Jak na věc


dělení přirozených čísel

Diferenciální dělení. (vyrovnávací dělení)  

    Protože hodnoty dílů prvočísel jsou dané, není třeba nic zbytečně počítat protože to již někdo vypočítal za nás. Tady jsou tabulky pro nastavení výměnných kol a směrů otáčení pro  standartní děličky s převodovým poměrem i=40 . Sice výpočet není nic těžkého, ale proč si lámat zbytečně hlavu.
    Hodnoty výměnných kol při daném stoupání šroubovice vyhledáme opět v tabulkách. Výpočet převodových kol se liší podle stoupání posuvového šroubu. V sekci KE STAŽENÍ  jsou tabulky pro posuvové šrouby 5mm a 6 mm.
    Použijeme dělících kruhů s 57 a 54 dírkami. Při dělení otáčíme dělicí klikou ve směru souhlasném. Nejprve pootočíme o 7 : 57 na kruhu s 57 dírkami a potom o 6 : 54 na kruhu s 54 dírkami. 
    Máme např. otočit dělicí klikou o 6 dílků na kruhu s 39 dírkami, t.j. o hodnotu 6 : 39, rozevřou se ramena vidlice tak, aby svírala mezi sebou šest roztečí, t. j. 6 + l = 7 dírek (na obrázku). Takto nařízené rozevření ramen pojistíme přitažením šroubu š. 


Nepřímé dělení jednoduché s dělící deskou

    Přídavných pohybů do­sáhneme výměnnými koly, upravenými v podstatě stej­ně jako při diferenciálních děleních s deskami. Rozdíl spočívá jen v tom, že se přídavný pohyb přenáší od vřeten výměnnými koly přídavnými na hřídele šrou­bů šroubových soukolí di­ferenciály, kdežto u dělicích přístrojů s deskami se vy­rovnávací pohyb převádí na dělicí desky.
    Mechanický dělící přístroj patří spolu s např. otočným stolem k základnímu příslušenství každé frézky. (V nástrojařské praxi se vyskytuje také optický dělící přístroj k výrobě velmi přesných součástek, na jeho vřeteni je umístěný skleněný kruh s přesnými dělícími plochami a protinoniusem. Odměřování se děje pomocí mikroskopu, který je na dělícím přístroji umístěný).   
    Postup při dělení: Kolík dělicí kliky je zasunut v dírce označené nulou u ramene r1; rameno r2, je v poloze I. Vysuneme kolík z uvedené dírky a otočíme klikou o oblouk 6 : 39, sevřený mezi rameny vidlice. Tím přijde kolík nad dírku označenou číslicí 6 u ramene r2 a do této dírky jej zastrčíme. 


Přímé dělení dělícím přístrojem

    Diferenciální dělení souhlasné (stejnosměrné). Začíná tím, že se kolík dělicí kliky vysune z dírky příslušné dělicí kružnice. Otočíme-li klikou jednou kolem, octne se sice v původní poloze, ale kolík nelze zasunout do téže dírky, poněvadž se zatím dostala současným natáčením desky o něco dále. Abychom jej mohli zasunout do původní dírky, musíme klikou pootočit tak, aby kolík dírku dohonil (obr. vlevo). Klika přitom proběhne celkem oblouk O = O1 + O2 větší než 360°; dělíme tedy na menší počet dílů.
    Toto dělení je méně obvyklé, u některých zejména vyšších čísel se počítá s určitou chybou výpočtu. Manipulace při dělení je poměrně složitá a dost snadno udělá chybu obsluha. 
    Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.   


Dělení nepřímé bez dělící desky

    Dělení dělicími přístroji s deskami začíná tím, že se na dělicím kruhu odpočítá příslušný počet dírek (určený předběžným propočtem) a podle toho se rozevřou ramena řídicí vidlice. Při každém dělení musí dělicí klika zajet přesně nad příslušnou dírku, aby se její kolík dal lehce zasunout. Přeběhne-li kolík náhodou dírku, nesmí se klikou pootočit zpět jen o přejetý oblouk a kolík zasunout, nýbrž se musí klikou zajet zpět o mnohem větší oblouk a teprve pak popojet kupředu, přesně nad žádanou dírku a kolík zastrčit. Jak patrno, je k správnému dělení zapotřebí určité opatrnosti a pozornosti, neboť i malá opomenutí mohou způsobit chybná dělení. 
    Pak se otočí celou řídicí vidlicí tak, že přijde do polohy vyznačené čárko­vaně, t.j. až rameno r1 narazí na kolík zastrčený v dírce 6. Rameno r2 (po­loha II) udává pak polohu následující šesté dírky, do níž přijde za příštího dělení kolík dělicí kliky. 
    U velkých počtů dělení se může stát, že požadovaný převodový poměr bude nutno realizovat složeným převodem, takže budou potřebná také čtyři výměnná kola.   
    Potřebný počet dírek odečteme na příslušném kruhu dělicí desky použi­tím řídicí vidlice, jejíž ramena r1,r2 rozevřeme tak, jak určí předběžný výpočet.Pro nepřímé dělení běžného počtu dílů vyjma prvočísel je zpracována tato tabulka  aby nebylo nutné neustálé počítání převodů, kdo tomu chce ale porozumět měl by nějaký ten výpočet zkusit(toť moje rada).  


Nepřímé dělení složené s dělící deskou

    Dělicí pohyb se převádí na drážkovaný výrobek sestupným převodem na šroubové soukolí, jehož převod bývá obyčejně l : 40 (někdy i l : 60 nebo l : 80). Šroub bývá většinou jednochodý. Z toho vyplývá, že při jedné otáčce kliky pootočíme vřetenem o jednu čtyřicetinu, nebo že musíme klikou otočit čtyřicetkrát, aby vřeteno vykonalo jednu otáčku.  
    Je-li počet zubů šroubového kola 40, 60, 80 a počet zubů nebo drážek frézované části strojové zi, určíme počet otáček dělicí kliky z převodové rovnice  
    Nepřímé dělení složené pracuje s dvěma kruhy dírek dělicí desky. Nejprve se dělicí klikou pootočí o určitý počet dírek na jednom kruhu a pak ještě o určitý počet dírek na druhém kruhu. Pootáčení se děje bud ve smyslu souhlasném nebo opačném, takže se obě pootočení dělicí kliky bud’ sčítají nebo odčítají, což se řídí podle předcházejících propočtů, založených na vhodném rozkladu příslušného zlomku. 
    Nevystačíme-li v určitém případě s počtem dírek v dělicí desce, použijeme dělicí kliky k rozdělení na větší nebo menší počet dílů než požadujeme a rozdíl neboli diferenci vyrovnáváme současným natáčením dělicí desky. Takto prová­děná dělení se nazývají diferenciální.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
13950
cache: 0024:00:00