Jak na věc


bezplatná linka operátor vodafone

Nechtějí se Vám číst všechny informace?

    Od 1. 9. 2012 je účinný nový zákon o mediaci, který upravuje pravidla pro alternativní řešení sporů, a to formou mediace. Mediací se rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody. Zákon se týká výlučně mediací, které poskytují zapsaní mediátoři do seznamu mediátorů. Tento způsob řešení sporů má například výhodu v tom, že po dobu mediace se staví promlčecí lhůty stejně jako v případě soudního řízení. Stejně tak náklady tohoto řízení jsou nepoměrně nižší než u klasického soudního řízení a jelikož výsledkem mediace má být uzavření dohody, je pravděpodobné, že smírné řešení může vést k oboustranné spokojenosti, na rozdíl od soudního sporu, kdy je o právech a povinnostech zúčastněných stran rozhodováno soudem a vítězem je tak obvykle pouze jedna ze stran.
    Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných dvoustranných smluv, mezi jejíž základní náležitosti patří označení smluvních stran, specifikace předmětu koupě a určení ceny. Kupní cena je ujednána dostatečně určitě, je-li ujednán alespoň způsob jejího určení. Mají-li strany vůli uzavřít kupní smlouvu bez určení kupní ceny, platí za ujednanou kupní cena, za niž se týž nebo srovnatelný předmět v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek obvykle prodává. V případě prodeje věcí movitých nevyžaduje zákon pro uzavření kupní smlouvy písemnou formu. Níže si rozebereme základní pravidla pro uzavírání kupní smlouvy na movité věci.


Poradíme zdarma, nemáte co ztratit

    Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.


Bezplatná právní pomoc mimo řízení

    Pracovní poměr může v zásadě zaniknout několika způsoby, a to vzájemnou dohodou obou stran pracovněprávního vztahu, zrušením pracovního poměru ve zkušební době, jednostrannou výpovědí, při níž musí být dodržena výpovědní doba, uplynutím doby, na kterou byl pracovní poměr sjednán a konečně okamžitým zrušením pracovního poměru, ať již ze strany zaměstnavatele či zaměstnance. Okamžité zrušení pracovního poměru jak již z jeho samotného názvu vyplývá, působí okamžitě, to znamená, že v takovémto případě neběží pro ukončení pracovního poměru žádná výpovědní doba, která má za úkol chránit zaměstnance i zaměstnavatele a je tedy pochopitelné, že okamžitě zrušit pracovním poměr lze pouze výjimečně, a to ve vymezených případech daných zákoníkem práce. Při okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel i zaměstnanec skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným, přičemž uvedený důvod nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru mu
    Naše společnost se specializuje na oddlužení fyzické osoby nepodnikatele, oddlužení manželů i oddlužení OSVČ/podnikatele. Zastavujeme exekuční dražby. Zároveň Vám pomůžeme zjistit, kde všude dlužíte.
    V případě, že někdo jinému způsobí škodu na zdraví, a to i nedbalostně, například při autonehodě, je vždy původce škody povinen poškozenému vzniklou škodu nahradit, bez ohledu na to, že kromě toho může nést i trestněprávní odpovědnost. Škoda na zdraví je mnohdy obtížněji vyčíslitelná než například škoda na majetku, a to zejména z hlediska utrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tento článek se zaměřuje zejména na to, co všechno je původce škody povinen poškozenému nahradit.
    Oddlužení je jediné legální řešení neschopnosti dlužníka splácet své závazky vůči svým věřitelům. Oddlužení schvaluje soud, který zastavuje exekuce a vymáhání dlužných splátek. Hlavní výhodou je možnost, že celkový dluh může být snížen až o 70 % celkové výše a to bez potřeby dalších půjček!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
11612
cache: 0024:00:00