Jak na věc


dárce kostní dřeně

Jak se vyhledává dárce pro pacienta? Aneb - co se děje po vstupu do Registru.

    Jednou z našich činností je provádění odběrů krve od dobrovolných dárců za účelem přípravy transfuzních přípravků. Provádění odběrů krve je poskytováním zdravotních služeb, a tedy zejména ve vztahu k rozsahu zpracovávaných osobních údajů platí pro dárce totéž, co bylo uvedeno výše v informaci pro pacienty. I přesto se ovšem, zejména v souvislosti s nutností dodržení vysokého standardu a bezpečnosti krevních transfúzí, které jsou dále používány u člověka, zpracování osobních údajů vyznačuje určitými specifiky, zejména pak možným zpracováním osobních údajů v Národním registru vyřazených dárců krve a registru vzácných erytrocytů.
    Český registr dárců krvetvorných buněk je součástí Institutu klinické a experimentální medicíny - státní příspěvková organizace, zřizovací listina MZ ČR č.j. 17268-II/2012 ze dne 29. května 2012, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč (dále jen „Správce“ nebo „my“), je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Registr se dále řídí ustanoveními zákona 285/200 Sb. (transplantační zákon) a zákona 296/2008 Sb. (zákon o lidských tkáních a buňkách)
    Transfusní oddělení v Litomyšli odebírá krev dárcům krve každý den. V pondělí, středu a čtvrtek jsou plazmaferetické odběry, v úterý dárci plné krve a pacienti na autotransfuze, v pátek dárci plné krve. V případě urgentního nedostatku krve zveme dárce k odběru telefonicky.


Vítá vás Český národní registr dárců dřeně

    Máte samozřejmě právo vědět, jaké údaje jsou o vás zpracovávány, za jakým účelem, jak dlouho, kde jsme tyto údaje získali, zda a komu je předáváme. Zároveň máte právo na poučení o dalších právech týkajících se těchto údajů. K vašemu informování má sloužit zejména tento dokument, nicméně jsme připraveni vám poskytnout potvrzení nebo upřesnění ke kterémukoli bodu této informace.
    Nad 35 let je možné darování po zaplacení sponzorského daru Nadaci kostní dřeně v hodnotě 1 500,- Kč. Důvodem je drahé vyšetření, které není placeno z veřejného zdravotního pojištění .
    Při své činnosti IKEM jako správce zpracovává osobní údaje fyzických osob, kterým jsou poskytovány zdravotní služby (dále jen „dárci“ nebo „Vy“). Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
    V registru Transreg jsou o vzácných dárcích zpracovávány následující údaje: číselný kód, krevní skupina, Rh faktor, fenotyp. Údaje jsou vkládány tou transfuzní stanicí, která důvod pro zařazení určitého dárce zjistila.


Informace o objednání pro dárce krve

    V případě, že zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat, abychom je bez zbytečného odkladu doplnili nebo opravili.
    Dárce je vyšetřen laboratorně a výsledky jsou zhodnoceny lékařem. V případě dodatečně zjištěných patologických laboratorních hodnot jsou výsledky odeslány dárci k došetření u praktického lékaře případně je pozván do hematologické ambulance. Provádíme odběry dárkyním pro gynekologa či plánované odběry pro praktické lékaře.
    Od 24. 11. 2008 provádíme plasmaferetické odběry. Kriteria pro dárce plazmy jsou stejná jako pro plnou krev. Je ovšem vhodné, aby dárce byl v průběhu předchozích 6 měsíců negativní na předepsané testy infekčních markerů (HIV, HBsAg, HCV). Neměl by to tedy být prvodárce, ale dárce plné krve, který daroval v posledních 6ti měsících plnou krev. Tím máme také ověřeno, že má dárce dobrý žílní přístup k odběru a netrpí kolapsy. Interval mezi darováním je:


Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

    Při poskytování zdravotních služeb se lze setkat s pacienty – příjemci krve, kteří mají ve vztahu ke krevní transfuzi zvláštní požadavky. Zejména se jedná o pacienty se vzácnou krevní skupinou nebo jinými vlastnosti krve. Pro takové pacienty není vždy bez dalšího dostupná vhodná krevní transfuze. V takových chvílích lze využít registr vzácných dárců krve, v němž se pod číselnými kódy nacházejí údaje o krevní skupině, Rh faktoru a fenotypu dárců, kteří byli jednotlivými transfuzními stanicemi vyhodnoceni jako vzácní a kteří jsou způsobilí darovat krev příjemcům se zvláštními požadavky. Tito dárci mohou být v případě potřeby osloveni a požádáni, aby se dostavili k odběru krve.
    Dárci se mohou k odběru krve objednat telefonem na čísle 461 655 436 (po 14.00 hod. na telefonu 461 655 438) nebo pomocí online objednávání s uvedením krevní skupiny a roku narození (pokud se jedná o opakovaného dárce). Prvodárci mohou v odběrové dny plné krve přijít bez objednání v době 6:30-8:30 hod.
    Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to následujícími způsoby:
    Dárci se mohou k odběru krve objednat telefonem na čísle 461 655 436 (po 14.00 hod. +420 461 655 438) nebo pomocí online objednávání (viz níže) s uvedením krevní skupiny a roku narození (pokud se jedná o opakovaného dárce). Prvodárci mohou v odběrové dny plné krve přijít bez objednání.
    Odběr možný, jen pokud byl dárce dávat krev nebo plasmu v posledních 6ti měsících. (tzv. kvalifikovaný dárce- negativní vyšetření na infekční markery).


Proč vstoupit do registru dárců kostní dřeně?

    Transreg je registrem, v němž jsou shromažďovány informace o dárcích krve. Tento registr je rozdělen na dvě části, které jsou vedeny za odlišnými účely. Údaje obsažené v registru Transreg jsou v případě potřeby sdíleny mezi jednotlivými transfuzními stanicemi po celé České republice.
    V případě nezodpovězených otázek, kdykoliv zavolejte či napište na uvedenou emailovou adresu. Děkujeme všem současným i budoucím dárcům za ochotu a velkorysost, s kterou pomáháte pacientům.
    Pro účely registrace potřebujeme shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních, kontaktních a popisných údajů a informací o zdravotním stavu potenciálního dárce krvetvorných buněk. Informace poskytnuté přes tento formulář slouží pouze k navázání kontaktu dárce s registrem. Nejsou dále zpracovávány a jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle po dobu jednoho roku od vyřízení žádosti o registraci nebo aktualizaci/opravu údajů.
    Při nedodržení doporučené stravy den před a v den odběru (lehké netučné potraviny, dostatek tekutin) může být Vaše plazma chylózní (plazma, která obsahuje vysoké množství tukových buněk). Tato plazma nemůže být dále zpracována na životně důležitá léčiva, je nutné ji likvidovat a odběr nelze považovat za úspěšný.


Informace pro dárce krve spádové oblasti

    Se svými dotazy ohledně zpracování a ochrany Vašich osobních údajů, se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který u IKEM působí („DPO“). Našeho DPO můžete kontaktovat prostřednictvím emailu gdpr@ikem.cz či telefonicky na čísle +420 23605 5091.
    Nabízíme poradenství v rámci našich odborných schopností, konzultace či objednání v jiných odborných ambulancích. Dárce obdrží občerstvení před odběrem i po odběru a stravenky v hodnotě 50 Kč pro dárce plné krve, 100 Kč pro dárce plazmy.
    Zpracování údajů o vzácných dárcích je tak v těchto případech nezbytné pro poskytování zdravotní péče příjemcům se zvláštními požadavky. Je nepochybné, že včasnost péče může být v případě potřeby krevní transfuze v řadě případů rozhodující pro záchranu života. Vedení registru vzácných dárců krve podstatně zkracuje čas při hledání vhodného dárce pro příjemce se zvláštními požadavky, čímž může významně zvýšit přínos léčby.
    Jako subjektu údajů vám právní předpisy o ochraně osobních údajů přizvávají celou řadu práv. Některá z nich jsou však omezena povahou zpracování osobních údajů v registru Transreg. Ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům máte následující práva:


Jaká máte práva ve vztahu ke svým osobním údajům?

    V registru Transreg jsou o vyřazených dárcích zpracovávány následující údaje: jméno a příjmení, rodné číslo, krevní skupina, údaj o zdravotním stavu (zejména důvod k vyřazení z dárcovství krve). Údaje jsou vkládány tou transfuzní stanicí, která důvod pro vyřazení určitého dárce zjistila. V registru se evidují jak dočasně, tak trvale vyřazení dárci. Osobní údaje týkající se vyřazení z dárcovství budou z registru vymazány vždy, pokud se ukáže, že překážka, pro níž byl dárce do registru zařazen, již netrvá. Ke zpracování tedy dochází po dobu nezbytně nutnou.
    Uplatněním práv, které byly doposud uvedeny, není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní údaje naleznete přímo na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Stížnost můžete podat kdykoliv, kdy máte pochybnosti o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány tak, jak by měly být, tedy neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy.
    Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení některých vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly nadále předmětem dalšího zpracovávání, a to po určitou dobu. Není to totéž, jako právo na výmaz, jelikož omezení zpracování není trvalé. Právo, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, máte v případě že:


počet dárců v registrech světa: 34 080 237

    V určitých případech můžete jako subjekt údajů uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů neboli právo být zapomenut. Pokud jde o zpracování v registru Transreg, budete moci toto právo uplatnit pouze v případech, kdy vaše osobní údaje již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
    Pokud je zpracování omezeno, mohou být zpracovávány údaje jen s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby, ať již fyzické nebo právnické, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
    Ke zpracování osobních údajů v případě zařazení do registru vyřazených dárců krve dochází, jelikož je to nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, aby byly zajištěny přísné normy kvality a bezpečí zdravotní péče a léčivých přípravků. Účelem registru Transreg je v souladu s výše uvedeným zvýšit bezpečnost transfuzních přípravků, a tím pádem snížit riziko přenosu závažných infekcí, jakož i ulehčit zařízením transfuzní služby činnost a snížit náklady na poskytování zdravotních služeb tím, že mohou v rámci potřeby ihned získat informaci o vyloučeném dárci bez nutnosti provádění jinak nutných testů.


TRANSREG – Národní registr vyřazených dárců krve a registr vzácných erytrocytů

    Právní předpisy Evropské unie i České republiky stanoví velmi přísné požadavky, které musí být splněny osobami darujícími krev. Nejvíce je přirozeně zkoumána zdravotní způsobilost dárce, aby bylo zajištěno, že nedojde k přenosu onemocnění na příjemce darované krve. Za tímto účelem jsou před odběry prováděna nejrůznější vyšetření. V některých případech pak výsledky těchto vyšetření mohou odhalit skutečnost, že potenciální dárce je pro darování nezpůsobilý. Takový dárce je pak zařazen do registru vyřazených dárců krve Transreg. Každá další transfuzní stanice, do níž by dotyčný přišel darovat krev, si tak může ověřit, zda se nejedná o nezpůsobilého dárce. Tímto způsobem je možné docílit vysokou bezpečnost krevní transfuze, i přestože některé kontraindikace darování krve mohou být v určitých časových obdobích obtížně zjistitelné. Zároveň tak lze šetřit finanční prostředky na provádění dalších vyšetření.
    Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00