazoborcům - uctívání obrazů: a to Krista, ale i Matky Boží, andělů a všech svatých. Tím, že se Boží Syn vtělil, zahájil novou "éru" obrazů.
    Přečtěte si pozorně dvě varianty desatera přikázání. V prvním sloupci je Boží zákon desatero, který byl předán Mojžíšovi na hoře Sinaj. V druhém sloupci je změněný Boží zákon, schválený papežem Římskokatolické církce.
    10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.
    Katolická církev tedy připouští, že pravým Božím dnem je sobota. Proč tedy tato církev a téměř celý křesťanský svět světí neděli? Katechismus pokračuje dalšími body:
     Mojžíšovo narození (GIF, 107 kB), Mojžíš u studny (GIF, 98 kB), Setkání s Hospodinem (GIF, 101 kB), U faraona (GIF, 98 kB), Egypské rány (GIF, 73 kB), Přechod moře (GIF, 106 kB), Zákon (GIF, 77 kB), Zaslíbená země (GIF, 72 kB), Mojžíš a Jozue (GIF, 56 kB) ze souboru Mojžíš, vydalo nakl. Samuel, 1991


Zachovávání soboty v průběhu staletí

    "Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh přeměnil temnoty a hmotu a stvořil svět; tohoto dne také Ježíš Kristus, náš Spasitel, vstal z mrtvých."
    Když nastalo ráno třetího dne, bylo slyšet hromobití, bylo vidět blesky i černý mrak nad horou a mohutně zazníval zvuk polnice. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a zůstali stát na úpatí hory. Celá hora Sinaj byla zahalena kouřem, protože Hospodin na ni sestoupil v ohni. Mojžíš začal mluvit a Bůh mu za hromu odpovídal. Hospodin sestoupil na horu Sinaj, na její vrchol, a povolal Mojžíše na vrchol hory, a Mojžíš tam vystoupil.
    V Božím slově ovšem není jediný verš poukazující na to, aby se světila neděle jako nový den odpočinku - naopak zcela jasně vyzdvihuje biblickou sobotu.


Manželské desatero - pro manželku

    Zachovávej den odpočinku, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž udělal Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
    Hospodin řekl Mojžíšovi: „Sestup a varuj lid, aby nechtěl proniknout k Hospodinu a dívat se. Jinak jich mnoho padne. Také kněží, kteří přistupují k Hospodinu, ať se posvětí, aby nezasáhl do jejich řad.“ Mojžíš řekl Hospodinu: „Lid nebude moci vystoupit na horu Sinaj, protože ty jsi nás varoval slovy: ‘Stanov hranice kolem hory a posvěť ji.’“
    Budete se divit, mnohé církve tento zákon mění dle svých potřeb. Proč tento dokonalý zákon lásky je měněn a znesvěcován, když ani Bůh ho pro ušetření svého Syna nezměnil? Koho budete raději poslouchat, Boha našeho Stvořitele nebo lidské nařízení a tradice?
    Jak postupovalo pronikání pohanských praktik do katolické církve, přineslo sebou uctívání obrazů, soch, relikvií, přesně to, co zakazuje desatero, proto muselo být toto druhé přikázání vypuštěno.


Video - Pátrání po sobotě ve Vatikánu - Samuel Bacchiocchi

    <a data-cke-saved-href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php" href="http://www.vira.cz/biblicky-citat-html.php">Biblický citát na každý den z www.vira.cz</a>
    Když lid viděl, že Mojžíš dlouho z hory nesestupuje, shromáždili se k Áronovi a řekli mu: „Nuže, udělej nám boha, který by šel před námi, protože nevíme, co se přihodilo Mojžíšovi, tomu muži, který nás vyvedl z egyptské země.“ Áron jim odpověděl: „Sejměte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste mi je!“ Všechen lid tedy sňal zlaté náušnice, které měli na uších, a přinesli je k Áronovi.


Nebudeš dychtit po otroku, otrokyni, býku ani oslu

    2. Tes 2,3-4.9-12.15 - Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane (Den Pánův), dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha. Příchod Bezzákonného je podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky a s veškerým klamem nepravosti pro ty, kteří hynou, protože nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. Proto tedy, bratři, stůjte pevně a držte učení, která jsme vám předali a kterým jste byli vyučeni, ať už slovem nebo dopisem.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00