Jak na věc


bezpečná manipulace se zbraní

Jiskrově bezpečné snímače vlhkosti a teploty

    Přepěťové ochrany - bariéry chrání elektrická slaboproudá zařízení proti poškození v důsledku přepětí vznikajícího na vedení nepřímým účinkem úderu blesku, případně před přepětím, které vzniká na vedení vlastní indukcí. Přepěťové bariéry typu PB chrání elektronické obvody proti přepětí nad cca 28V. Vzhledem k tomu, že bariéry jsou pasivní čtyřpóly a jejich konstrukce splňuje požadavky kladené na nevýbušná zařízení, je možné s jejich pomocí chránit i jiskrově bezpečná zařízení až do úrovně II 1G[Exia] IIC. Samotné bariéry se smí také instalovat v prostorách s nebezpečím výbuchu "zone2" případně "zone 1 a zone 0" v případě, že se jedná o bariéru neobsahující prvky akumulující energii. Přepěťová bariéra typu PB.. je dle provedení umístěna v plastové krabičce a zalita zalévací hmotou (krytí IP 20) nebo je umístěna v krabici s krytím IP 54 (IP 65) pro venkovní použití.
    Branka na házenou, dřevěný přední rám + sklopná zadní kovová konstrukce, povrchová úprava komaxit, včetně kotvení. Kotvy slouží k zabezpečení branky proti převrácení dle ČSN-EN. VYROBENO V ČESKÉ REPUBLICE.
    Do Plzně přijelo tuto sobotu na 700 stovek fanoušků Baníku Ostrava. Policie byla v pohotovosti, k dispozici byl antikonfliktní tým, služební psi i vrtulník."Krajské ředitelství policie Plzeňského...
    Diferenční pístové tlakoměry s kontakty - HIRLEKAR Precision. Měření rozdílu tlaků patří mezi náročnější z úkolů, s nimiž se lze na poli měřicí a řídicí techniky setkat. Níže uvedené přístroje umožňují sepnutí kontaktu při dosažení požadované diference. V případě kontaktních tlakoměrů se jedná o systém pro kontinuální měření tlaku, kapalin a plynů. Jedná se o mechanické zařízení pro snímání tlaku opatřené spínacími kontakty pro signalizaci dosažení maxima nebo minima naměřených hodnot.


Jiskrově bezp. diferenční snímače tlaku 0 - 10 V/4 - 20 mA

    Jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry řady MM 7... jsou nejjednodušším typem jiskrově bezpečného rozhraní určeného k ochraně elektrických obvodů umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jiskrově bezpečné bariéry řady MM 7... se používají jako rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a obvody, které nejsou jiskrově bezpečné. Pro splnění této funkce je nutno bariéry dostatečně přizemnit. Jiskrově bezpečné bariéry řady MM 7... jsou proto vybaveny přídavnou zemnící svorkou (klipem), která je umístěna v montážním otvoru pro lištu DIN35 a která zajišťuje jednoduché, rychlé a současně vysoce spolehlivé připojení k zemnícímu obvodu.
    V souvislosti s velikonočními svátky připravila Policie Plzeňského kraje řadu dopravně bezpečnostních akcí, které by měly přispět ke snížení počtu dopravních nehod.„Na vytipovaných místech, kde předpokládáme...


Jiskrově bezpečné kapacitní snímače

    Jiskrově bezpečný zdroj je určen k napájení jiskrově bezpečných zařízení, umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Zařízení nemají žádné další vstupní a výstupní obvody nebo je mají ošetřeny jiným způsobem. V tomto případě musí být zajištěno, aby součet energií na uvedeném rozhraní nepřekročil maximální dovolenou energii pro dané zařízení.Uvedené skutečnosti vycházejí z platných norem zejména ČSN EN 60079 - 0 a 60079 - 11. Maximální hodnoty jednotlivých zařízení jsou uvedeny v certifikátech o jiskrové bezpečnosti.Typickým příkladem chybného použití jiskrově bezpečného zdroje je např. napájení proudové smyčky 4-20 mA (snímače tlaku, teploty a pod.) a přímé zapojení jejího výstupu do vyhodnocovacího zařízení, které není certifikováno k připojení k jiskrově bezpečným obvodům. Pro tuto aplikaci je nutno použít izolátor - bariéru - oddělovací zesilovač. Například typ MM 5041 .. nebo Zenerovu bariéru MM 7087+ apod.


Jiskrově bezpečné řídící systémy

    Jiskrově bezpečné kapacitní a vodivostní snímače nachází uplatnění v mnoha aplikacích, kde je nutné spínat dosažení požadované úrovně hladiny nebo kde je zapotřebí kontinuálně snímat její výšku. Oblast použití těchto zařízení je poměrně široká a nachází se všude tam, kde nelze použít měření na principu hydrostatického tlaku. Jedná se o látky s velkou hustotou, sypké materiály, agresivní sloučeniny, oleje, rozpouštědla, barvy, kapaliny, které tvoří rozhraní dvou různorodých látek a je zapotřebí toto rozhraní indikovat, případně látky s nadměrnou teplotou. Rovněž aplikace těchto snímačů se jeví jako úspornější varianta oproti klasickým tenzometrům. Výhodou kapacitních snímačů oproti vodivostním je jejich nezávislost na vodivosti měřené látky. Snímače jsou konstruovány jako jedno nebo dvou elektrodové. Snímače s jednou elektrodou využívají k měření jako druhou elektrodu stěnu nádoby, trubky apod. zhotovenou z vodivého materiálu. V případě použití nádob z nevodivého materiálu je nutné použ
    Konvenční optický detektor kouře s dorovnáváním citlivosti, dvojbarevná programovatelná LED signalizující poplach, zaprášení a poruchu detektoru, programovatelná citlivost. Jiskrově bezpečné prvky analogové Ex - EPS (elektronická požární signalizace)Zóna 2
    Magnetické spínače (koncové spínače) Ex jsou bezdotykové polohové spínače vhodné především k vyhodnocování polohy ochranných krytů a dveří umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jazýčkový kontakt spíná v závislosti na poloze ochranného krytu, na kterém je připevněn kódovaný magnet. Spínač je napájen z ochranné bariéry - jiskrově bezpečného relé.
    Strážníci v Plzni se zapojili do dalšího ročníku speciální Akce Jehla. Po městě sbírali odpad po narkomanech. Od injekčních stříkaček čistili dětská hřiště i další lokality.Ve středu vyrazili...


J.b. teplotní spínače - bimetaly

    Hydrostatický tlak je na elektrický signál převáděn pomocí membránového čidla. To je tvořeno křemíkovou destičkou, oddělenou od měřeného média membránou s nerezavějící oceli. Pohyb membrány způsobené působením tlaku se přenáší na křemíkovou destičku, která vlivem průhybu mění svůj odpor. Změna odporu je převedena na elektrický signál a vyhodnocena. Tělo převodníku je vyrobeno z nerezavějící oceli, plášť přívodního kabelu je buď z PVC, silikonu nebo teflonu dle chemického složení měřeného média.
    Princip jiskrově bezpečných zařízení spočívá v omezení množství elektrické energie dodávané do elektrických obvodů z napájecích zdrojů a energie akumulované součástmi elektrických obvodů. Zajištění bezpečnosti tedy spočívá ve vhodném zapojení, v systematickém výběru součástí a v jejich vhodném konstrukčním uspořádání. Jiskrová bezpečnost je vlastně technika malého příkonu, kterou sice nelze použít pro výkonová zařízení, ale je vhodná pro průmyslovou a přístrojovou techniku (jiskrově bezpečná zařízení jako např. jiskrově bezpečné relé, oddělovací zesilovače, bariéry apod.) určenou pro měření a sběr dat v prostředích s nebezpečím výbuchu plynů, par a prachu.
    Se zástupci čtyř velkých podniků působících v Plzni a na Plzeňsku, jež zaměstnávají aktuálně dohromady kolem sedmi tisíc lidí, se ve čtvrtek na radnici sešli zástupci města Plzně. Primátor Martin...


Zástupci velkých firem diskutovali s vedením Plzně o zaměstnancích i bezpečnosti

    Jiskrově bezpečná relé - jiskrově bezpečné převodníky NAMUR nebo izolátory binárního signálu jsou základním typem jiskrově bezpečného rozhraní určeného ke chránění elektrických obvodů umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obsahují elektronické prvky zajišťující vzájemné galvanické oddělení vstupních, výstupních a napájecích obvodů. Použity jsou zejména optočleny, bezpečnostní relé a prvky s magnetickou vazbou, vše ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079. Vstupní (případně výstupní) obvody, na jejichž svorky se připojují vodiče vedoucí do prostředí s nebezpečí výbuchu, jsou navíc opatřeny ochrannými diodovými bloky (včetně Zenerových diod) v kombinaci s pojistkami a rezistory. Diody omezují napětí přiváděné do jiskrově bezpečného obvodu a bezporuchové omezovací rezistory omezují maximální proud, který může obvodem protékat. Jiskrově bezpečné izolátory se používají jako rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a obvody, které nejsou jiskrově bezpečné. Vyrábějí se jak pro oddělení
    Jiskrově bezpečné oddělovací zesilovače jsou základním typem jiskrově bezpečného rozhraní určeného k ochraně elektrických obvodů s analogovým vstupem nebo výstupem umístěných v prostředí s nebezpečím výbuchu. Obsahují elektronické prvky zajišťující vzájemné galvanické oddělení vstupních, výstupních a napájecích obvodů. Použity jsou zejména optočleny a prvky s magnetickou vazbou, vše ve speciálním provedení dle ČSN EN 60079. Vstupní (případně výstupní) obvody, na jejichž svorky se připojují vodiče vedoucí do prostředí s nebezpečí výbuchu jsou navíc opatřeny ochrannými diodovými bloky (včetně Zenerových diod) v kombinaci s pojistkami a rezistory. Diody omezují napětí přiváděné do jiskrově bezpečného obvodu a bezporuchové omezovací rezistory omezují maximální proud, který může obvodem protékat. Jiskrově bezpečné izolátory se používají jako rozhraní mezi jiskrově bezpečnými obvody a obvody, které nejsou jiskrově bezpečné.


Jiskrově bezpečné optické snímače

    Jiskrově bezpečné snímače teploty typu TI jsou určeny k měření teplot médií v cisternách, potrubí, zásobnících v ovzduší apod. Měřené médium může být hořlavá kapalina nebo plyn výbušného charakteru. Teplota je na elektrický signál převáděna za pomocí odporových článků - čidel typu Ni 1000 nebo Pt 100. Snímače teploty mohou být vybaveny elektronikou v těle snímače, která převádí napětí čidla na unifikovaný elektrický signál 4 - 20 mA nebo 0 - 5/10 V. Napájení snímačů je zajištěno z proudové smyčky 4 - 20 mA (dvoudrát). snímače s napěťovým výstupem jako třídrát. Snímače včetně elektroniky jsou klasifikovány jako jiskrově bezpečné II 1G Ex ia IIC T4 a IM1 Ex ia I.


Jiskrově bezpečné přepěťové ochrany

    Optický snímač hladiny RIS .. je kompaktní snímač, který spolehlivě detekuje limitní stavy kapaliny. RIS .. využívá fyzikálního principu lomu světla v kombinaci s technologií RS firmy MM GROUP. , která zaručuje spolehlivou a přesnou funkčnost snímače. Navíc můžete snímač snadno nainstalovat - stačí zašroubovat do objímky se závitem M 20x1,5, M27 x 1,5 nebo jiným a připojit správný konektor nebo zapojit integrovaný kabel. Snímač funguje ve všech pozicích a můžete ho tak použít nejen ze strany nádoby, ale i z vrchu či zespodu nádrže. Pouzdro je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli 1.4404 (316L) a snímací špička pak z Polymethylmethakrylátu (chemicky odolný materiál na plastové bázi). Krytí snímače dosahuje třídy IP 69K (ISC - Industrial Safety Controls) a spolehlivost je tak zaručena i při nepříznivých vnějších podmínkách. Snímač pro svůj provoz nepotřebuje žádné nastavení ani kalibraci a není tedy vyžadována ani žádná speciální údržba. Optická tehcnologie senzoru je vhodná zejména
     Jiskrově bezpečné LCD a LED zobrazovače jsou určeny pro zobrazení aktuální měřené veličiny v prostředí s nebezpečím výbuchu. Variabilita přístroje umožňuje měření a zpracování libovolných vstupních rozsahů v libovolné závislosti na vstupní veličině. Zobrazovače LCD a LED mohou být v provedení panelovém a venkovním. LCD zobrazovací jednotky jsou napájeny přímo z proudové smyčky 4 - 20 mA jiskrově bezpečného obvodu a nevyžadují další doplňkové napájení. Jedná se o přístroje bez doplňkového zdroje energie s nulovou vnitřní indukčností a minimální kapacitou. Přístroje mohou být zařazeny do jiskrově bezpečné smyčky obvodu a nevyžadují další certifikaci. LED zobrazovací jednotky jsou napájeny jiskrově bezpečným zdrojem a jsou konstruovány jako průchozí pro jiskrově bezpečnou proudovou smyčku. Nejedná se o pasivní zařízení a vyžaduje certifikaci pro prostředí s nebezpečím výbuchu.


Jiskrově bezpečné snímače tlaku

    Snímač prostorové teploty a vlhkosti. Venkovní i vnitřní použití. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.
     Instalace jiskrově bezpečných obvodů musí být zřizována tak, aby nedošlo k porušení jiskrové bezpečnosti a ovlivnění elektrických parametrů obvodu vnějšími elektrickými nebo magnetickými poli. Toto může být způsobeno např. uložení vodiče poblíž sousedních silových vedení nebo jednožilových proudově vysoce zatížených kabelů. Instalací obvodů s použitím stínění žil kabelu a nebo zkroucením jader vodičů lze výše uvedené jevy potlačit. Vícežilové kabely obsahující více než jeden jiskrově bezpečný obvod musí splňovat následující požadavky:- Jiskrově bezpečné kabely musí být označeny- Tloušťka radiální izolace musí být min. 0,2 mm- Izolace vodiče musí být taková, aby vydržela izolační napětí min. 500 Vst- 500 Vst mezi stíněním a spojenými jádry vodičů-1000 Vst mezi dvěmi polovinami svazků jader propojených dohromadyDalší podrobnosti uvádí norma ČSN EN 60079. .


Jiskrově bezpečný požární hlásič

    Projekt Respektuj18! vznikl ve spolupráci města Plzně, Centra protidrogové prevence a terapie a Plzeňského Prazdroje před sedmi lety. Jeho cílem je upozornit na stále vysokou toleranci pití alkoholu...


Vítejte na stránkách projektu Bezpečná škola v ČR.

    Jiskrově bezpečný obousměrný převodník analogových a binárních signálů MM APS24 Ex zajišťuje hromadný sběr dat (elektrických signálů) z prostředí s nebezpečím výbuchu plynů a par, případně vysílání povelů do prostředí s nebezpečím výbuchu. Jedná se o pasivní zařízení napájené z jiskrově bezpečného zdroje, vstupní a výstupní obvody nejsou galvanicky odděleny. Oddělení převodníku APS24Ex od návazných obvodů je zajištěno oddělovacím členem pro sériové komunikační linky (MM 5060.., MM5061..), který je k danému účelu schválen. APS24Ex je určen pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu – doly I M1 Ex ia I. Tento jiskrově bezpečný koncentrátor dat byl vyvinut a schválen u příslušné státní zkušebny v rámci našich služeb poskytovaných v oblasti vývoje nevýbušných zařízení. Výše uvedené zařízení - zejména jeho konstrukce a software jsou vlastnictvím objednatele. Tento informační list ukazuje možnosti vývoje, certifikace a dodávek obdobných zařízení a může sloužit jako vodítko pro splně
    Tlak je na elektrický signál převáděn pomocí membránového čidla. To je tvořeno křemíkovou destičkou, oddělenou od měřeného média membránou s nerezavějící oceli. Pohyb membrány způsobené působením tlaku se přenáší na křemíkovou destičku, která vlivem průhybu mění svů odpor. Změna odporu je převedena na elektrický signál a vyhodnocena.
    Český hydrometeorologický ústav vydal dnes 23. dubna až do odvolání výstrahu před jevem s vysokou pravděpodobností výskytu: Nebezpečí požárů.V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí...
    Jiskrově bezpečné signálky, reflektory (světlomety) LED typu LS.. slouží k osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu. Vyrábí se v provedení jako kontrolka LED určená pro zabudování do panelu (rozvodné skříně s krytím IP 54), jako reflektor pro osvětlení prostor s nebezpečím výbuchu případně jako reflektor důlních strojů nebo jako dvoubarevný maják.


Zápas s Baníkem policie nepodcenila

    Komparační spínací jednotka typu MM 50 .. spíná samostatná výstupní relé, případně otevřený kolektor tranzistoru v závislosti na úrovni vstupního signálu. Jednotka je opatřena zdrojem pro napájení vstupních svorek určených pro připojení snímačů neelektrických veličin (tlak, teplota, pH apod.). Programování komparační úrovně je řešeno mikrotlačítky dostupnými na čele přístroje. Jednotky se dodávají jako jednokanálové (1 x kontaktní výstup) nebo dvoukanálové (2 x kontaktní výstup) s jedním pasivním nebo aktivním vstupem.Jednotka je umístěna v plastové krabičce s možností uchycení na lištu DIN 35.
    Jiskrově bezpečný magneto induktivní snímač otáček - snímač přiblížení v provedení pro použití v hlubinných dolech, klasifikace IM1 Ex ia I. Proximity switch.
    V nabídce je 45 verzí osvědčených, v praxi a ve spolupráci s uživately vyvinutých rozvodných skřínek. Jsou možné varianty s přírubou nebo bez příruby, nerezové a stíněné provedení nebo pouze lakované. Skřínky se dodávají s hloubkou 80 a 120 mm.
    Průmyslová osvětlení s prachotěsným závěrem a krytím IP 65 jsou určena pro osvětlení prostor s rizikem nebezpečí výbuchu plynů, par a prachu. Svítidla jsou v různých provedeních délek a výkonů, jako světelný zdroj slouží lineární zářivková trubice nebo trubice LED. Použití při osvětlení průmyslových hal, regulačních stanic plynu a dalších objektů s rizikem nebezpečí výbuchu plynu a prachu, zóna 2 a zóna 22.


Na velikonoce chystá policie dopravně bezpečnostní akce

    Teplotní spínače (bimetalové teploměry) jsou univerzálně nasaditelná zařízení. Oblasti nasazení jsou např. při hlídání, řízení a signalizaci teploty v oblasti chladírenství v kompresorech, motorech, ložiskách apod. Pokud je dosažena hodnota spínacího bodu, dojde k rozepnutí spínače. Teplotní spínače lze rovněž použít jako regulátor teploty.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00