Jak na věc


cenné papírové bankovky ohodnocení

unikátní sbírka kubánských bankov..

    44 Ochranné prvky 1000 Kč Obrázek č.43 Podrobný popis ochranných prvků na bankovce 1000 Kč vzor Zdroj: 1.Vodoznak Vodoznak je viditelný, pokud se na bankovku podíváme proti světlu. Je zde použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí). Najdeme jej ve střední části širokého nepotištěného - bílého okraje bankovky a tvoří jej portrét Františka Palackého, hodnotové číslo 1000 a lipový list. Z lícní strany je pak zrcadlově obrácený oproti portrétu vytištěnému Obrázek č.44 Vodoznak na bankovce 1000 Kč vzor 2008 Zdroj: -
    11 V dubnu 1926 byla založena Národní banka československá, centrální a emisní banka a pak v roce 1927 tiskárna bankovek, která pak výrobu zahájila roku V té době se u nás vyskytovaly dva druhy platidel bankovka a státovka. Pokud platidlo vydá stát, jedná se o státovku a nalezneme zde podpis ministra financí. Pokud platidlo vydá banka, jedná se o bankovku a je zde podpis guvernéra, pokladníka nebo jiného představitele emisní banky. Roku 1931 byla vydána stokoruna, jejím autorem je Maxmilián Švabinský, který je také autorem tisícikoruny z roku V roce 1937 pak na mezinárodní výstavě umění v Paříži byla tato tisícikoruna vyznamenána. Použité ochranné prvky jsou- kvalita papíru, kvalita tisku A- hlubotisk, R- hlubotisk, průsvitka-ženská hlava, číslování 6 míst. Autorem je Max Švabinský. Obrázek č.4 - Vyznamenaná tisícikoruna Zdroj: Obrázek č.5 - Válečná platidla a příprava poválečných peněz Zdroj:


BANGLADÉŠ - sestava tří bankove..

    34 4. Soutisková značka V průhledu proti světlu je soutisková značka vidět celá, jednotlivé linky na sebe navazují. Značka se skládá z obrazce, který je rozložený na obě strany bankovky stranu lícovou a stranu rubovou. Z jedné strany bankovky je tedy vidět pouze jedna část obrazce, z druhé strany část zbývající. V letech 1993 až 1996 byla značka tvořena písmeny CS, od roku 1996 značku tvoří písmena ČR. Obrázek č.25 Soutisková značka na bankovce 100 Kč vzor 1997 Zdroj: 5. Skrytý obrazec Skrytý obrazec je viditelný pouze tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti světlu. Vždy jej tvoří číslo označující nominální hodnotu bankovky. Je umístěn na lícní straně na rameni portrétu. Obrázek č.26 Skrytý obrazec na bankovce 100 Kč vzor 1997 Zdroj: -
    56 4. Soutisková značka V průhledu proti světlu je soutisková značka vidět celá, jednotlivé linky na sebe navazují. Značka se skládá z obrazce, který je rozložený na obě strany bankovky stranu lícovou a stranu rubovou. Z jedné strany bankovky je tedy vidět pouze jedna část obrazce, z druhé strany část zbývající. Soutiskovou značku tvoří písmena ČR. Obrázek č.65 Soutisková značka na bankovce 5000 Kč vzor 2009 Zdroj: 5. Skrytý obrazec Skrytý obrazec je viditelný pouze tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti světlu. Vždy jej tvoří číslo označující nominální hodnotu bankovky. Je umístěn na lícní straně v ornamentu na rameni portrétu. Obrázek č.66 Skrytý obrazec na bankovce 5000 Kč vzor 2009 Zdroj: -


BANGLADÉŠ - sestava tří bankove..

    4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá ochrannými prvky bankovek, je zde kladen důraz zejména na ochranné prvky českých bankovek. Bakalářská práce se okrajově dotýká historického vývoje bankovek a institucí, které s ochrannou bankovek souvisí, jako jsou Česká národní banka nebo Státní tiskárna cenin. V souvislosti s ochrannými prvky, jsou rozebírány stupně padělání peněz, způsob, jak se zachovat v případě podezření styku s padělanou bankovkou. Na praktických ukázkách různých bankovek je demonstrováno, jakým způsobem jsou ochranné prvky sledovány v praxi. Klíčová slova: České bankovky, historický vývoj bankovek, padělání peněz, sledování v praxi Annotation This Bachelor s thesis is included (is dealt with) the security features of banknotes. The great (main) emphasis is placed on the security features of the Czech banknotes. The thesis is marginally tought a historical development of notes and institutions that relace to the protection of banknotes like the Czech National Bank or the
    1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Ochranné prvky českých bankovek Bakalářská práce Autor: Sylva Doležalová Bankovní management Vedoucí práce: JUDr. Petr Scholz, Ph.D. Domažlice duben 2012
    37 2. Ochranný okénkový proužek Ochranný proužek je vyrobený z umělé metalizované hmoty, který je pak dále zapuštěný do papíru. Na lícní straně vystupuje po 5 mm na povrch papíru. Okénka jsou dlouhá také 5 mm, je na nich čitelný negativní mikrotext nominální hodnoty 200 Kč bankovky. Při pohledu na bankovku vidíme pouze vystupující část proužku na lícní straně. Proti světlu pak proužek vypadá jakou souvislá linka. Obrázek č.30 Ochranný okénkový proužek na bankovce 200 Kč vzor 1998 Zdroj: 3.Ochranná vlákna Ochranná vlákna mají oranžovou barvu, jsou dlouhá asi 6 mm. Jsou dobře zřetelná na bílém okraji bankovky. Najdeme je rozmístěné po celé ploše bankovky Obrázek č.31 Ochranná vlákna na bankovce 200 Kč vzor 1998 Zdroj: -


unikátní sbírka kubánských bankov..

    21 Ochranné prvky Ochranné prvky českých bankovek jsou jasně definovány jednotlivými vyhláškami České národní banky. Je plně v kompetenci České národní banky měnit vlastnosti českých bankovek a mincí. Ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin se stále zdokonalují ochranné prvky bankovek tak, aby byly bankovky chráněné před paděláním, a tím jejich znehodnocováním. ČNB je zřízena ústavou České republiky a svou činnost vyvíjí v souladu se zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance a dalšími právními předpisy. Ochranné prvky bankovek cílové skupiny uživatelů Ochranné prvky bankovek můžeme rozdělit podle toho, pro kterou skupinu jsou určeny: 1. pro nejširší veřejnost (zjistitelné pouhým okem) 2. pro odbornou veřejnost (zjistitelné jednoduchými pomůckami) 3. pro profesionály (zjistitelné složitějšími přístroji) 4. pro zpracování v centrální bance (zjistitelné speciálními senzory) 5. speciální ochranné prvky k ovlivnění činnosti reprodukčních zařízení (znemožňující nebo ztěžující kopírování,
    52 opticky proměnlivé barvy vidíme struny lyry. Barva strun je při čelním pohledu zlatá, při skolopení bankovky se však barva změní na zelenou. Obrázek č.58 Skrytý obrazec na bankovce 2000 Kč vzor 2007 Zdroj: 7.Iridiscentní pruh Tento ochranný prvek je založený na optickém efektu. Barva, která se zde používá, je součástí bankovky již při výrobě papíru. Iridiscentní pruh je cca 20 mm široký a duhově se proměňuje. Je umístěn na lícní straně pravého okraje bankovky. Je dvoubarevný. Při běžném pohledu se nám pruh jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený, při sklopení bankovky proti světlu však získává zlatý a modrý nádech s kovovým odleskem. V iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (světle) vytištěny číslice 2000, pokud bankovku sklopíme, číslice 2000 se nám pak jeví jako tmavé. Obrázek č.59 Iridiscentní pruh na bankovce 2000 Kč vzor 2007 Zdroj: -


Ochranné prvky českých bankovek

    30 Ochranný proužek Ochranné proužky dle mého názoru, patří mezi nejlépe viditelný ochranný prvek bankovky. Poprvé byly použity na librách Bank of England, po druhé světové válce, kdy se začaly ve velkých množstvích objevovat padělky pěti, deseti, dvaceti a padesátiliber, vyrobené nacisty v koncentračním táboru Sachsenhausen. 24 Původně se jednalo o kovový proužek, který byl při výrobě zapracován do papíru. Dále se tento prvek rozvíjel a kov byl nahrazen umělou hmotou. Proužek dosahuje šířky asi 2-3 mm a je orientovaný na kratší stranu bankovky. Může být úplně skryt v papíru nebo může prostupovat papírem střídavě na povrch, pak jej nazýváme okénkový ochranný proužek. Proužek může případně obsahovat negativní mikrotext nebo např. hologramový vzor. Na našich bankovkách je použitý okénkový proužek, který je opatřený mikrotextem. Na vystupující části pak nalezneme označení nominální hodnoty bankovky. Proti světlu pak proužek vypadá jakou souvislá linka. 24 PEKÁREK, Jiří. Poznáte padělek ba
    53 8. Mikrotext Mikrotext je tištěn tiskem z plochy a tiskem z hloubky. Nalezneme jej na lícní straně bankovky ve formě slovního označení hodnoty, shora pak konturuje pole skrytého obrazce a ve formě číselného označení hodnoty je i vpravo od portrétu Emy Destinové. Na rubové straně je také v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem, kde označuje hodnotu bankovky. V číselné podobě je pak také uvnitř velkého písmene D. Obrázek č.60 Mikrotext na bankovce 2000 Kč vzor 2007 Zdroj: -


unikátní sbírka kubánských bankov..

    60 Sledování ochranných prvků v praxi Poslední kapitola mé práce je věnována lidem, kteří s hotovostí pracují nebo pracovali. Na práci s hotovostí jsem se zeptala dvou osob, paní Marie Bultasové-Krakešové, která je bývalou zaměstnankyní sázkové kanceláře Chance, a.s. a pana Luboše Jurníka, který je zaměstnán jako pokladník na pobočce KB a.s. Domažlice. Kontrola bankovek v sázkové kanceláři Chance, a.s. Jsem bývalou zaměstnankyní sázkové kanceláře Chance, a.s. V sázkové kanceláři jsem byla v denním styku s bankovkami. Jednalo se o menší sázkovou kancelář v Domažlicích, kde jsem se dostávala do styku převážně se stálými zákazníky, a tedy bylo nižší riziko, že bych přišla do styku s falešnými bankovkami. I přesto jsem musela být pozorná, hlavně v době mistrovství světa ve fotbale nebo v době olympiády, v této době narůstal příjem sázek, zvýšil se počet sázejících a docházelo i k více výplatám. Na pobočce bylo potřeba tedy mít více hotovosti a byla zapotřebí větší obezřetnost. Jak už jsem
    47 opticky proměnlivé barvy vidíme lipový list. Barva listu je při čelním pohledu zlatá, při skolopení bankovky se však barva změní na zelenou. Obrázek č.49 Opticky proměnlivá barva na bankovce 1000 Kč vzor 2008 Zdroj: 7.Iridiscentní pruh Tento ochranný prvek je založený na optickém efektu. Barva, která se zde používá, je součástí bankovky již při výrobě papíru. Iridiscentní pruh je cca 20 mm široký a duhově se proměňuje. Je umístěn na lícní straně pravého okraje bankovky. Je dvoubarevný. Na ukázce je vyobrazen u tisícikoruny. Při běžném pohledu se nám pruh jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený, při sklopení bankovky proti světlu však získává zlatavý až fialový nádech s kovovým odleskem. Obrázek č.50 Iridiscentní pruh na bankovce 1000 Kč vzor 2008 Zdroj: -


BANGLADÉŠ - sestava tří bankove..

    32 Ochranné prvky 100 Kč Obrázek č.22 Podrobný popis ochranných prvků na bankovce 100 Kč vzor Vodoznak Vodoznak je viditelný, pokud se na bankovku podíváme proti světlu. Je zde použit tzv. lokální stupňovitý vodoznak (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí). Najdeme jej ve střední části širokého nepotištěného - bílého okraje bankovky a tvoří jej portrét Karla IV. Z lícní strany je pak zrcadlově obrácený oproti portrétu vytištěnému. Obrázek č.22 Ukázka vodoznaku na bankovce 100 Kč vzor Zdroj: -


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00