Jak na věc


banky

Mají se občané obávat o bezpečnost svých vkladů v českých bankách?

    Kapitálový poměr je podíl regulatorního kapitálu a celkových rizikově vážených aktiv. Kapitálový poměr zohledňuje objem a rizikovost obchodů banky a názorně ilustruje, jakou část kapitálu vložili do banky sami její vlastníci, aby byla finančně silná, důvěryhodná a stabilní. S vyšším kapitálovým poměrem je finanční stabilita banky vyšší a zvyšuje se pravděpodobnost, že banka bude schopná dostát svým závazkům. Hodnota kapitálového poměru by neměla klesnout pod 8 %. Hodnoty kapitálového poměru bank lze nalézt na webu ČNB.
    K obavám o vklady v domácích bankách není důvod. Případná eskalace problémů v evropském finančním systému může mít určité nepřímé dopady na české bankovnictví, ale Česká národní banka je velmi ostražitá již od počátku krize v roce 2008 a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám (např. formou mezibankovních úvěrů či mezibankovních termínovaných vkladů). Základním nástrojem dohledu pro kontrolu těchto převodů je monitoring dodržování limitu angažovanosti vůči skupině, která může, zjednodušeně řečeno, dosáhnout maximálně 25 % regulatorního kapitálu tuzemské banky. České banky doposud (a to i v době finanční krize) tento regulatorní limit s velkou rezervou dodržují.


Definice pojmu: Kapitálový poměr

    České banky disponují dostatečně velkým kapitálovým polštářem. Český bankovní sektor výrazně překračuje stanovenou hranici pro minimální úroveň ukazatele kapitálového poměru. Kapitál tuzemských bank je navíc z převážné většiny tvořen kvalitní, tzv. Tier 1 složkou. Aktuální údaje o kapitálovém poměru bankovního sektoru v ČR jsou k dispozici na webu České národní banky v části Dohled a regulace > Souhrnné informace o finančním sektoru > Základní ukazatele o sektorech finančního trhu > Banky > Vybrané ukazatele obezřetného podnikání bank.
    ČNB také pečlivě monitoruje proces výplaty dividend, který může být další formou finančního transferu směrem od českých bank k jejich zahraničním matkám. ČNB společně s bankami vyhodnocuje možné dopady výplaty dividend na jejich kapitálový poměr jak ve standardním ekonomickém prostředí, tak i s použitím zátěžových scénářů vývoje ekonomiky. ČNB také spolupracuje se zahraničními institucemi, které dohlížejí na „matky“ českých bank.
    Kdo chce spořit, investovat nebo půjčovat si peníze, by měl mít na paměti zejména šest základních P: Přemýšlet, Ptát se, Porovnávat, Poradit se, Propočítávat a až poté Podepsat.


Mají banky v České republice dostatek kapitálu?

    ČNB bedlivě hlídá celkové zdraví bankovního sektoru i tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. Průměrná angažovanost českých bank vůči zahraničním mateřským bankovním skupinám se dlouhodobě pohybuje hluboko pod stanoveným 25procentním limitem. Vývoj této angažovanosti je dlouhodobě pod pečlivým dohledem ČNB a banky musí mimo jiné ČNB předem oznamovat takové plánované transakce, které by měly na angažovanost a likviditu významný vliv.
    Zákonný 25procentní limit vyjadřuje poměr angažovanosti banky vůči jejímu kapitálu. Uvedený limit se vztahuje pouze k investičnímu portfoliu, které obsahuje všechny typy nástrojů (depozita, nakoupené dluhopisy, poskytnuté úvěry aj.). Kromě investičního portfolia banky zřizují i obchodní portfolio, do kterého zařazují aktiva se záměrem s nimi obchodovat, resp. držet krátkodobě za účelem následného prodeje nebo se záměrem využití krátkodobých cenových rozdílů. Poměr aktiv bankovního sektoru zařazených v investičním a obchodním portfoliu je dlouhodobě zhruba 80:20.


Kterým bankám a družstevním záložnám odejmula ČNB povolení k činnosti?

    Každý odpovědný klient by se měl nechávat pravidelně informovat o aktuální situaci přímo v bance, které svěřil své peníze nebo jejíž produkty využívá. Bankovní sektor v tuzemsku je pod neustálým dohledem ČNB, která je velmi ostražitá a bedlivě hlídá jak celkové zdraví bankovního sektoru, tak tok peněz od českých dcer k jejich zahraničním mateřským bankám. K situaci konkrétních finančních institucí se ČNB kvůli zákonné mlčenlivosti vyjadřovat nemůže.
    Domácí bankovní sektor je dle názoru České národní banky stabilní a ziskový. Přebytek celkových vkladů nad úvěry v systému poskytuje bankám dostatečnou rezervu hotovosti a zabezpečuje, že domácí bankovní systém není závislý na financování ze zahraničí. Poměr úvěrů ke vkladům v českém bankovním sektoru se dlouhodobě pohybuje kolem 75 procent, což je jedna z nejnižších hodnot v Evropské unii. V mezinárodním srovnání je český bankovní systém dobře kapitalizovaný a výsledky zátěžových testů České národní banky ukazují, že je schopen přestát i velmi nepříznivý ekonomický vývoj. České banky vykazují dlouhodobě velmi dobrou likviditní pozici, přičemž v současnosti dosahuje krytí všech klientských vkladů rychle likvidními aktivy bank více než 50 %. ČNB provádí každoročně přísné testy likvidity bank, které dokladují schopnost bank odolat i velmi nepříznivým šokům do likvidity.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0011:04:52