Jak na věc


bezplatná linka operátor vodafone

Bezplatná právní pomoc mimo řízení

    Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Zákon se týká výlučně mediací, které poskytují zapsaní mediátoři do seznamu mediátorů. Tento způsob řešení sporů má například výhodu v tom, že po dobu mediace se staví promlčecí lhůty stejně jako v případě soudního řízení. Stejně tak náklady tohoto řízení jsou nepoměrně nižší než u klasického soudního řízení a jelikož výsledkem mediace má být uzavření dohody, je pravděpodobné, že smírné řešení může vést k oboustranné spokojenosti, na rozdíl od soudního sporu, kdy je o právech a povinnostech zúčastněných stran rozhodováno soudem a vítězem je tak obvykle pouze jedna ze stran.
    Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.
    Možná, že už na základě odborné porady víte, že budete muset řešit vaši situaci soudně a potřebujete zahájit soudní řízení - například sepsat žalobu nebo jiný návrh k soudu. Pokud vám takové právní podání nesepíší v rámci porady výše uvedené organizace, máte další možnost požádato o bezplatnou právní pomoc soud ještě před zahájením řízení. Nližší informace najdete v sekci "Potřebuji zahájit řízení."


Poradíme zdarma, nemáte co ztratit

    Je zřejmé, že zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat v kuse po celou stanovenou pracovní dobu, ale naopak během plnění svých pracovních úkolů potřebuje přiměřenou pauzu nejen na jídlo, ale i na oddech. Stejně tak je nezbytné, aby měl zaměstnanec volno mezi jednotlivými pracovními směnami, jinak by přirozeně docházelo ke snížení jeho pracovní výkonnosti. Jaká pravidla v tomto ohledu stanoví zákoník práce, se dozvíme v následujících pěti radách zdarma.


Nechtějí se Vám číst všechny informace?

    Vedle kupní smlouvy je smlouva o dílo jedním z nejčastějších dvoustranných závazkových smluvních vztahů. Rozdílnost smlouvy o dílo od kupní smlouvy lze spatřovat především v tom, že v době uzavírání smlouvy o dílo, předmět plnění obvykle neexistuje. Rovněž je nutné smlouvu o dílo odlišit od pracovněprávního vztahu, kdy předmětem tohoto vztahu je výkon pracovní činnosti, kdežto předmětem smlouvy o dílo je výsledek pracovní činnosti. Smlouvou o dílo zavazuje se objednateli ten, komu bylo dílo zadáno (zhotovitel díla), že jej za sjednanou cenu provede na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. Zhotovitel buď provede dílo osobně, anebo je nechá provést pod svým osobním vedením. To ovšem neplatí, není-li provedení díla vázáno na osobní vlastnosti zhotovitele nebo není-li to vzhledem k povaze díla zapotřebí. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Není-li doba plnění ujednána, provede zhot


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00