Jak na věc


dělení přirozených čísel

Dělení nepřímé bez dělící desky

    Je-li počet zubů šroubového kola 40, 60, 80 a počet zubů nebo drážek frézované části strojové zi, určíme počet otáček dělicí kliky z převodové rovnice  
    Použijeme dělících kruhů s 57 a 54 dírkami. Při dělení otáčíme dělicí klikou ve směru souhlasném. Nejprve pootočíme o 7 : 57 na kruhu s 57 dírkami a potom o 6 : 54 na kruhu s 54 dírkami. 
    Abychom mohli postupovat zmí­něným způsobem, musíme dělicí desku spojit s dělicím vřetenem ozu­benými koly, a to tak, aby se dala vyměňovat podle výsledků před­cházejících výpočtů.
    Při výrobě šroubovitých vrtáků, výstružníků nebo válcových fréz se zuby ve šroubovicích je třeba frézovat šroubovité drážky. Přitom musí obrobek vykonávat dva pohyby.   


Diferenciální dělení. (vyrovnávací dělení)  

    Diferenciální dělení souhlasné (stejnosměrné). Začíná tím, že se kolík dělicí kliky vysune z dírky příslušné dělicí kružnice. Otočíme-li klikou jednou kolem, octne se sice v původní poloze, ale kolík nelze zasunout do téže dírky, poněvadž se zatím dostala současným natáčením desky o něco dále. Abychom jej mohli zasunout do původní dírky, musíme klikou pootočit tak, aby kolík dírku dohonil (obr. vlevo). Klika přitom proběhne celkem oblouk O = O1 + O2 větší než 360°; dělíme tedy na menší počet dílů.
    Frézované zářezy nebo drážky bývají nejčastěji na plochách válcových nebo kuže­lových. Bývají buď přímé nebo šroubové.Obrobek v dělícím přístroji se po každém pracovním úkonu musí pootočit o jednu rozteč a opět zajistit. Dělícím přístojem je možno též frézovat dokulata.   
    Mechanický dělící přístroj patří spolu s např. otočným stolem k základnímu příslušenství každé frézky. (V nástrojařské praxi se vyskytuje také optický dělící přístroj k výrobě velmi přesných součástek, na jeho vřeteni je umístěný skleněný kruh s přesnými dělícími plochami a protinoniusem. Odměřování se děje pomocí mikroskopu, který je na dělícím přístroji umístěný).   


Přímé dělení dělícím přístrojem

    Diferenciální děleni nesouhlasné (protisměrné). Začínáme opět tím, že kolík dělicí kliky vysuneme z dírky příslušné dělicí kružnice. Klikou máme pootočit tak, aby kolík zapadl do téže dírky dělicí desky. To se dá provést dřív, než se vykoná celá otáčka, protože se dělicí deska zatím pootočila o oblouk O2 směrem opačným. Klika při tom proběhne celkem oblouk O = O1 — O2 (obr. vpravo), který je menší než 360°; dělíme tedy na větší počet dílů.
    Dělení dělicími přístroji s deskami začíná tím, že se na dělicím kruhu odpočítá příslušný počet dírek (určený předběžným propočtem) a podle toho se rozevřou ramena řídicí vidlice. Při každém dělení musí dělicí klika zajet přesně nad příslušnou dírku, aby se její kolík dal lehce zasunout. Přeběhne-li kolík náhodou dírku, nesmí se klikou pootočit zpět jen o přejetý oblouk a kolík zasunout, nýbrž se musí klikou zajet zpět o mnohem větší oblouk a teprve pak popojet kupředu, přesně nad žádanou dírku a kolík zastrčit. Jak patrno, je k správnému dělení zapotřebí určité opatrnosti a pozornosti, neboť i malá opomenutí mohou způsobit chybná dělení. 


Nepřímé dělení složené s dělící deskou

    Nepřímé dělení složené pracuje s dvěma kruhy dírek dělicí desky. Nejprve se dělicí klikou pootočí o určitý počet dírek na jednom kruhu a pak ještě o určitý počet dírek na druhém kruhu. Pootáčení se děje bud ve smyslu souhlasném nebo opačném, takže se obě pootočení dělicí kliky bud’ sčítají nebo odčítají, což se řídí podle předcházejících propočtů, založených na vhodném rozkladu příslušného zlomku. 
    Toto dělení je méně obvyklé, u některých zejména vyšších čísel se počítá s určitou chybou výpočtu. Manipulace při dělení je poměrně složitá a dost snadno udělá chybu obsluha. 
    Z uvedených schémat je zřejmé, že není možné  frézovat šroubové drážky které mají prvočíselný počet drážek. Není možné použít diferenciální dělení soušasně s odvozeným pohybem od posuvového šroubu. Toto platí i u dělících přístrojů s dělícími deskami.
    Jsou možné i jiné počty otvorů nebo zářezů dělícího kotouče: 36, 42, 60.Obrobek se upevní na hrot dělící hlavy a hrot koníku přímo přes středící důlky(unášen je srdíčkem) nebo do tříčelisťového sklíčidla dělící hlavy. Dále je možné obrobek upnout přímo do kuželové dutiny vřetene na letmý či podepřený trn.   


Nepřímé dělení jednoduché s dělící deskou

    Mají-li se v různých rotačních výrobcích, na př. frézách, výhrubnících, výstružnících, vrtácích, závitnících, ozubených kolech, kotoučích, rohatkách,bubnech a pod., vyfrézovat drážky nebo zářezy ve stejných vzdálenostech od sebe, je k tomu zapotřebí vhodné dělicí zařízení — dělicí přístroj, jímž se rozdělí jejich obvody na žádaný počet dílů.   
    Pak se otočí celou řídicí vidlicí tak, že přijde do polohy vyznačené čárko­vaně, t.j. až rameno r1 narazí na kolík zastrčený v dírce 6. Rameno r2 (po­loha II) udává pak polohu následující šesté dírky, do níž přijde za příštího dělení kolík dělicí kliky. 
    Máme např. otočit dělicí klikou o 6 dílků na kruhu s 39 dírkami, t.j. o hodnotu 6 : 39, rozevřou se ramena vidlice tak, aby svírala mezi sebou šest roztečí, t. j. 6 + l = 7 dírek (na obrázku). Takto nařízené rozevření ramen pojistíme přitažením šroubu š. 
    Přídavných pohybů do­sáhneme výměnnými koly, upravenými v podstatě stej­ně jako při diferenciálních děleních s deskami. Rozdíl spočívá jen v tom, že se přídavný pohyb přenáší od vřeten výměnnými koly přídavnými na hřídele šrou­bů šroubových soukolí di­ferenciály, kdežto u dělicích přístrojů s deskami se vy­rovnávací pohyb převádí na dělicí desky.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00