Jak na věc


dělení přirozených čísel

Nepřímé dělení jednoduché s dělící deskou

    Pak se otočí celou řídicí vidlicí tak, že přijde do polohy vyznačené čárko­vaně, t.j. až rameno r1 narazí na kolík zastrčený v dírce 6. Rameno r2 (po­loha II) udává pak polohu následující šesté dírky, do níž přijde za příštího dělení kolík dělicí kliky. 
    Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.   


Dělení nepřímé bez dělící desky

    Aby se dělení usnadnila a zjednodušila, byly zavedeny dělicí -přístroje bez dělicích desek, na nichž se dělení provádí vždy celými otáčkami dělicích klik a může u toho stát prakticky cvičená opice. Působení dělicích desek je u těchto přístrojů nahrazeno výměnnými ozubenými koly, umístěnými mezi čepem dělicích klik a hnacím mechanismem šroubových soukolí. Pracovní možnosti dělicích přístrojů s deskami jsou omezeny počtem desek, naproti tomu pracovní možnosti přístrojů bez desek jsou omezeny počtem výměnných kol. Dělení na větší počet dílů, vyjádřená  prvočísly, jsou proveditelná jen koly, jejichž počty zubů se rovnají počtu jednotek v prvočíslech. Proto se používá velmi často dělení diferenciální. Tato dělení probíhají podobně jako u přístrojů s deskami, t. j. dělicími klikami  dělíme na větší nebo menší počet dílů než požadujeme a roz­díl (diferenci) vyrovnává­me přídavnými pohyby, bud’ souhlasnými, nebo opač­nými. 
    Dělení dělicími přístroji s deskami začíná tím, že se na dělicím kruhu odpočítá příslušný počet dírek (určený předběžným propočtem) a podle toho se rozevřou ramena řídicí vidlice. Při každém dělení musí dělicí klika zajet přesně nad příslušnou dírku, aby se její kolík dal lehce zasunout. Přeběhne-li kolík náhodou dírku, nesmí se klikou pootočit zpět jen o přejetý oblouk a kolík zasunout, nýbrž se musí klikou zajet zpět o mnohem větší oblouk a teprve pak popojet kupředu, přesně nad žádanou dírku a kolík zastrčit. Jak patrno, je k správnému dělení zapotřebí určité opatrnosti a pozornosti, neboť i malá opomenutí mohou způsobit chybná dělení. 
    Máme např. otočit dělicí klikou o 6 dílků na kruhu s 39 dírkami, t.j. o hodnotu 6 : 39, rozevřou se ramena vidlice tak, aby svírala mezi sebou šest roztečí, t. j. 6 + l = 7 dírek (na obrázku). Takto nařízené rozevření ramen pojistíme přitažením šroubu š. 


Diferenciální dělení. (vyrovnávací dělení)  

    Jsou možné i jiné počty otvorů nebo zářezů dělícího kotouče: 36, 42, 60.Obrobek se upevní na hrot dělící hlavy a hrot koníku přímo přes středící důlky(unášen je srdíčkem) nebo do tříčelisťového sklíčidla dělící hlavy. Dále je možné obrobek upnout přímo do kuželové dutiny vřetene na letmý či podepřený trn.   
    Toto dělení je méně obvyklé, u některých zejména vyšších čísel se počítá s určitou chybou výpočtu. Manipulace při dělení je poměrně složitá a dost snadno udělá chybu obsluha. 
    Oba pohyby probíhají současně, takže nástroj (podobně jako při řezání závitů na soustruhu) opisuje šroubovici na plášti válcového obrobku. I zde je třeba vypočítat výměnná kola, která přenášejí otáčivý pohyb pohybového šroubu stolu na vřeteno dělící hlavy s obrobkem. K výpočtu výměnných kol musejí být známá stoupání šroubu stolu a stoupání šroubovice na obrobku. Převod dělící hlavy 40 : 1 je třeba dosadit jako konstantu do výpočtu.
    Frézované zářezy nebo drážky bývají nejčastěji na plochách válcových nebo kuže­lových. Bývají buď přímé nebo šroubové.Obrobek v dělícím přístroji se po každém pracovním úkonu musí pootočit o jednu rozteč a opět zajistit. Dělícím přístojem je možno též frézovat dokulata.   


Nepřímé dělení složené s dělící deskou

    Potřebný počet dírek odečteme na příslušném kruhu dělicí desky použi­tím řídicí vidlice, jejíž ramena r1,r2 rozevřeme tak, jak určí předběžný výpočet.Pro nepřímé dělení běžného počtu dílů vyjma prvočísel je zpracována tato tabulka  aby nebylo nutné neustálé počítání převodů, kdo tomu chce ale porozumět měl by nějaký ten výpočet zkusit(toť moje rada).  
    Abychom mohli postupovat zmí­něným způsobem, musíme dělicí desku spojit s dělicím vřetenem ozu­benými koly, a to tak, aby se dala vyměňovat podle výsledků před­cházejících výpočtů.
    což znamená, že se dělicí klikou otočí tolikrát, kolikrát je obsažen počet dílů (drážek, zubů a pod.) vyráběné části strojové v převodovém čísle šroubového soukolí (l : 40, l : 60, l : 80).  
    Nepřímé dělení složené pracuje s dvěma kruhy dírek dělicí desky. Nejprve se dělicí klikou pootočí o určitý počet dírek na jednom kruhu a pak ještě o určitý počet dírek na druhém kruhu. Pootáčení se děje bud ve smyslu souhlasném nebo opačném, takže se obě pootočení dělicí kliky bud’ sčítají nebo odčítají, což se řídí podle předcházejících propočtů, založených na vhodném rozkladu příslušného zlomku. 


Přímé dělení dělícím přístrojem

    Mechanický dělící přístroj patří spolu s např. otočným stolem k základnímu příslušenství každé frézky. (V nástrojařské praxi se vyskytuje také optický dělící přístroj k výrobě velmi přesných součástek, na jeho vřeteni je umístěný skleněný kruh s přesnými dělícími plochami a protinoniusem. Odměřování se děje pomocí mikroskopu, který je na dělícím přístroji umístěný).   
    Dělicí pohyb se převádí na drážkovaný výrobek sestupným převodem na šroubové soukolí, jehož převod bývá obyčejně l : 40 (někdy i l : 60 nebo l : 80). Šroub bývá většinou jednochodý. Z toho vyplývá, že při jedné otáčce kliky pootočíme vřetenem o jednu čtyřicetinu, nebo že musíme klikou otočit čtyřicetkrát, aby vřeteno vykonalo jednu otáčku.  
    Nevystačíme-li v určitém případě s počtem dírek v dělicí desce, použijeme dělicí kliky k rozdělení na větší nebo menší počet dílů než požadujeme a rozdíl neboli diferenci vyrovnáváme současným natáčením dělicí desky. Takto prová­děná dělení se nazývají diferenciální.
    Použijeme dělících kruhů s 57 a 54 dírkami. Při dělení otáčíme dělicí klikou ve směru souhlasném. Nejprve pootočíme o 7 : 57 na kruhu s 57 dírkami a potom o 6 : 54 na kruhu s 54 dírkami. 
    U velkých počtů dělení se může stát, že požadovaný převodový poměr bude nutno realizovat složeným převodem, takže budou potřebná také čtyři výměnná kola.   


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00