Jak na věc


beton na elektrické podlahové topení diskuze

Názvosloví betonářského průmyslu

    Důkladné promíchání je základem pro výrobu jednolitého, vysoce kvalitního betonu. Proto je pro účinné míchání betonových směsí nutné správné vybavení a postupy. Beton obsahuje spoustu specifických přísad a z těch je nutno vyrobit naprosto jednolitou betonovou směs s nejnižším propadem, praktickým pro práci.
    Vzorky betonu se zpravidla odebírají během usazování hmoty, testovací protokoly požadují, aby byly vzorky vyšetřeny v laboratorních podmínkách (standardní zkouška). Dodatečné vzorky mohou být testovány i v terénu (nestandardní zkouška) jedná-li se například o zjištění co nejkratšího využitelného času, nutného k dosažení potřebné pevnosti pro možnost brzkého odbednění. Děje se tak postupným odbedňováním za plynulého vyhodnocování zkoušek. Ale pouze standardní zkouška ve zkušebním válci vydává přesná kritéria a hodnoty.
    Pozdější název beton vznikl z francouzského: béton – hrubá malta. Vlastnosti betonu jsou ovlivňovány poměrem jednotlivých složek a zvláštních vlastností betonové směsi se dosahuje přidáváním příměsí a přísad. Jeho velkou předností je dobrá zpracovatelnost a tvarovatelnost podle tvaru použitého bednění a v neposlední řadě hlavně pevnost a houževnatost po dosažení konečného vytvrdnutí.


Apavisa Beton grey natural lista 7,5x90

    Během tohoto období musí být beton v podmínkách s kontrolovanou teplotou a vlhkostí vzduchu. V praxi je tohoto dosaženo kropením či pocákáním povrchu betonu vodou, čímž je betonová masa chráněna před nevhodnými účinky okolních podmínek. Pro představu uvádíme dvě z mnoha metod dosažení výsledku: Polévání betonu vodou - Zabalení betonu igelitovým obalem k udržení vlhkosti ve směsi.
    Je zrnitý materiál, určený pro stavební účely. Jde o hlavní složku betonu, tzv. plnivo, které má v betonové směsi hlavní nosnou funkci. Maximální velikost zrn v betonové směsi je 125 mm. Musí být pevné, trvanlivé a nesmí být humusové. Dále nesmí obsahovat slídu, jíly, síru, hlinité a odplavitelné částice. Čedič, žula, křemen atd., nebo kamenivo umělé – keramzit, perlit, polystyrenové kuličky, keramický střep, vysokopecní struska…
    Vnitřní síly v konstrukcích běžných tvarů, jako jsou oblouky, klenby, sloupy a stěny, působí převážně tlakem směrem do podlahy či chodníku podrobenému síle tahové. Velikost pevnosti v tlaku je široce používána pro specifikaci požadavků a kontrolu kvality betonu. Inženýr zná požadovanou pevnost v tahu (ohybu) a v těchto intencích bude navrhovat tlakovou pevnost.


Apavisa Beton brown lappato lista 7,5x90

    Jak beton dozrává a nadále vysychá, vzhledem k reakcím probíhajícím uvnitř materiálu, míra smrštění klesá relativně rychle a časem se redukuje (pro všechna praktická využití betonu je obvykle předpokládáno nízké vysychání kvůli hydrataci po dalších 30 let). Relativní smršťování a roztahování betonu a zdění vyžaduje pečlivé uložení jednotlivých dílů hlavně v místech, kde se setkávají.
    Sklobeton - jedná se o materiál složený z tzv. portlandského cementu, anorganického plniva a samozřejmě skleněných vláken. Mimo tyto tři základní složky obsahuje sklobeton další prísady, které upravují charakteristické vlastnosti konečného materiálu.
    Zpracovatelnost může být měřena pomocí testu propadu betonu, je to měření plasticity čerstvé várky betonu dle zkušební normy ASTM C 143 nebo EN 12350-2. Propad je obvykle měřen zkouškou rozlitím a vzorkem z dávky čerstvého betonu. Abramsův Kornout je umístěn širokým koncem dolů na úroveň neabsorbujícího povrchu. Je naplněn ve třech vrstvách o stejném objemu, přičemž každá vrstva je napěchována ocelovou tyčí s cílem vrstvu upevnit. Když je kornout opatrně odstraňován, určité množství vloženého materiálu propadne díky váze. Relativně suchý vzorek propadne velmi málo s hodnotou propadu 25 – 50 mm. Relativně mokrý betonový vzorek může propadnout až o 150 – 175 mm.


Apavisa Beton grey lappato lista 7,5x90

    Polymerbeton - moderní materiál složený z organické matrice a anorganického plniva. Výrobky z polymerbetonu se vyrabí odléváním do forem. Polymerbeton je označován v zahraniční literatuře jako Mineralguss, Reaktionsharzbeton, polymer concrete, či mineral casting.
    Pro všechny tyto vlastnosti je dnes nejčastěji používaným stavivem, ze kterého lze vytvářet mimořádně hospodárné a bezpečné konstrukce. Monolitickým propojením vznikají prostorově tuhé soustavy, které spolupůsobí ve všech směrech. Jsou tedy schopné tlumit otřesy, dynamické rázy, nepravidelné poklesy půdy a jsou bezpečným řešením pro všechny stavební konstrukce.
    Látky na bázi polykarboxilátů. Ty lze zakoupit již i v malých baleních. V nouzi a pro domácí použití lze údajně aplikovat malé množství tekutého saponátu. Dříve se používalo tzv. Mazlavé mýdlo…
    Nevhodně skládaná stavební konstrukce, umožňující přímý prostup teplot oběma směry přes stavební prvek – panel, drát či cihlu. Způsobují chladnutí zdiva a vlhké stěny.
    Betonová směs s obsahem liaporu – lehčených keramických frakcí, kde je kladen důraz hlavně na tepelně izolační vlastnosti a na nízkou hmotnost. Používá se například při výstavbě na půdách nebo všude tam, kde je nízká nosnost stropní konstrukce. Viz též odlehčený beton.


Apavisa Beton beige lappato preincisión…

    Propad může být zvýšen přidáním chemických přísad, jako je voda o širokém či vysokém obsahu redukčních činidel (super plastifikátorů), aniž by došlo ke změně poměru voda / cement. Není dobré přidávat nadměrné množství vody, avšak v řádně propočtené směsi je důležité dosáhnout rozumně stanoveného propadu, před určením konstrukčních faktorů jako je obsah vzduchu, vnitřní vody pro hydrataci / výslednou sílu, atd.
    Vždy když přichází v úvahu použití betonu musí být učiněno vše pro dosažení maximální pevnosti a tvrdosti. To se děje po definitivním umístění betonu. Cement vyžaduje vlhkost, kontrolované prostředí, aby získal sílu a plně vytvrdnul. Tuhnutí cementové pasty připomíná obrácený poločas rozpadu. Zpočátku tuhne poměrně rychle, ale zůstává velmi slabá, a na síle získává v následujících dnech a týdnech. Po zhruba třech týdnech je na 90 % své konečné pevnosti, které je běžně dosahováno, ale sílit může celé následující desítky let.
    Litá, podlahovina na bázi drobné kamenné drtě a jemné mastné cementové malty. Může být drsná, broušená nebo leštěná i do vysokého lesku. Je vhodná k použití uvnitř i venku.
    Železobeton je nejčastější forma betonu. Výztuha bývá nejčastěji z oceli, roxor (pletivo, šroubovice, tyče a další formy). Konstrukční tyče je možné vyrobit z různých materiálů, které jsou k dispozici.


Apavisa Beton beige natural lista 7,5x60

    Způsoby výroby různých druhů betonu se dramaticky liší. Je možné ho vyrábět ručně v malém objemu v zednických nádobách nebo průmyslově ve velkých objemech - v technologických zařízeních k tomu určených, v betonárnách.


Apavisa Beton brown natural lista 7,5x60

    Konečná pevnost betonu je ovlivněna poměrem voda / cement, konstrukčními prvky a mícháním, umístěním a vytvrzovací metodou. Prostý beton s nižším poměrem vody k cementu bude pevnější, než beton tekutý. Celkové množství cementovitých materiálů (portlandský cement, struskový cement, pucolány) může mít vliv na pevnost, na požadavky na vodu, srážení, otěruvzdornost a hustotu. Kterýkoliv beton může prasknout nezávisle na tom, zdá má či nemá dostatečnou pevnost v tlaku. Ve skutečnosti, mastný beton s vysokým podílem portlandského cementu může prasknout snáze kvůli vysokému stupni hydratace. Jak se beton během hydratace transformuje z plastického stavu do tuhého, materiál se smršťuje. Smrštěním vzniklé trhliny se mohou objevit záhy po navrstvení, během závěrečných operací, pokud je vysoký stupeň odpařování, např. při horkém počasí či za větrných dnů. Ve velmi pevných betonových směsích (více než 10 000 psi) může být pevnost v tlaku kameniva limitujícím faktorem pro konečnou kompresivní sílu.
    Jedná se o technologii aplikace betonu bez bednění. Do stěn a podhledů. Další možnost použití stříkaného betonu je sanace betonových konstrukcí, zaplňování kaveren a chybějícího zdiva.
    Samostatné míchání cementové pasty ukázalo, že vmíchání cementu a vody do pasty, ještě před smícháním těchto materiálů s ostatními agregáty, může zvýšit kompresní pevnost vzniklého betonu. Cementová pasta je obecně míchána při vysokých rychlostech ve smykovém typu míchače při poměru vody a cementu od 0,30 po 0,45 hmotnosti. Při předmíchání cementové pasty můžeme přidat příměsi, např. urychlovače nebo zpomalovače, změkčovače, pigmenty nebo plynosilikát. Ten se přidává později k vyplnění mezer mezi částicemi cementu. To snižuje vzdálenost částic a vede ke zvýšení finální tlakové pevnosti a vyšší nepropustnosti pro vodu. Předmíchaná pasta se pak smíchá s kamenivem a zbývající vodou a závěrečné míchání je dokončeno v klasickém směšovacím betonářském zařízení.


Apavisa Beton beige lappato lista 7,5x60

    Jedná se o extrémně ztekucený beton, který má při zkoušce rozlití schopnost se samovolně roztékat do vzdáleností větších než 10 metrů a přesto je vysoce stabilní. Rozšíření tohoto betonu umožnilo vyvinutí speciálních ztekucovačů na bázi polykarboxylových éterů.
    Plastifikační polymerová přísada do betonu, organické makromolekulární látky, které se adsorbují na povrchu částic minerálních fází cementu a cíleně upravují konzistenci čerstvého betonu. Umožňují dosáhnout řidší konzistence bez přidání vody. Díky tomu si zachovává betonová hmota spolehlivěji svůj tvar při tuhnutí. Snižuje se odlučování vody z betonu a sedimentování cementu na povrchu Při úniku do vody je polykarboxylát problémem pro čističky odpadních vod.
    Správné vytvrzení betonu vede ke zvýšení pevnosti, snížení vodopropustnosti a zamezuje praskání povrchu při předčasném vyschnutí. Je třeba též dbát, aby bylo zamezeno zmrznutí či přehřátí betonu. Vzhledem k tomu, že cement vydává při tuhnutí teplo používá se potrubí s chladící kapalinou, které zabrání přehřátí (Hoover - Dam). Nesprávné podmínky při vytvrzení mohou zavinit drolení, snížení pevnosti, špatnou odolnost proti obrušování a praskání.


Apavisa Beton beige lappato mosaico 5x5

    Beton je stavivem s velkou pevností v tlaku. Zpravidla se beton používá v kombinaci s různými druhy výztuží a tím splňuje též požadavky pro namáhání v tahu. Monolitické konstrukce vynikají výbornou přizpůsobivostí a vyhoví tak pro velká rozpětí, výšky a zatížení.
    Série Apavisa Beton evokuje betonovou podlahu se všemi jejími barevnými nuancemi a strukturou povrchu. Vyrábí se v přirozené barvě betonu ve světlých i tmavých odstínech. K dispozici jsou formáty 60x60 cm a 30x60 cm. Nabídka série Apavisa Beton je doplněna jednobarevnou a vícebarevnou mozaikou, která je tvořena úzkými pásky. Série Apavia Beton vynikne na podlahách bytového interiru i exteriéru. Zaujme především ty, kteří upřednostňují minimalistický a jednoducjý styl.
    Vzniká z podnětů primárních a sekundárních. Primární koroze betonu vzniká už při výrobě. Ovlivňuje ji složení směsi, a způsob zpracování. Sekundární koroze je záležitostí vnějších vlivů. Ochrana proti korozi – primární ochrana proti korozi tkví v podstatě v technologické kázni, sekundární ochrana (u konstrukcí v agresivním prostředí a tam, kde byla zanedbána primární ochrana, nezbývá než použít penetrace, nátěry.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
20775
cache: 0024:00:00